System Dynamic Simulation of Pricing

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273475
Title: System Dynamic Simulation of Pricing
Author: Karinkanta, Risto
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273475
http://hdl.handle.net/10138/163861
Thesis level: master's thesis
Discipline: Economics
Taloustiede
Ekonomi
Abstract: In a classical sense pricing is the most important preference driver for consumer choice. By adjusting the pricing strategy of a product a company seeks to position itself such that it maximises its profits. In this work we study a defensive case, where an incumbent company faces new competition in the markets. Competitors bring in new products with inferior quality but lower price. The incumbent company must face a decision between deteriorating the price and maintaining customers or maintaining the current price premium, but losing customers. In the study we will introduce a system dynamical model to simulate market development and demonstrate its operation with approximated parameters. The theoretical background lies in the Bass diffusion model, which is used to simulate diffusion of innovations. In this work we will use the model and its mathematical framework to simulate diffusion of lower price level to the markets. The Bass model states that as the number of new consumers for product accumulates, the pace at which which even more people adapt to the new product increases. Finally the vast majority of the consumers are adapted to the new product. A complex system dynamical model was developed which takes into consideration consumer price preferences, considered price premium for superior product and strength of internal and external effect of the Bass model. The model produces reasonable estimates for pricing with the used imaginary but reasonable parameters.Klassisessa mielessä hinnoittelu on tärkein yksittäinen ajava tekijä kuluttajien valinnalle. Säätämällä hinnoittelustrategiaansa voi yritys hakea tuotteelleen sellaisen aseman, joka maksimoi sen voiton. Tässä työssä keskitytään defensiiviseen hinnoitteluun, jossa olemassa oleva yritys kohtaa uutta kilpailua markkinoilla. Kilpailijat tuovat markkinoille uuden tuotteen, joka on laadultaan matalampi, mutta hinnaltaan alhaisempi. Olemassa olevan yrityksen tulee valita strategiakseen joko hintatason alentaminen säilyttääkseen markkinaosuutensa tai vastaavasti hintapreemion säilyttämisen, jolloin asiakaskuntaa menetetään. Työssä esitellään systeemidynaaminen malli, jolla markkinoiden kehitystä seurataan ja mallin toimintaa tarkastellaan arvioiduilla parametreilla. Mallin teoreettinen tausta perustuu Bassin diffuusiomalliin, jota käytetää innovaatiodiffuusion simulointiin. Tässä työssä käytämme mallia ja sen matemaattista viitekehystä simuloidaksemme matalamman hintatason diffuusiota markkinoille. Bassin mallin mukaan kun yhä laajempi joukko uusia kuluttajia siirtyy käyttämään uutta tuotetta, kiihtyy tuotteen adaptaatio yhä laajemmille kuluttajajoukoille. Lopulta merkittävä enemmistö kuluttajista siirtyy käyttämään uutta tuotetta. Työtä varten kehitettiin kompleksinen systeemidynaaminen malli, joka ottaa huomioon kuluttajien hintapreferenssit, arvioidut hintapreemiot korkeampi laatuiselle tuotteelle sekä Bassin mallin mukaiset sisäisen ja ulkoisen vaikutuksen parametrit. Malli tuottaa uskottavia estimaatteja hinnoittelulle käyttämällä työtä varten valikoituja kuvitteellisia, mutta uskottavia parametreja.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Karinkanta_Taloustiede.pdf 875.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record