Asumistoiveet pääkaupunkiseudulla: kulttuurinen näkökulma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16426
Title: Asumistoiveet pääkaupunkiseudulla: kulttuurinen näkökulma
Author: Santavuori, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2009-05-06
URI: http://hdl.handle.net/10138/16426
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan asumistoiveita asumisen kulttuurisen tai elämäntyyliin liittyvän ulottuvuuden huomioivasta näkökulmasta. Tällaisesta näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia on kohtalaisen vähän, ja asumista tarkastellaankin usein esimerkiksi taloudelliselta tai demografiselta suunnalta. Kattavamman kokonaiskuvan luomiseksi tämäntyyppisten lähestymistapojen rinnalla kulttuurisemmat tarkastelut ovat kuitenkin tarpeellisia. Asumistoiveiden perusteellisempi tunteminen on tärkeää siksi, että mitä vähemmän asumiseen liittyviä valintoja rajoittavat esimerkiksi taloudelliset tekijät, sitä suorempi yhteys toiveilla ja toteutuneilla asumisvalinnoilla on. Valinnoilla on puolestaan vaikutusta kaupunkirakenteeseen, jonka hajautumista Helsingin seudulla ja siihen liittyvää seudun reuna-alueiden pientalokehän kasvua voidaan pitää ongelmallisena. Kulttuurisesta näkökulmasta tehtyjen asumiseen liittyvien tarkastelujen taustalla vaikuttavat usein Pierre Bourdieun ajatukset ja käsitteet. Bourdieu on jossain määrin taustalla myös tässä tutkimuksessa, minkä lisäksi siinä käydään läpi aiempaa asumisen ja elämäntyylin yhdistävää kirjallisuutta. Tutkimuksen tavoitteena oli kvantitatiivisen analyysin keinoin selvittää, missä määrin asumistoiveet selittyvät erilaisilla tausta- ja elämänvaiheellisilla tekijöillä ja missä määrin niitä voidaan selittää kulttuurisilla tai elämäntyyliin liittyvillä tekijöillä. Toisaalta oltiin kiinnostuneita siitä, voidaanko erilaisten asumistoiveiden nähdä liittyvän joihinkin tiettyihin ryhmiin. Selitettävänä oli kaksiluokkainen muuttuja, jolla kuvattiin asumistoiveita. Siinä yhdistyivät toiveet tietynlaisesta asuinalueesta ja tietynlaisesta talotyypistä, jolloin muuttujan toisena luokkana olivat toiveet kerrostaloasumisesta keskustassa ja toisena luokkana toiveet pientaloasumisesta kantakaupungin ulkopuolisilla alueilla. Selittävinä muuttujina oli erilaisten vastaajan taustaan ja elämänvaiheeseen liittyvien muuttujien lisäksi muuttuja, joka kuvasi vastaajan näkemyksiä oman asuinalueensa muista asukkaista ja toisaalta kolme erilaista vastaajan kulttuurista suuntautuneisuutta kuvaavaa muuttujaa. Aineistona oli Suomen Akatemian Syreeni-tutkimusohjelman kautta rahoitetun tutkimushankkeen yhteydessä pääkaupunkiseudulla keväällä 2002 kerätty kyselytutkimusaineisto. Tarkastelu kohdistui alkuperäisestä 10 593 havaintoyksikköä sisältävästä aineistosta poimittuun osa-aineistoon, jolloin havaintoyksiköiden määräksi jäi 7 918. Analyysi eteni ristiintaulukoinnin kautta logistiseen regressioanalyysiin. Tuloksena oli, että muiden muuttujien vaikutukset vakioituna asumistoiveisiin vahvasti yhteydessä olevia tekijöitä ovat paitsi ikä ja perhetyyppi myös lapsuuden ajan ja kysymishetken asuinalueet. Näiden lisäksi asumistoiveita selittävät kulttuurissosiaaliset tekijät: taiteellinen elämänorientaatio ja se, missä määrin vastaaja pitää oman asuinalueensa asukkaiden samankaltaisuutta toivottavana. Erityisesti toiveisiin keskustamaisesta asumisesta näyttäisi liittyvän taiteellinen suuntautuminen ja sosiaalisesti monimuotoisesta asuinalueesta pitäminen. Pientalomaista asumista toivovilla korostuu sen sijaan toive sosiaalisesti yhtenäisestä asuinalueesta. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että keskustamaista asumista toivovat eroavat joiltain osin selvästi pientalomaista asumista toivovista. Erot liittyvät sekä erilaisiin taustatekijöihin ja elämänvaiheellisiin seikkoihin että myös edellä mainittuihin kulttuurissosiaalisiin ulottuvuuksiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.212Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record