Global Challenges, Local Publics : Observations on a Future Earth Townhall Meeting

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor.author Sirén, Hanna
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703273518
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/163842
dc.description.abstract This study focuses on citizen and interest group public engagement for deliberating on societal challenges, especially in an academic research planning context. The studied participatory event is the first Future Earth Townhall Meeting organized in Helsinki in May 2015. Using an extended case method and a theory-driven approach combined with mixed methods, this study aims to shed light on social and theoretical aspects framing the studied participatory event. The extended case study method was selected to support and direct inquiry as well as to enable reconstructing existing theory. This study combines participant observation, textual content analysis, word frequency analysis and visual analysis. In the social sciences demands to better take into account environmental issues have increased after the Second World War. The study’s ethnographic grassroots perspective situates the studied event into a wider framework of participation and political sociology. Analysis is organized through main frames local publics and global challenges. Local publics especially addresses the following research questions: How were local publics constructed? What voiced concerns frame participation? Global challenges in turn focuses on: How were thematic aims developed and articulated? The key concept global change awareness guides analysis of interdisciplinary work. Four planning stages of idea development (cf. Lempiälä 2011) illustrate main front end stages connected to the key challenges and activities. In the studied case the process has moved from international to local level. For global challenges, ARGIL is introduced to highlight a difference between broader Adaptation and socially coordinated Resources. Oskar Negt and Alexander Kluge’s (1972) concept new public sphere of production is used as theoretical backbone on participation. Because the event was advertised as open to anyone interested in addition to experts, the studied event’s meeting hall sessions can be seen as front stage activities (cf. Goffman 1956; Lempiälä 2011). Participatory activities taking place after general concept approval can limit participants’ critical potential. At the same time, international grand challenges are widely used in various contexts, and increased awareness can thus be beneficial for participants. The studied event is situated at an intersection of global and local networks of influence. Future Earth aims to combine a focus on various levels, cooperating with different stakeholders and actors. The studied event’s thematic focus touches upon the UN’s sustainable development goals and the EU’s grand societal challenges. en
dc.description.abstract Tämä tutkimus keskittyy kansalaisten ja sidosryhmien osallistamiseen yhteiskunnallisten haasteiden parissa, erityisesti akateemisen tutkimuksen suunnittelun kontekstissa. Laajennetun tapaustutkimuksen aiheena on toukokuussa 2015 Helsingissä järjestetty ensimmäinen Future Earth Townhall Meeting. Teoriaohjautuva lähestyminen ja monimenetelmäisyys auttavat hahmottamaan tutkittua osallistamistapahtumaa kehystäviä yhteiskunnallisia ja teoreettisia ulottuvuuksia. Samalla laajennettu tapaustutkimus mahdollistaa olemassa olevan teorian uudelleen konstruointia. Tutkimus yhdistää osallistuvaa havainnointia, sisällönanalyysiä, sanafrekvenssianalyysiä sekä visuaalista analyysiä. Yhteiskuntatieteissä vaatimukset ympäristöseikkojen huomioimiseksi ovat lisääntyneet toisen maailmansodan jälkeen. Tämän tutkimuksen etnografinen ruohonjuuriperspektiivi auttaa asemoimaan tutkittua tapahtumaa osaksi laajempaa osallistumisen ja poliittisen sosiologian viitekehystä. Analyysi järjestyy pääkehysten paikalliset julkisot ja globaalit haasteet kautta. Paikalliset julkisot keskittyy erityisesti vastaamaan tutkimuskysymyksiin: Miten paikalliset julkisot konstruoitiin? Mitkä esiin tuodut seikat vaikuttavat osallistumiseen? Globaalit haasteet puolestaan keskittyy kysymykseen: miten temaattisia tavoitteita kehitettiin ja artikuloitiin? Avainkäsite globaalimuutostietoisuus ohjaa tieteiden- ja alojen välisen työn analysoimista. Neljä ideakehittelyn vaihetta (vrt. Lempiälä 2011) havainnollistaa avainhaasteisiin ja toimintaan liittyviä pääsuunnitteluvaiheita (front end stages). Tutkitussa tapauksessa prosessi on edennyt kansainväliseltä paikalliselle tasolle. Globaalien haasteiden analyysin yhteydessä kehitetty sosiaalitieteellinen ARGIL korostaa eroa yleisemmän Adaptaation ja sosiaalisesti koordinoitujen Resurssien välillä. Oskar Negtin ja Alexander Klugen (1972) käsite uusi julkisen tuotannon sfääri (new public sphere of production) toimii osallistumisen teoriataustana. Koska tutkittu tapahtuma oli avoin kaikille kiinnostuneille asiantuntijoiden lisäksi, kokoussalisessiot voi nähdä etunäyttämöllä tapahtuvina (vrt. Goffman 1956; Lempiälä 2011). Yleisen konseptin hyväksynnän jälkeen järjestettävät osallistamistapahtumat voivat johtaa osallistujien kriittisen potentiaalin rajallisuuteen. Toisaalta kansainvälisiä haasteita käytetään useissa yhteyksissä, joten lisääntynyt tietoisuus voi olla osallistujille hyödyksi. Tutkittu tapahtuma sijoittuu globaalien ja paikallisten vaikutusverkostojen risteykseen. Future Earth pyrkii yhdistämään useiden tasojen fokuksia, tehden yhteistyötä eri sidosryhmien ja toimijoiden kanssa. Tutkitun tapahtuman temaattinen fokus sivuaa niin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kuin EU:n suuria yhteiskunnallisia haasteita. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject Political sociology en
dc.subject sustainable development en
dc.subject global change en
dc.subject participation en
dc.subject public engagement en
dc.subject science in society en
dc.subject Poliittinen sosiologia fi
dc.subject kestävä kehitys fi
dc.subject globaalimuutos fi
dc.subject osallistuminen fi
dc.subject osallistaminen fi
dc.subject tiede yhteiskunnassa fi
dc.title Global Challenges, Local Publics : Observations on a Future Earth Townhall Meeting en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Sociology en
dc.subject.discipline Sosiologia fi
dc.subject.discipline Sociologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703273518

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Siren_sosiologia.pdf 1.733Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record