Kuntatyöntekijöiden ammatillinen osaaminen ja työssä jatkaminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16435
Title: Kuntatyöntekijöiden ammatillinen osaaminen ja työssä jatkaminen
Author: Salorinne, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-11-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16435
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää kuntatyöntekijöiden ammatillisen osaamisen taso suhteessa työn vaatimuksiin, heidän koulutustarpeensa sekä osaamisen kehittämisen keinot. Lisäksi tutkin kunta-alan työntekijöiden ammatillista muutoshalukkuutta ja eläkkeelle siirtymisen aikomuksia. Lopuksi yhdistin osaamisen ja työssä jatkamisen ja kiinnostukseni kohteena oli osaamisen yhteys työpaikan ja alanvaihtoon sekä varhaisiin eläkeaikomuksiin. Näkökulmana ovat olleet kuntatyöntekijöiden omat kokemukset ja näkemykset työstään sekä itsestään työntekijöinä. Tutkimusaineisto on osa Kuntien eläkevakuutuksen (KEVAn) Kuntatyö 2010 -tutkimuksen työntekijäkyselyä vuodelta 2003. Tarkastelen kuntatyöntekijöitä kolmessa ikäryhmässä; alle 45-vuotiaat, 45 54-vuotiaat sekä 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Kuntatyö 2010 -tutkimuksen hengessä kiinnostukseni kohteena ovat ensisijaisesti ikääntyneemmät työntekijät ja heidän pysymisensä työelämässä pidempään. Tutkimusote on kvantitatiivinen. Tilastollisista menetelmistä on käytössä suorat jakaumat, ristiintaulukoinnit ja monimuuttujamenetelmistä logistinen regressioanalyysi. Selittävinä taustamuuttujina ovat olleet ikä, sukupuoli, koulutustausta ja toimiala. Keskeisimmät tulokset kertovat, että kolmasosa kuntatyöntekijöistä koki työn vaatimustason ja osaamisen olevan epätasapainossa. Viidenosa kaikista vastaajista piti työtä omaa osaamistasoaan vaativampana. Ammatillisten muutosvaihtoehtojen harkinta oli yleistä. Nuoremmat pohtivat aktiivisesti jatkokouluttautumista, työpaikan vaihtoa ja alanvaihtoa. Vanhemmilla työntekijöillä suosituimmat ammatilliset muutosvaihtoehdot tähtäsivät työn keventämiseen, esimerkiksi vuorotteluvapaan muodossa. Yli 55-vuotiasta puolet ilmoitti harkinneensa osa-aikaeläkettä. Ammatillinen muutoshalukkuus oli herkässä niillä, joiden osaaminen ei ollut tasapainossa työn vaatimusten kanssa, sekä helpompaa että osaamistasoaan vaativampaa työtä tekevät suunnittelivat alanvaihtoa tai työpaikan vaihtoa. Todennäköisyys jatkaa työssä yli 63-ikävuoden oli suurin niillä, joiden työ oli osaamistasoa helpompaa. Ammatillisen osaamisen näkökulmasta työn helpottaminen on yksi keino pidentää työuria kunta-alalla. Tutkimukseni keskeisimmät lähteet ovat Raija Julkusen ja Juhani Ilmarisen tutkimukset suomalaisesta työelämästä sekä Richard Sennettin sosiologinen aikalaisanalyysi työn muuttumisesta. Lisäksi olen hyödyntänyt aikuiskasvatustieteellistä tutkimuskirjallisuutta sekä Robert Karasekin mallia. Varhaisen eläkkeelle siirtymisen kirjallisuus perustuu pitkälti KEVAn aiempiin tutkimuksiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.220Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record