Towards a balanced political theory: a study on science and metaphysics in the political theories of Oswald Spengler, Robert Oppenheimer and Karl Popper, and on analysing political theories

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16468
Title: Towards a balanced political theory: a study on science and metaphysics in the political theories of Oswald Spengler, Robert Oppenheimer and Karl Popper, and on analysing political theories
Author: Lehmijoki, Lauri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2009-09-07
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/16468
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia
Abstract: The aim of this study is to contemplate the idea of a political theory that has a strong foundation both in metaphysics and science. In this study, I call such a theory a balanced political theory. With the help of the concept of balanced political theory, this study attempts to provide a framework for assessing political theories, such as political parties' programmes and political ideologies. For example, if a party programme contains abstract notions like well-being, but it does not define the ways in which well-being can be observed, tested and falsified, it can be called unbalanced in the sense that it is strongly metaphysical but lacks foundation in science. With metaphysical notions I refer to subjective and normative statements that cannot be verified nor falsified with objective observations (hence the name 'beyond physics'). With science, I mainly refer to attempts to verify or falsify a statement with methods that are agreed by most scholars and with observations. I use dialectic as the main method of argumentation. I read Oswald Spengler's Der Untergang des Abendlandes as a thesis for metaphysical political theory. I also argue that Karl Popper's The Open Society and Its Enemies, as well as his ideas present in the book Conjectures and Refutations can be seen as the anti-thesis for metaphysical political theories. Popper's theories can be read as scientifically oriented theories, in which metaphysics is largely neglected. Finally, I suggest that Robert Oppenheimer's political thought in The Open Mind and in the Science and the Common Understanding can be interpreted as a synthesis of Spengler's and Popper's theories. Oppenheimer's political thought emphasised both the scientific principles, such as modesty and the acknowledgment of uncertainty, and metaphysics. The result of this study is the framework for analysing political theories. The another result is that Robert Oppenheimer's political thought is founded on metaphysical as well as on scientific principles. As a consequence, his political thought provides an example of a balanced political theory.Tämän tutkielman tarkoitus on pohtia sellaista poliittista teoriaa, joka pohjautuu sekä metafysiikkaan että tieteelliseen varmentamiseen. Tässä tutkielmassa kutsun tällaista teoriaa tasapainotetuksi (balanced) poliittiseksi teoriaksi. Tasapainotetun poliittisen teorian käsitteen avulla tämä tutkielma pyrkii hahmottelemaan työkalua poliittisten teorioiden, kuten puolueohjelmien ja ideologioiden, arvioimiseksi. Esimerkiksi, jos puolueohjelma sisältää abstrakteja käsitteitä kuten hyvinvointi mutta ei määrittele tapoja, joilla hyvinvointia voidaan havainnoida, testata ja falsifioida, voidaan puolueohjelmaa kutsua epätasapainotetuksi - se on metafyysisesti painottunut, sillä sitä ei voida arvioida tieteellisesti. Metafysiikalla viittaan subjektiivisiin ja normatiivisiin väitteisiin, joita ei voida verifioida tai falsifioida objektiivisilla havainnoilla (täten sen nimi 'fysiikan tuolla puolen'). Tieteellä viittaan pääasiassa pyrkimyksiin verifioida ja falsifioida väitteitä metodeilla, joiden käytöstä vallitsee tiedeyhteisössä laaja yksimielisyys, sekä havainnoilla. Tässä tutkielmassa käytän dialektiikkaa pääasiallisena argumentointimetodina. Oswald Spenglerin Der Untergang des Abendlandesia luen teesinä metafyysisen poliittisen teorian puolesta. Lisäksi esitän, että Karl Popperin The Open Society and Its Enemies sekä hänen ideansa kirjassa Conjectures and Refutations voidaan nähdä antiteeseinä metafyysiselle poliittiselle teorialle. Popperin teorioita on mahdollista lukea tieteellisesti orientoituneina teorioina, joissa metafysiikka on suurimmaksi osaksi sivuutettu. Viimeiseksi, esitän että Robert Oppenheimerin poliittinen ajattelu teoksissa The Open Mind ja Science and the Common Understanding voidaan tulkita synteesinä Spenglerin ja Popperien teorioista. Oppenheimerin poliittinen ajattelu painotti sekä tieteellisiä periaatteita kuten vaatimattomuus ja epävarmuuden myöntäminen että metafysiikkaa. Tämän tutkielman tulos on työkalu poliittisten teorioiden analysoimiseen. Lisäksi tämän tutkimuksen tuloksena on, että Robert Oppenheimerin poliittinen ajattelu on sekä metafyysistä että tieteellisiin periaatteisiin pohjautuvaa. Näin ollen hänen poliittisia teorioitaan voidaan kutsua esimerkeiksi tasapainotetusta poliittisesta teoriasta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: political philosophy
political crises
political theories
islamism
poliittinen filosofia
islamismi
poliittiset kriisit
politiikan teoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.html 5.806Kb HTML View/Open
abstract_fi.html 6.011Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record