A case study of the effects and impacts of the integrated rural development programme in the village of Humbani in southern Zimbabwe (1994-2002)

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16434
Title: A case study of the effects and impacts of the integrated rural development programme in the village of Humbani in southern Zimbabwe (1994-2002)
Author: Rajala, Susanna Marika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Institute of Development Studies
Date: 2009-10-05
URI: http://hdl.handle.net/10138/16434
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu tutkielmassani tarkastelen Kirkon ulkomaanavun tukeman integroidun maaseudun kehittämisohjelman tuloksia ja vaikutuksia etelä-Zimbabwessa. Ohjelman toteutuksesta vastaa Luterilainen maailmanliitto ja Luterilainen kehityspalvelu. Tutkielma keskittyy Humbanin kylään, johon rakennettiin vuosina 1994-2002 jokipato (Manama dam) ja sen yhteyteen kastelujärjestelmä ja kasvimaa (Siyaphambili garden). Tärkein tutkimuskysymykseni on: minkälaisia myönteisiä tai kielteisiä tuloksia ja vaikutuksia kehitysyhteistyöllä on ollut Humbanin kylässä? Metodologialtaan ja analyysitavaltaan tutkielma on laadullinen, teoreettisena viitekehyksenä on developmentalistinen kehitysdiskurssi sekä vaikuttavuustutkimuksen osalta osallistava vaikuttavuustutkimus. Tärkeimmän kohderyhmän muodostavat Siyaphambilin kasvimaalla työskentelevät 20 kyläläistä. Lähdeaineisto koostuu hankedokumenteista, avainhenkilöhaastatteluista, ryhmäkeskusteluista ja osallistavista harjoituksista. Tutkielmantekoon sisältyi kuukauden mittainen kenttätyö Zimbabwessa. Tutkimustulokset Tutkimus osoittaa, että Manaman padon ansiosta Humbani-joen vettä voidaan varastoida ja hyödyntää tehokkaammin. Osa vedestä ohjataan kastelukanavia pitkin Siyaphambilin kasvimaalle mahdollistaen näin lähes ympärivuotisen kasvisten ja hedelmien viljelyn. Viljelijöiden ruokaturva on parantunut ja ruokavalio monipuolistunut. Kasvimaa on myös tuonut lisätuloja, jotka on käytetty koulumaksuihin, ruokaan ja kotitaloustavaroihin. Viljelijöiden lisäksi toiminnoista hyötyvät mm. kasvimaalta kasviksia ja hedelmiä ostavat kyläläiset, padolla karjaansa juottavat karjanomistajat sekä Manaman koulu. Toiminnoilla on ollut samalla myös odottamattomia vaikutuksia. Manaman patoallas on liettynyt ja sen kyky varastoida vettä on heikentynyt. Patoalueen kunnossapito on heikkoa, minkä lisäksi villieläinten määrä alueella on lisääntynyt. Padon myönteiset vaikutukset eivät myöskään ole niin laaja-alaisia kuin mitä alunperin oli suunniteltu. Pääasiallisten hyödynsaajien ryhmä on koko kyläyhteisöön suhteutettuna pieni, eikä pato ole synnyttänyt kasvimaata lukuunottamatta muuta merkittävää oheistoimintaa. Joillekin, kuten joen alajuoksulla asuville, vaikutukset voivat olla myös kielteisiä. Loppukeskustelu Tutkimus osoittaa, että kehitysyhteistyöllä on ollut kohdekylässä sekä suunnittelemattomia että suunniteltuja vaikutuksia. Samalla vaikutusten arviointiin ja osallistavaan lähestymistapaan liittyy myös haasteita. Joitakin vaikutuksia ja niiden kestoa on vaikea arvioida. Vaikutukset voivat ilmetä vuosien päästä, kun taas toiset ovat nyt jo päättyneet. Yksi suurimmista haasteista liittyy syy-seuraus-suhteiden määrittelyyn: missä määrin havaitut muutokset ovat kyseisen hankkeen ansiota ja missä määrin jonkin muun tekijän vaikutusta? Informanttien ja tutkimuskohteen valinta sekä tutkimuksen ajoitus vaikuttavat myös tutkimustuloksiin. Developmentalistinen kehitysdiskurssi näkee kehityksen myönteisenä, edistyksellisenä, hallittavana ja loogisena. Käytännössä kehitystä ei kuitenkaan voida välttämättä ennustaa, eikä projektilogiikka riitä kuvaamaan kehitysyhteistyön käytännön ja sen vaikutusten moninaisuutta. Kehitysyhteistyöllä voi olla sekä suunniteltuja että suunnittelemattomia vaikutuksia, minkä lisäksi kohdekylissä kuten myös apuyhteisössä - on erilaisia ryhmiä ja intressejä, ja näin myös vaikutukset eri ryhmille vaihtelevat. Kehitysyhteistyön tuloksia ja vaikutuksia ei siten voida tarkastella ainoastaan developmentalistisesta näkökulmasta, vaan huomioon tulee ottaa myös kehitysyhteistyön instrumentalistiset ja kontekstuaaliset näkökohdat sekä vaikutukset eri ryhmille.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Discipline: Development Studies
Kehitysmaatutkimus
U-landsforskning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.488Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record