”Sinäkin meet jonnekin korkeakouluun” : Perheensä ensimmäisten akateemisten kokemuksia koulutuspoluiltaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273521
Title: ”Sinäkin meet jonnekin korkeakouluun” : Perheensä ensimmäisten akateemisten kokemuksia koulutuspoluiltaan
Author: Ruuskanen, Jukka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273521
http://hdl.handle.net/10138/163899
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Public Policy
Yhteiskuntapolitiikka
Samhällspolitik
Abstract: Koulutuksen periytyvyys on paljon tutkittu ja monisyinen ilmiö, jota voidaan pitää ongelmallisena niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Jo koulutusjärjestelmän läpäisyn kesto sekä monenlaiset lähtökohdat ja kouluttautumisen aikana muuttuvat taustatekijät tekevät periytyvyyden täydellisestä selittämisestä haastavaa. Tämän tutkielman mielenkiinto kohdistuu erityisesti korkeakoulutuksen periytyvyyteen, joka toisaalta on Suomessa pitkällä aikavälillä vähentynyt huomattavasti, mutta on toisaalta edelleen havaittavissa tutkimuksissa. Korkeakoulusektorin sisällä periytyvyys on voimakkaampaa yliopisto- kuin ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla ja myös selviä alakohtaisia eroja on havaittavissa. Aihepiirin tutkimuksissa kotitausta, vanhempien koulutus ja sosioekonominen asema nousevat toistuvasti eri tutkimusasetelmissa vaikuttaviksi tekijöiksi. Tämä tutkielma lähestyy aihetta perinteisen periytyvyystutkimuksen kannalta vastakkaisesta suunnasta, tarkastelemalla laadullisen tutkimuksen keinoin sellaisten henkilöiden kokemuksia ja havaintoja koulutuspoluiltaan, joita koulutuksen periytyvyys ei ole tavoittanut, vaan jotka ovat ponnistaneet ei-akateemisista perheistä akateemiseen loppututkintoon. Aineistona toimii 14 sellaisen henkilön yksilöhaastattelut, jotka ovat perhepiirinsä ensimmäisinä suorittaneet akateemisen loppututkinnon ja ovat valmistuneet joko lääke- tai oikeustieteestä. Nämä tieteenalat on valittu niiden suhteellisesti korkeamman periytyvyyden vuoksi. Tavoitteena oli tuore tieto, joten haastateltavien valmistumisesta oli tutkielman valmistuessa kulunut keskimäärin 7 vuotta ja puolet oli valmistunut vuonna 2010 tai myöhemmin. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii Pierre Bourdieun teoria kentistä ja pääomista, joista erityisesti kulttuurisen pääoman käsitteeseen ja ajatukseen perheestä sen välittäjänä tutkielma vahvasti nojaa. Työssä selvitetään tekijöitä jotka mahdollistavat koulutuksellista liikkuvuutta ei-akateemisista perheistä yliopistoon sekä perheensä ensimmäisten akateemisten havaintoja ja kokemuksia matkalta akateemiseen loppututkintoon. Aihetta lähestytään koko koulutuspolun näkökulmasta sisällönanalyysin ja narratiivisen analyysin avulla. Analyysin perusteella merkittäviksi tekijöiksi haastateltavien koulutuspoluilla nousevat kodin rooli ja erityisesti oma motivaatio. Aineisto jakautuu kahtia niihin, jotka ovat saaneet kotoa kannustusta ja tukea koulunkäyntiin ja niihin joiden kotona suhtautuminen on ollut välinpitämättömämpää. Yhteistä ryhmille on kova motivaatio, joka korostuu erityisesti niillä jotka eivät ole saaneet kotoa tukea kouluttautumiselleen. Keskeistä on tunnistaa yhteiskunnan vaikutusmahdollisuudet molempiin osa-alueisiin niin koulutusjärjestelmän kuin yhteiskunnan turvaverkkojen kautta. Lukion ja yliopiston väliset erot näyttäytyvät isoina, joskin havainnot ovat samansuuntaisia kuin korkeakouluopiskelijoilla yleisesti. Oman ei-akateemisen taustan havainnointi on vaihtelevaa mutta merkitys itse yliopisto-opinnoille vähäistä. Omaa koulutuspolkua ei pidetäkään mitenkään mahdottomana muille samoista lähtökohdista tuleville.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record