Tyttöjen tuetun asumisyhteisön merkitys siellä asuville tytöille

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16450
Title: Tyttöjen tuetun asumisyhteisön merkitys siellä asuville tytöille
Author: Pitkänen, Elsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-12-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16450
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkin pro gradu -tutkielmassani lastensuojelun uudenlaista asumismuotoa, Tyttöjen tuettua asumisyhteisöä. Haastattelin viittä 16 18-vuotiasta tyttöä, jotka asuivat tai olivat asuneet yhteisössä. Tyttöjen tuettu asuminen on Kalliolan Nuoret ry:n hanke, jolla on kumppanuussopimus Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa, ja yhteisössä asuvat tytöt ovatkin Helsingin sosiaaliviraston lastensuojelun asiakkaita. Viisipaikkainen yhteisö on tarkoitettu itsenäistymisvaiheessa oleville tytöille, jotka eivät voi sosiaalisista syistä asua kotonaan. Tytöt on sijoitettu yhteisöön joko avohuollon tai jälkihuollon sijoituksena. Asumismuoto tällaisenaan on mahdollinen vasta 1.1.2008 voimaan tulleen lastensuojelulain myötä. Tytön oltua avohuollon sijoituksessa vähintään puoli vuotta yksin voidaan hänet sijoittaa yhteisöön jälkihuollon sijoituksena hänen täyttäessään 18 vuotta. Asuminen on kodinomaista, vapaamuotoista ja yhteisöllistä, ja työntekijät ovat paikalla vain arkisin. Laajana tutkimuskysymyksenäni oli tutkia aineistolähtöisesti Tyttöjen tuetun asumisyhteisön merkityksiä siellä asuville ja asuneille tytöille. Tutkin tyttöjen subjektiivisia, tajunnallisia kokemuksia heidän elämismaailmastaan eli heidän todellisuudestaan. Tarkoituksenani oli kuvata ja tulkita tyttöjen kokemuksia yhteisöstä mahdollisimman autenttisesti. Haastattelin kutakin tyttöä kerran fenomenologisella haastattelulla. Tutkimukseni sijoittui sekä epistemologialtaan että metodologialtaan fenomenologian kenttään. Edmund Husserlin luoma puhdas fenomenologia ja Martin Heideggerin kehittelemä hermeneuttinen fenomenologia muodostivat tutkimukseni epistemologisen pohjan. Pyrin sekä puhtaan fenomenologian tapaan kuvailemaan tyttöjen kokemuksia asumisyhteisöstä että hermeneuttisen fenomenologian tapaan tulkitsemaan heidän kokemuksiaan. Tutkimukseni ontologiana toimi Lauri Rauhalan holistinen ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen todellistuu kolmessa muodossa: tajunnallisuudessa, kehollisuudessa ja situationaalisuudessa. Kokonaisuutena tutkimukseni asettui eksistentiaalisen fenomenologian tutkimukseksi. Haastatteluaineiston analyysimetodina käytin Amedeo Giorgin fenomenologisen psykologian analyysimetodia, jota muokkasin sopivammaksi omalle tutkimukselleni. Tutkimukseni tärkeimpiä lähteitä ovat Husserlin (1907/1995), Rauhalan (1983, 1989 ja 1992) ja Giorgin (1996 ja 1997) teokset. Tyttöjen kokemukset yhteisöstä olivat paikoin hyvin erilaisia, vaikka heidän situaationsa yhteisön osalta oli sama. Tuloksissa painottui uuden asumisyhteisön paikanhaku. Yhteisö vasta hakee omaa paikkaansa, ja sen toimintatavat ovat jatkuvassa liikkeessä. Lisäksi esille nousi tyttöjen kasvun prosessi, jossa vapaus, vastuu, itsenäisyys ja työntekijöiden tuki limittyivät toisiinsa tiiviisti. Tyttöjen tuettu asumisyhteisö asettui kodinomaisen yhteisön ja yhteiskunnallisen intervention välimaastoon jännitteisesti etsien vielä omaa muotoaan ja yhteisöllisyyttään. Lisäksi tytöt kokivat yhteisön sukupuolisensitiivisenä paikkana, he kokivat voivansa olla vain naisille tarkoitetussa yhteisössä juuri omanlaisiaan persoonia ja käyttäytyä heille ominaisella tavalla riippumatta sukupuolten rooliodotuksista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.859Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record