Työllistyvyydestä työllisyyteen : Mitä on työllistyvyys ja miten se vaikuttaa työmarkkinoilla menestymiseen?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273524
Title: Työllistyvyydestä työllisyyteen : Mitä on työllistyvyys ja miten se vaikuttaa työmarkkinoilla menestymiseen?
Author: Salo, Ville
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273524
http://hdl.handle.net/10138/163901
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: Tämä tutkielma käsittelee työllistyvyyden käsitettä ja sitä, miten se tosiasiassa vaikuttaa yksilön menestykseen työmarkkinoilla. Käsitteellä tarkoitetaan monenlaisia asioita, mutta sen ydinmerkitys on jonkinlaisessa joukossa yksilön ominaisuuksia, jotka auttavat yksilöä saamaan työtä ja pysymään työssä. Keskustelut inhimillisestä pääomasta ja elinikäisestä oppimisesta liittyvät käsitteeseen läheisesti. Työllistyvyys nähdään myös ominaisuutena, jonka väestötasoinen kehittäminen politiikkatoimin on mahdollista ja myös suotavaa. Kiinnostavan tutkimuskohteen siitä tekee sen mukanaan tuoma ajatus kansalaisen, valtion ja työmarkkinoiden muuttuneista suhteista ja se, kuinka se kuvaa koko työelämän ja työn muutosta. Työllistyvyyden ja työllisyyden välinen linkki on kuitenkin monitulkintainen Analyysimenetelmänä toimii logistinen regressioanalyysi, joka tehdään ensin koko aineistolle ja sen jälkeen erikseen kymmenvuotisikäryhmille. Vastemuuttujana toimii kaksiluokkainen työttömyysmuuttuja. Pääasialliset selittävät muuttujat ovat kokeellisesti mitatut perustaidot luetun ymmärtäminen, numerotaito, ongelmanratkaisu tietointensiivisessä ympäristössä sekä oppimisvalmius-summamuuttuja. Muut selittävät muuttujat ovat sukupuoli, ikä, koulutustaso sekä viimeisin ammattiasema. Aineistona käytetään vuosina 2010-2011 kerättyä OECD:n kansainvälisen PIAAC-aikuistutkimuksen Suomen aineistoa (N=5460). Otoksen perusjoukkona on maan 16-65-vuotias väestö. Numerotaito vaikutti selvästi työttömyyden riskiä alentavasti. Pisteen nousu numerotaidossa lisää riskiä olla työssä 1,5-kertaiseksi. Pistemäärän luetun ymmärtämisessä noustessa työttömyyden riski puolestaan nousee. Yhden pisteen nousu lisää työttömyyden riskiä noin 1,3-kertaiseksi. Yhteys on hieman voimakkaampi 15-24-vuotiailla sekä 25-34-vuotiailla kuin koko aineistossa. Pistemäärän tietointensiivisen ympäristön ongelmanratkaisussa noustessa työttömyyden riski nousee. Vaikutus on kuitenkin heikompi kuin luetun ymmärtämisen tapauksessa, vain noin 1,1-kertainen riski jokaista pisteen nousua ongelmanratkaisussa kohti. 45-54-vuotiailla tämä yhteys on hieman keskimääräistä voimakkaampi. Oppimisvalmiuden kasvaessa työttömyyden riski nousee myös hieman, noin 1,1-kertaiseksi jokaista pisteen nousua kohti. Tutkimuksen perusteella työllistyvyys oppimiskykynä ajateltuna ei liity työssä oloon ristiriidattomasti. Työttömyyttä ei tulisi nähdä ensisijaisesti seurauksena puutteista yksilön ominaisuuksissa. Työmarkkinat tulisi nähdä monimutkaisina prosesseina, joiden käsitteellistämiselle työllistyvyyden kautta ei löydy tukea.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record