Darth Vader ja lahjan arvoitus : vaihdon merkitykset lasten vertaissuhteissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16471
Title: Darth Vader ja lahjan arvoitus : vaihdon merkitykset lasten vertaissuhteissa
Author: Olander, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2008-09-08
URI: http://hdl.handle.net/10138/16471
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassani tarkastelen lasten harjoittamaa vaihtoa kulttuurisena käytäntönä, jolla rakennetaan ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita vertaisryhmän sisällä. Käsitän lasten suhtautumisen tavaroihin esimerkkinä lasten omista, jäsentyneistä merkitysjärjestelmistä, jotka kyllä heijastelevat aikuisten luomia merkityksiä, mutta eivät ole palautettavissa niihin. Vaikka kiinnostukseni kohteena onkin ensisijaisesti lasten harjoittama vaihto, kiinnitän huomiota myös sukupolvien väliseen suhteeseen ja tarkastelen lasten toimintaa aikuisten toiminnan kontekstissa. Tutkielmani perustuu etnografiseen havaintoaineistoon, joka on kerätty seuraamalla helsinkiläisten 8-vuotiaiden poikien muodostaman poikaporukan elämää kolmen kuukauden ajan. Työssäni käytän antropologista teoriaa vaihdosta metodologisena työkaluna, joka auttaa jäsentämään havaintojani ja esittämään aineistolle oikeanlaisia kysymyksiä. Erityisesti hyödykkeen ja lahjan välistä eroa koskeva keskustelu on työni kannalta hedelmällinen, sillä sen avulla on mahdollista hahmottaa lasten ja aikuisten toiminnan välisiä jännitteitä. Lasten vaihtosuhteiden analyysin kautta kommentoin antropologisen lapsitutkimuksen esiin nostamaa kysymystä lasten ja aikuisten luomien merkitysten, "maailmojen", välisestä suhteesta. Aineistoni perusteella tavaroiden vaihdolla, antamisella ja lainaamisella on merkittävä osa lasten keskinäisessä toiminnassa. Henkilö muodostuu sosiaalisten suhteidensa kautta, ja tässä vaihdolla on tärkeä rooli: vaihdannan kautta asemoidutaan suhteessa muihin. Vaihtoon osallistumisen myötä määrittyy sosiaalinen osallisuus, joten vaihtaminen ei liity liittyvän ensisijaisesti haluun saada joku tietty tavara, vaan haluun laajentaa sosiaalisia suhteita. Lasten kannalta keskeistä on ylipäätään vaihtosuhteisiin osallistuminen, ei vaihdettavien asioiden materiaalinen vastaavuus. Esineiden merkitys liittyy niiden suhteisiin henkilöihin. Havaintojeni mukaan aikuiset pyrkivät aktiivisesti rajoittamaan lasten tavaran vaihtoa. Aikuisten väliintuloissa erottuu kolme keskeistä pyrkimystä: tavaroiden tulisi pysyä alkuperäisellä omistajalla, tavarassa keskeistä on sen taloudellinen arvo, joten tavaroita pitäisi vaihtaa vain taloudellisesti samanarvoisiin, eikä sosiaalisten suhteiden tai kaveruuden hankkiminen tavaroiden avulla ole hyväksyttävää. Aikuisten puheessa käy ilmi huoli tavaroiden katoamisesta, harmi lasten välinpitämättömyydestä tavaroita kohtaan sekä epäsuorasti huoli lapsen hyväksikäytöstä tavaroiden kautta. Lapsille nämä huolenaiheet eivät ole keskeisiä, eivätkä aineistoni valossa mielekkäitä. Hyödykkeen ja lahjan käsitteiden välinen jaottelu selventää aikuisten ja lasten käsitysten yhteensopimattomuutta. Aikuisille vaihdossa on kyse taloudellisesta toiminnasta, lapsille sosiaalisista suhteista: aikuiset painottavat esineiden hyödykeluonnetta, kun taas lapsille keskeistä tavaroissa on se, mitä niillä voi sosiaalisissa suhteissa tehdä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.604Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record