Constructing hedonic regression models for quality adjustment in a house price index

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16383
Title: Constructing hedonic regression models for quality adjustment in a house price index
Author: Rouvinen, Annina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economics
Date: 2009-08-26
URI: http://hdl.handle.net/10138/16383
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella hedonisia funktioita hintaindeksien laadunvakioinnissa sekä teoreettiselta että empiiriseltä kannalta. Tutkielmassa rakennettiin hedonisia regressiomalleja Helsingin asuntojen hinnoille, joilla vakioitiin laatua asuntojen hintaindekseissä. Tutkimusaineisto koostui Tilastokeskuksen asuntojen hinta- ja ominaisuustiedoista. Teoreettisessa katsauksessa tarkasteltiin hedonisten funktioiden mikrotaloudellista valtavirtamallia sekä alalla tapahtuneen viimeaikaisen kehityksen tarjoamaa vaihtoehtoista mallia. Tutkielman alussa määriteltiin alan erikoiskäsitteet: hedoninen hypoteesi, joka on hedonisten funktioiden teorian perusta; ominaisuusavaruus, joka on hedonisten funktioiden määrittelyjoukko; sekä implisiittiset ominaisuusmarkkinat, joissa hedoniset funktiot muodostuvat. Työssä kuvataan kuluttajan ja tuottajan optimoivaa käyttäytymistä implisiittisillä ominaisuusmarkkinoilla, ja verrataan hedonisten funktioiden muodostumista täydellisen ja epätäydellisen kilpailun markkinoilla. Epätäydellinen kilpailu osoittautui uskottavammaksi markkinarakenteeksi heterogeenisille hyödykkeille. Tällä tuloksella on kolme tärkeää merkitystä hedonisten funktioiden käytön kannalta. Ensiksi, hedonisten funktioiden parametrien arvot tai funktiomuoto voivat vaihtua ajan myötä. Toiseksi, hedoninen funktio voi olla eri muotoinen tietyn heterogeenisen hyödykkeen eri markkina-alueilla. Kolmanneksi, hedonisen funktion kertoimet voivat olla negatiivisia. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin myös, mitä ekonometrisia asioita tulisi huomioida hedonisten funktioiden estimoinnissa. Tärkeäksi tekijäksi osoittautui heterogeenisen hyödykkeen läpikotainen tunteminen valittaessa ominaisuuksia selittäviksi muuttujiksi hedoniseen regressiomalliin. Lisäksi kirjallisuuskatsauksesta ilmenee, että hedonisen regressiomallin funktiomuoto tulee määritellä empiirisesti. Tutkielman empiirisessä osiossa havainnollistettiin kirjallisuuskatsauksen tuloksia rakentamalla hedonisia regressiomalleja asuntojen hinnoille. Lähtökohtana oli testata, voiko hedoninen funktio olla erilainen saman heterogeenisen hyödykkeen eri markkina-alueilla, ja arvioida, kuinka herkkä hedoninen laadunvakiointi on mahdolliselle puuttuvien muuttujien harhalle. Hedoniset regressiomallit estimoitiin erikseen neljälle Helsingin osa-alueelle pienimmän neliösumman menetelmällä. Kullekin osa-alueelle valittiin kaksi mallia: yhdessä mallissa käytettiin muuttujia suppeammasta valikoimasta ja toisessa laajemmasta valikoimasta. Työssä verrattiin näiden hedonisten mallien tuottamaa laadunvakiointia laskemalla neljännesvuosittaiset asuntohintaindeksit kullekin osa-alueelle, joissa asuntojen laatu vakioitiin kyseessä olevilla malleilla. Indeksit laskettiin ajanjaksolle 1. neljännes 2002 4. neljännes 2008. Empiirisen osion tulokset osoittivat, että tutkimuksen kohteina olevilla asuntomarkkinoilla hedoniset funktiot ovat monitahoisen markkinatasapainon muodostumisen tulos, mistä johtuen hedoniset funktiot voivat olla erilaisia eri markkina-alueilla ja niiden parametrien tai funktiomuodon ei tarvitse olla stabiileja ajan suhteen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.957Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record