Statistical analysis of the polarization of asteroids and comets

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Mathematics and Statistics en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Matematiska och statistiska institutionen sv
dc.contributor.author Penttilä, Antti
dc.date.accessioned 2010-05-04T13:27:00Z
dc.date.available 2010-05-04T13:27:00Z
dc.date.issued 2009-01-07
dc.identifier.other valttiivi:2009-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/16488
dc.description.abstract The polarization of asteroids and comets, and especially the various models for polarization observations, are studied. The goal of this study is to compare existing models for polarization and their properties. Based on the results presented here a particular model and estimation technique can be found suitable for a certain types of polarization observations and research frames. With the polarization particularly the linear polarization ratio is referred here. The Sun radiates light or more generally electromagnetic radiation - in the framework of this study to an asteroid or to a comet - in where all the linear polarization planes are equally represented, i.e. non-polarized light. Depending on its surface structure the target might scatter the different polarization planes of the radiation with different intensities making the scattered radiation polarized. The ratio between the difference and the sum of the perpendicular and parallel polarized components is called the linear polarization ratio. The linear polarization ratio can tell the researcher something about the target properties, e.g. about the surface material composition, packing density and roughness. Some models have been developed for the linear polarization ratio, and the models can be fitted to the observations as a function of the phase angle. These models are fully empirical and are not based on actual physical modeling of the polarization event. The estimated models are, however, useful when comparing polarization properties between different targets with often quite sparse and limited observational data. The nonlinear regression analysis and also Bayesian nonlinear regression analysis are used in the model estimation. With the Bayesian method the a priori information about the behavior of the polarization curve can be utilized, making the estimation robust also in cases where the number of observations is small or the data is insufficient in other ways. The polarization is also studied as a function of the wavelength of light when the interest is in the effect of the wavelength on the polarization properties. Modeling these effects reliably requires a delicate selection of the proper model and the estimation technique. The possibilities of the multiple response and the hierarchical Bayesian regression analysis in modeling are studied. Suitable models for analyzing the polarization observations are presented and compared in the thesis, and some results concerning the wavelength effect in polarization are studied. en
dc.description.abstract Työssä tutkitaan asteroidien ja komeettojen polarisaatiota ja eteenkin polarisaatiohavainnoille sovitettavia malleja. Työn tarkoituksena on vertailla olemassa olevia polarisaatiomalleja ja niiden ominaisuuksia. Vertailun perusteella voidaan suositella jotain tiettyä mallia sekä sovitustekniikkaa erityyppisille polarisaatiohavaintoaineistoille ja tutkimusasetelmille. Polarisaatiolla tarkoitetaan tässä nimenomaan lineaarista polarisaatiosuhdetta. Aurinko lähettää kohteeseen, tässä työssä joko asteroidiin tai komeettaan, valoa tai yleisemmin sähkömagneettista säteilyä jossa kaikki lineaariset polarisaatiotasot ovat tasaisesti edustettuna, ns. polarisoitumatonta valoa. Kohteen pinta voi kuitenkin sirottaa eri polarisaatiotasoissa olevaa säteilyä eri voimakkuuksilla, jolloin sironnut säteily on polarisoitunutta. Sironneen säteilyn vaaka- ja pystypolarisoitujen komponenttien erotuksen ja summan suhdetta kutsutaan lineaariseksi polarisaatiosuhteeksi. Polarisaatiosuhde voi paljastaa tutkijalle jotain kohteen pinnan ominaisuuksista, kuten pinnan materiaalikoostumuksesta, pakkaustiheydestä ja karheudesta. Lineaariselle polarisaatiosuhteelle on kehitetty joitain malleja joita voidaan sovittaa vaihekulman funktiona havaitulle polarisaatiolle. Nämä mallit ovat perustaltaan kokeellisia eivätkä perustu varsinaisen fysiikan mallintamiseen polarisaatiotapahtumassa. Mallien sovitteet ovat kuitenkin hyödyllisiä kun halutaan verrata eri kohteiden polarisaatio-ominaisuuksia usein varsin harvan ja rajoittuneen havaintoaineiston pohjalta. Mallien sovituksessa käytetään epälineaarista regressioanalyysia sekä bayesilaista epälineaarista regressiota. Bayesin menetelmässä voidaan hyödyntää etukäteistietoa polarisaatiokäyrän käyttäytymisestä jotta sovituksesta saataisiin vakaa myös tapauksissa joissa havaintojen lukumäärä on pieni tai aineisto on muuten puutteellinen. Polarisaatiota tarkastellaan työssä myös valon aallonpituuden funktiona jolloin kiinnostuksen kohteena on aallonpituuden vaikutus polarisaation ominaisuuksiin. Näiden vaikutusten mallintaminen luotettavalla tavalla vaatii mallin ja sovitusmenetelmän huolellista valintaa. Tässä yhteydessä käsitellään mahdollisuutta käyttää usean vasteen regressioanalyysia sekä hierarkkista bayesilaista regressioanalyysia mallin sovituksessa. Työssä esitellään ja vertaillaan malleja ja sovitusmenetelmiä polarisaatiohavaintojen tutkimiseen sekä johdetaan joitain tuloksia aallonpituuden vaikutuksesta polarisaatioon. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject asteroids en
dc.subject comets en
dc.subject polarization en
dc.subject regression analysis en
dc.subject Bayes method en
dc.subject pikkuplaneetat fi
dc.subject komeetat fi
dc.subject polarisaatio fi
dc.subject regressioanalyysi fi
dc.subject bayesilainen menetelmä fi
dc.title Statistical analysis of the polarization of asteroids and comets en
dc.title.alternative Asteroidien ja komeettojen polarisaation tilastollinen mallinnus fi
dc.identifier.laitoskoodi 710
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Licentiatarbete sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content fulltext

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
asteroids.pdf 2.805Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record