Keskijohtajien johtamistehtävät ja johtamistyön haasteet kunnallisen sosiaalitoimen organisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16454
Title: Keskijohtajien johtamistehtävät ja johtamistyön haasteet kunnallisen sosiaalitoimen organisaatiossa
Author: Lähdesmäki, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2009-05-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16454
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, forskning i administration och organisation
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan erään kunnallisen sosiaalitoimen organisaation keskijohtoa. Tarkastelun kohteina ovat kyseisen organisaation keskijohdon johtamistehtävät ja johtamistyön haasteet. Tutkimuksessa keskijohtajilla tarkoitetaan johtoporrasta, joka on ensimmäisen esimiestason ja ylimmän johdon välissä. Keskijohtajat ovat vastuussa oman toimintayksikkönsä kokonaisuuden johtamisesta ja vievät ylimmän johdon laatimia suunnitelmia käytäntöön. Tutkielman teoreettinen viitekehys on työssä jaettu kolmeen osaan. Ensin tarkastellaan sosiaalialan johtamisen aikaisempaa tutkimusta (mm. Niiranen 1994; Aaltonen 1999; Kokkinen ym. 2007). Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään keskijohdon roolia ja asemaa koskevaa aikaisempaa tutkimusta (mm. Mintzberg 1979; Mills 1991; McDermott 1995, Huy 2001, Holden & Roberts 2004). Viimeiseksi havainnollistetaan esimiestyötä johtamistehtäviä ja johtamisrooleja käsitelleiden aiempien tutkimusten kautta (mm. Kast&Rosenzweig 1985; Drucker 1977; Quinn 1988; Nurmi 2000 ja Viitala 2005). Julkisen johtamisen tutkimuksessa ei voida sivuuttaa uutta julkisjohtamista (New Public Management), joka on olennaisesti vaikuttanut julkisen hallinnon ja johtamisen uudistamiseen ja kehittämiseen Suomessa. Ilmiötä käsitellään tutkimuksessa, koska doktriini on keskeisesti vaikuttanut myös kunnalliseen toimintaympäristöön. Keskijohto on kasvavien paineiden alla niin julkisissa kuin yksityisissäkin organisaatioissa. Julkisella puolella keskijohtajia painavat kasvaneet tehokkuusvaatimukset. Heidän on saatava yhä enemmän aikaan vähemmillä resursseilla. Vallitseva talouden taantuma korostaa tehokkuusvaatimuksia myös yksityisellä sektorilla. Keskijohto on lisäksi organisaatiossa niin alhaalta kuin ylhäältäkin tulevien paineiden välissä. Julkisorganisaatioissa keskijohdon aseman haasteellisuutta lisää johtamisen poliittinen ja lainsäädännöllinen ulottuvuus. Tutkimusstrategiana on kvalitatiivinen tapaustutkimus: tutkimusaineisto on kerätty ja sitä on käsitelty laadullisin menetelmin. Aineisto koostuu kahdesta kunnallisen sosiaalitoimen organisaation yhdelletoista keskijohtajalle tehdystä haastattelukierroksesta. Aineiston analyysissä on käytetty sisällön analyysiä ja aineistoa on luokiteltu teemojen mukaan. Tutkimusaineiston analyysin perusteella keskijohtajien johtamistehtäviksi nousi neljä teemaa: talouden johtaminen, toiminnan johtaminen, henkilöstön johtaminen sekä verkostojen johtaminen. Tutkimustulosten mukaan keskijohtajien johtamistyössä keskeinen haaste on alimitoitetut budjetit, joilla on vaikeaa vastata asiakkaiden kasvaneisiin palvelutarpeisiin. Keskijohtajat kokevat kuitenkin tärkeänä sen, että asiakkaille voidaan tarjota parasta mahdollista palvelua. Tutkimustuloksista käy ilmi, että keskijohtajien johtamien yksiköiden suuri koko ja asioiden laajuus tekevät kokonaisuuden johtamisesta hallitsemattoman tuntuista. Keskijohtajat tekevätkin paljon ylitöitä, mikä on johtanut heidän uupumiseensa. Lisäksi byrokratia, tukiresurssien puute ja lukuisien kumppanuuksien ja verkostojen hallinnointi tekevät keskijohtajien työstä haasteellista. Keskijohtajilla tehtävien mukana ei aina seuraa riittävät valtuudet vastuiden hoitamiseksi. Tutkimieni keskijohtajien roolia ja asemaa ei ole selkeästi määritelty organisaatiossa. Keskijohtajat kamppailevat vahvan asiantuntijaroolin ja johtajan roolin välissä. Saadut tulokset tukevat suurelta osin niitä tuloksia, joita sosiaalitoimen johtamista sekä keskijohdon asemaa ja roolia käsitelleissä aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.323Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record