Tyttöjen ystävyyskulttuurisia esityksiä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor.author Lehtikangas, Annukka
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703273502
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/163833
dc.description.abstract Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee tyttöjen ystävyyskulttuuria. Tutkielmassa selvitetään, miten tytöt esittävät itseään sosiaalisesti kertoessaan ystävyyssuhteistaan sekä millaisille normeille ja jännitteille tavat esittää ystävyyttä perustuvat. Tyttöjen erilaisten ystävyyden esittämisen tapojen perusteella muodostetaan ystävyystyylejä, joita tarkastellaan valikoituina sosiaalisen minän esityksinä. Lähtökohtana on tutkia tyttöjen ystävyyssuhteiden muodostumista ja niiden käytäntöjä sekä kasvokkain että verkossa. Tutkimusaineisto koostuu 16 pääkaupunkiseudulla asuvan 13–17-vuotiaan tytön teemahaastattelusta. Tytöt saivat valita osallistuvatko haastatteluun yksin vai itse valitsemansa kaverin kanssa. Haastatteluun tarjoutuneista tytöistä 4 valitsi yksilöhaastattelun ja 12 parihaastattelun. Haastateltavat tytöt rekrytoitiin kolmen helsinkiläisen nuorisotalon kautta. Haastatteluaineistoa tarkastellaan tietyssä tilanteessa syntyneinä esityksinä, jotka heijastelevat osapuolten kulttuurisia näkemyksiä. Aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineistoa teemoiteltiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Toisen vaiheen muodosti tyttöjen erilaisten ystävyyden esittämisen tapojen analysointi. Aineiston analyysissa hyödynnettiin eri teorioita yhdistämällä sosiologiseen lähestymistapaan nuorisotutkimusta, tyttötutkimusta, feminististä teoriaa ja mediatutkimusta. Tutkimuksen perusteella ystävyyssuhteet ovat tyttöjen elämässä keskeisellä sijalla, mutta tavat esittää niitä vaihtelivat. Tutkimuksen tuloksena paikannettiin kaksi ystävyystyyliä: paikallisesti kiinnittynyt ystävyystyyli ja sukkulointiin perustuva ystävyystyyli. Tutkimus toi esille, kuinka ystävyystyylin muodostumiseen vaikuttaa keskeisesti ystävyysverkoston laajuus, verkoston muodostumistapa, suhteet poikiin, tapa puhua konflikteista ja päättyneistä ystävyyssuhteista sekä sosiaalisen median käyttötavat. Toisille tytöille ystävyystyylit muodostuivat pääasiassa paikallisesti, kun taas toisille paikallisuutta laajemmin. Sosiaalinen media oli kaikkien tyttöjen sosiaalisessa arjessa merkittävässä roolissa. Luottamus osoittautui keskeiseksi ystävyyssuhteita järjestäväksi teemaksi, jonka perusteella järjestettiin eriasteisia sosiaalisia siteitä ystävyysverkostoista sekä kontrolloitiin sosiaalisen median käyttöä. Tyttöjen ystävyyskulttuuri oli tasapainottelua yksityisyyden ja julkisuuden välisillä haaleilla rajoilla. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Tyttöjen ystävyyskulttuurisia esityksiä fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Sociology en
dc.subject.discipline Sosiologia fi
dc.subject.discipline Sociologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703273502

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lehtikangas_Sosiologia.pdf 857.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record