Federalismin vaikutus koululaitoksen alueelliseen tasa-arvoon Saksassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273583
Title: Federalismin vaikutus koululaitoksen alueelliseen tasa-arvoon Saksassa
Author: Silvonen, Pauliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273583
http://hdl.handle.net/10138/163989
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan federalismin vaikutusta koululaitoksen alueelliseen tasa-arvoon Saksassa. Koulutukseen liittyvä toimivalta on Saksassa jaettu valtion ja 16 osavaltion kesken siten, että päävastuu koulutuksen lainsäädännöstä, organisoinnista ja hallinnosta on osavaltioilla. Osavaltiot saavat melko itsenäisesti päättää koulutuksen järjestämisestä. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten federalismi ja sitä kautta osavaltioiden suuri rooli koululaitoksen rakentamisessa ja ylläpidossa vaikuttaa koululaitoksen alueelliseen tasa-arvoon. Tarkastelun kohteena on kolme eri ulottuvuutta koululaitoksessa; oppilaiden valintamahdollisuudet, vanhempien oikeus päättää lastensa koulutuksesta sekä opettajien asemaan liittyvät asiat. Näitä kolmea tarkastellaan sekä koulujärjestelmistä ja koululainsäädännöstä että aiemmista tutkimuksista löytyvien erojen suhteen. Tutkimuksen teoriaosuudessa esitellään federalismia sekä Saksassa että muualla ja perehdytään Saksan koululaitokseen. Pääpaino on Saksan koulujärjestelmän, koulutuspolitiikan ja koulutusstandardien esittelyssä. Tutkimusaineiston muodostavat osavaltioiden koululait, osavaltioiden koulujärjestelmien kuvaukset sekä aiemmat tutkimukset osavaltioiden koulujärjestelmien eroihin liittyen. Aineistoa analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin avulla, jolloin pyrkimyksenä on löytää teksteistä keskeiset alueelliseen tasa-arvoon vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että osavaltioiden välillä on eroja kaikkiin kolmeen ulottuvuuteen liittyen. Eroja löytyy niin koulujärjestelmien rakenteista kuin niiden taustalla vaikuttavasta lainsäädännöstäkin. Erot eivät välttämättä ole suuria, mutta niiden perusteella voi kuitenkin päätellä, ettei alueellinen tasa-arvo täysin toteudu Saksan koululaitoksessa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record