Innovatiivisuus ja yrittäjäidentiteetti maaseudun bioenergia-alan ja hevostalousalan yrityskeskittymissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16392
Title: Innovatiivisuus ja yrittäjäidentiteetti maaseudun bioenergia-alan ja hevostalousalan yrityskeskittymissä
Author: Saari, Heidi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2009-05-11
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/16392
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Innovatiivisuus nähdään eri tieteenaloilla yhtenä yrittäjyyden tärkeimmistä ulottuvuuksista. Myös sosiaalipsykologinen yrittäjyystutkimus nimeää innovatiivisuuden yrittäjän olennaiseksi ominaisuudeksi. Innovaatioita ja innovatiivisuutta pidetään yritystoiminnalle tärkeinä, mutta niiden synnystä ja kehityksestä ei tiedetä paljon. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan maaseudun yrityskeskittymissä toimivien pienyrittäjien innovatiivisuutta ja innovaatio-osaamista sekä oman alan innovaatioiden tärkeäksi kokemista. Tutkimuksessa käsitellään myös innovatiivisuutta tukevia tekijöitä ja yrittäjäidentiteettiä, sekä innovatiivisuuden ja yrittäjäidentiteetin ja yrittäjyysulottuvuuksien yhteyttä toisiinsa. Tutkimuskohteena ovat maaseudun yrityskeskittymissä toimivat pohjois-pohjanmaalaiset bioenergiayrittäjät ja itäuusmaalaiset ja uusmaalaiset hevostalousyrittäjät. Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto kerättiin syksyllä 2008 postikyselylomakkeilla ja internetlomakkeella. Aineisto käsiteltiin SPSS-ohjelmalla. Analyysimenetelminä käytettiin mm. faktorianalyysia, yksisuuntaista varianssianalyysia, korrelaatioita ja ristiintaulukointia. Kaksi kolmannesta tutkituista yrittäjistä oli innovoinut. Nämä henkilöt pitivät oman alan innovaatioita tärkeämpinä kuin ne, jotka eivät olleet innovoineet. He pitivät myös omia innovaatiotaitojaan parempina kuin ei-innovoineet yrittäjät. Yrittäjän omien ominaisuuksien merkitys innovoimisessa korostui niillä, jotka olivat innovoineet. He kokivat itsensä myös yrittäjämäisemmäksi kuin ei-innovoineet ja olivat aktiivisempia ja valmiimpia ottamaan riskejä ja uskoivat enemmän omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Huomattavaa on se seikka, että niillä, jotka olivat innovoineet Markkinointi-faktorin alueilla (liiketoiminta ja sen tukitoiminnot ja markkinointitavat), nämä piirteet korostuivat vieläkin enemmän. Innovaatiokirjallisuudessa korostettu verkostojen ja vuorovaikutuksen merkitys innovaatioiden synnyssä ja rakentumisessa näkyi tämänkin tutkimuksen tuloksissa. Tarkasteltaessa innovatiivisuutta tukevien seikkojen yhteyttä yrittäjyyteen, havaittiin että vain yrittäjäidentiteetti korreloi positiivisesti useimpien asioiden kanssa; ammatinharjoittaja-, tuottaja- ja yritysjohtajaidentiteetit eivät korreloineet minkään innovatiivisuutta tukevan seikan kanssa. Melkein puolella tutkittavista yrittäjistä oli erittäin vahva yrittäjäidentiteetti; viidesosa ei pitänyt itseään yrittäjänä. Suuri liikevaihto ja muun kuin bioenergia- tai hevostalousalan tai maa- tai metsätalousalan yritystoiminnan harjoittaminen oli posittivisessa yhteydessä yrittäjä- ja yritysjohtajaidentiteettiin. Nuoremmilla yrittäjillä ammatinharjoittajaidentiteetti oli melko vahva. Yrittäjyysulottuvuuksia tutkittaessa löydettiin kaikki aiemmassa tutkimuksessa käytetyt ulottuvuudet. Yrittäjämäinen identiteetti näyttää olevan yhteydessä innovatiivisuuteen bioenergia- ja hevostalousaloilla.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.692Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record