Rauhantekemisen legitimointi ja markkinointi: puolivirallinen rauhanvälitys ja Crisis Management Initiative (CMI)

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntahistorian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för samhällshistoria sv
dc.contributor.author Vuola, Mette Sini Päivikki
dc.date.accessioned 2010-05-04T13:25:22Z
dc.date.available 2010-05-04T13:25:22Z
dc.date.issued 2009-09-07
dc.identifier.other valttiivi:2009-249 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/16400
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract 1990-luvulla alkoi syntyä konfliktinratkaisuun (conflict resolution) ja kriisinhallintaan (crisis management) tähtääviä kansalaistason toimijoita. Nämä usein myös rauhantekemiseen (peacemaking) tähtäävät kansalaisjärjestöt pyrkivät toimimaan diplomatian "toisella" tai "1,5 raiteella" (track two diplomacy, track one-and-a-half diplomacy) erotuksena valtioiden virallisten edustajien välisestä kanssakäymisestä, jota kutsuttiin "ensimmäisen raiteen diplomatiaksi" (track one diplomacy). Tässä tutkielmassa kyseisestä kansainvälisen politiikan perinteiset toimintamuodot haastavasta toiminnasta käytetään nimitystä puolivirallinen rauhanvälitys. Termi viittaa siihen, että "toisen" ja "1,5 raiteen" toiminnassa on usein kyse epävirallisten toimijoiden konfliktinratkaisuyrityksistä konfliktin virallisten osapuolten kanssa. Vuonna 2000 Martti Ahtisaari perusti Suomen ensimmäisen kriisinhallintaan ja konfliktinratkaisuun keskittyvän kansalaisjärjestön. Yhdistysmuotoisen järjestön nimeksi tuli Crisis Management Initiative (CMI). CMI ilmoittaa olevansa sekä "toisen" että "1,5 raiteen" toimija ja myös harjoittavansa "yksityistä diplomatiaa" (private diplomacy). Tämä pro gradu -tutkielma jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan pääosin 1980 1990-luvuilla kirjoitettuja "toista" ja "1,5 raidetta" käsitteleviä teoreettisia tekstejä. Tutkielman toisessa osassa paneudutaan tapaustutkimuksenomaisesti CMI-järjestön tarkasteluun. Kaksiosaisen tutkimusasettelun tutkimusnäkökulma muotoutuu kolmen analyyttisen käsitteen kautta. Nämä ovat legitimaation, asiantuntijuuden ja markkinoinnin käsitteet. Ensimmäisen osan tutkimusaineisto käsittää neljä "toista raidetta" ja yhden "1,5 raidetta" käsittelevää teoreettista tekstiä. CMI-aineisto koostuu järjestön internet-sivuista, vuosien 2004 2007 vuosikertomuksista, järjestön julkaisuista, sekä sen edustajien pitämistä konferenssi- ja seminaaripuheista ja järjestön nimissä julkaistuista lehtiartikkeleista. Tutkielman ensimmäisessä osassa lähtöhypoteesinä on, että teksteissä rakennetaan ja luodaan legitimiteettiä uudenlaiselle toiminnalle. Legitimointitarpeen lisääntymisen voi havaita teksteistä. Varhaisimpien tekstien "raiteen" käsitteen sisältö viittasi menettelytapaan, kun se myöhemmissä teksteissä liukui tarkoittamaan toimijajoukkoa. Taustana tälle muutokselle oli toimijoiden määrän kasvu ja tarve selkeyttää resurssien jakoa ja valtasuhteita. Lisäksi teksteistä oli havaittavissa prosessi, jossa pyrittiin valtasuhteiden ja resurssienjaon selkiinnyttämiseksi legitimoimaan nimenomaan "toisella raiteella" harjoitettu toiminta kansalaistason konfliktinratkaisun etujoukkona. Legitimoimisprosessissa käytettiin asiantuntijuuden korostamista. Näin tehtiin mm. määrittelemällä "toista raidetta" harjoittavien toimijoiden profession rajat. Tutkielman toisessa osassa tarkastellaan CMI-järjestön markkinointistrategiaa nonprofit-organisaationa. Markkinoinnin näkökulma on hyödyllinen tarkasteltaessa organisaatiota, jonka olemassaolo on riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta. CMI on esimerkki toimijasta, jonka legitimiteetin luonnin elementtejä tutkimusasettelun ensimmäisen kysymysjoukko tarkastelee. CMI:n markkinointikeinoja ovat paitsi viittaaminen "toisen" ja "1,5 raiteen" teoriaan, myös asiantuntijaorganisaatioimagon korostaminen, laadunhallinnasta kertova retoriikka, tuotteistaminen ja sen yhteydessä Ahtisaari-nimen brändäys, sekä osaamissymbolien esillä pitäminen. Markkinointistrategiallaan CMI on tavoitellut kilpailuetua pyrkimällä erottautumaan kasvavasta konfliktinratkaisupalveluja tarjoavien organisaatioiden joukosta. en
dc.language.iso fi
dc.title Rauhantekemisen legitimointi ja markkinointi: puolivirallinen rauhanvälitys ja Crisis Management Initiative (CMI) fi
dc.identifier.laitoskoodi 714
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Political History en
dc.subject.discipline Poliittinen historia fi
dc.subject.discipline Politisk historia sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.532Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record