Buddhalaisuuden ja shamanismin vastakkainasettelun merkitykset Nepalissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16409
Title: Buddhalaisuuden ja shamanismin vastakkainasettelun merkitykset Nepalissa
Author: Vauhkonen, Katja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2009-12-07
URI: http://hdl.handle.net/10138/16409
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä pro gradu-tutkielma käsittelee shamanismin ja buddhalaisuuden välisen suhteen merkityksiä Nepalissa. Tutkielman aineisto perustuu Nepalissa tekemääni kenttätyöhön. Tutkimusmenetelmiin kuuluivat tiibetinbuddhalaisten rituaalisten parantajien työn osallistuva havainnointi ja heidän haastattelunsa. Työn laajempi kehys on nepalilainen rituaalinen parantaminen, jonka harjoittajista tämä työ käsittelee shamaaneja sekä buddhalaisia munkkeja, lamoja ja henkiparantajia. Kaikki edellä mainitut parantajat käyttivät yhtenä parantamistekniikkanaan ns. puhaltamista (nep. phukne). Tuntemieni buddhalaisten parantajien mielestä puhaltaminen oli kuitenkin periaatteiltaan ja motiiveiltaan erilaista heidän ja shamaanien kohdalla. Tähän näkemykseen perustuu myös buddhalaisten parantajien shamaaneja kohtaan esittämä kritiikki. Tarkastelen työssäni tämän kritiikin taustaa, teemoja ja merkitystä tamangien etnisen ryhmän uskonnollisen järjestelmän muutoksen kannalta. Tuon esiin, kuinka kritiikki seurailee samoja teemoja, jotka tulevat esiin buddhalaisuuden ja shamanismin välistä kilpailua kommentoivissa, Himalajan alueen etnisten ryhmien myyteissä. Analysoin, mitä tämä buddhalaisten parantajien uudelleen tuottama vastakkainasettelu ja kritiikki shamanismia kohtaan merkitsevät. Aikaisemmassa antropologisessa tutkimuksessa (esim. Holmberg 1989) tamangien shamanismin ja buddhalaisuuden suhdetta on luonnehdittu toisiaan täydentäväksi. Oma aineistoni kuitenkin viittaa siihen, että tamangien buddhalaista järjestelmää edustavat munkit, lamat ja maallikot näkevät näiden rituaalisten harjoittajien eron aikaisempaa jyrkempänä. Tätä muutosta voidaan selittää tamangien luostarijärjestelmän vahvistumisella ja modernisaation mukanaan tuomien sosioekonomisten prosessien vaikutuksella. Näkemyksen taustalla on oletus, että buddhalaisuus on pyrkimyksiltään individualistista, kun taas shamanismi edustaa relationaalista maailmankuvaa (esim. Ortner 1978, Mumford 1989). Individualistisen maailmankuvan vahvistuessa tamangien yhteisössä relationaaliset kulttuurin muodot, kuten shamanismi, joutuvat kasvavan kritiikin ja paineen alaisiksi. Haastan työssäni tämän näkemyksen seuraamalla Sherry Ortnerin (1995) ja Michelle Rosaldon (1980) asioiden tai ilmiöiden olemuksiin (essence) perustuvia tulkintoja kritisoivaa teoriaa. Osoitan, etteivät buddhalaisuus ja shamanismi asetu pysyvästi tiettyihin kategorioihin, vaan ne voidaan tiettyä tarkoitusta tai kontekstia varten esittää joko individualistisena tai relationaalisena. Koska buddhalaisuuden ja shamanismin määritelmät ovat tulkinnanvaraisia, ei niiden keskinäistä vaikutussuhdettakaan voida näin ollen määritellä pysyvästi yksipuoliseksi, vääjäämättömäksi liikkeeksi relationaalisesta kohti individualistisempaa maailmankuvaa. Tiibetinbuddhalaisten rituaalisten parantajien esittämä kritiikki shamanismia kohtaan voi kertoa aikaisempaa voimakkaammasta ideologisesta linjanvedosta. Se ei kuitenkaan kerro lopullista totuutta buddhalaisuuden tai shamanismin olemuksista, jotka muuttavat muotoaan kulttuurisessa diskurssissa tilanteita tulkitsevan osapuolen näkökulmasta riippuen. Kun ihmiset parantajat tai maallikot - työstävät näkemyksiään ja omaan suhdettaan eri parantajiin, he tekevät sen aina käsillä olevan kontekstin, tilanteen ja tiettyjen ideologisten linjausten perusteella.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.078Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record