Oikeudenmukaisuuden kokemusten merkitys ryhmään samastumiseen ja irtisanoutumisaikomuksiin : kulttuurien välinen tutkimus Helsingin ja Torunin yliopistoissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16386
Title: Oikeudenmukaisuuden kokemusten merkitys ryhmään samastumiseen ja irtisanoutumisaikomuksiin : kulttuurien välinen tutkimus Helsingin ja Torunin yliopistoissa
Author: Jalo, Paula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2009-05-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16386
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Tylerin ja Bladerin (2003) ryhmään kiinnittymisen mallin mukaisesti oikeudenmukaisuuden kokemusten merkitystä työntekijöiden ryhmään samastumiseen ja irtisanoutumisaikomuksiin vaikuttavina tekijöinä. Lisäksi tarkasteltiin statusarvioiden välittävää vaikutusta näiden muuttujien välillä. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli myös tarkastella mallin yleistettävyyttä. Aineisto kerättiin lomakekyselynä Helsingin yliopiston henkilökunnalta (N = 452) ja Torunin yliopiston henkilökunnalta (N = 243). Työn teoriaosuudessa esitellään ensin Tylerin ja Bladerin (2003) ryhmään kiinnittymisen malli ja sen kehittämistä edeltäviä oikeudenmukaisuuden teorioita. Lisäksi luodaan katsaus arvoja koskeviin teorioihin sekä tutkimuksiin, joissa nämä kaksi suuntausta on yhdistetty. Näiden perusteella rakennetaan oikeudenmukaisuuden ilmiöiden välisiä vaikutussuhteita tarkastelevia hypoteeseja sekä muodostetaan ryhmään kiinnittymisen malliin perustuva oletusmalli, jota testataan lineaarisilla ja hierarkkisilla regressioanalyyseillä (välittäjäanalyysi). Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkastellaan myös aina kahdessa kulttuurissa (Puola - Suomi). Tutkimustulokset olivat osittain oletusmallin oletusten mukaisia. Ensinnäkin saatiin tukea hypoteesille, jonka oikeudenmukaisuuden kokemukset ovat positiivisesti yhteydessä ryhmään samastumiseen. Samoin saatiin tukea hypoteesille, jonka mukaan samastuminen edelleen vähentää irtisanoutumisaikomuksia. Sen sijaan statusarvioiden välittävää vaikutusta koskeva hypoteesi sai tuloksista vain osittaista tukea. Kulttuurien välisessä tarkastelussa havaittiin eroja muuttujien välisissä yhteyksissä. Jakava oikeudenmukaisuuden, havaitun statuksen ja irtisanoutumisaikomusten välinen yhteys oli voimakkaampaa Torunin ylipistossa kuin Helsingin yliopistossa. Sen sijaan hypoteesi, jonka mukaan laajennetun menettelytapojen oikeudenmukaisuuden yhteys statusarvioihin on voimakkaampaa Helsingin yliopistossa kuin Torunin yliopistossa, ei saanut tukea. Työn tärkeimpänä johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että kulttuurin sisältämillä arvosuuntauksilla on vaikutusta oikeudenmukaisuuden kokemusten ja niiden seurausten välisiin yhteyksiin. Tutkimustulokset myös vahvistivat käsitystä siitä, että esimiehen oikeudenmukainen toiminta ja kohtelu vaikuttavat työntekijöiden ryhmään samastumiseen ja samastuminen edelleen vähentää irtisanoutumisaikomuksia. Tutkimuksessa käytetyt tärkeimmät lähteet olivat kansainvälisissä alan aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.346Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record