Oikeudenmukainen jäämistöositus ja henkivakuutuskorvaus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222547
Title: Oikeudenmukainen jäämistöositus ja henkivakuutuskorvaus
Author: Kuisma, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222547
http://hdl.handle.net/10138/164908
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman pääkysymyksenä on lesken asema ja ensin kuolleen ottaman henkivakuutuksen vaikutus jäämistöositukseen, Vakuutussopimuslaissa omaksutun lähtökohdan mukaan, henkivakuutus ei edunsaa-jamääräyksen ollessa voimassa kuulu kuolinpesään eikä sitä näin ollen huomioida jäämistöosituksessa. Kun aviovaralliisuusjärjestelmä pyrkii tuottamaan avioliiton purkautuessa puolisoiden välille oikeudenmu-kaisen varallisuuden jakauman ositusmenettelyn avulla, onkin syytä kysyä, toteutuuko oikeudenmukainen varallisuuden jakauma silloin, kun puolisolla tai puolisoilla on ollut henkivakuutuksia. Tutkielmassa poh-justetaan kysymyksen tarkastelua niin aviovarallisuusoikeuden, henkivakuutusten kuin vakuutuslain-säädännön tarkastelulla. Ensimmäisessä pääluvussa tarkastellaankin ositusta ja henkivakuutusta pääpi-irteittäin. Toisessa pääluvussa (luku 3) paneudutaan jo itse tutkimuskysymykseen. Luvussa keskitytään tarkastele-maan miten vallitsevan kannan mukaan maksettavaksi tuleva vakuutuskorvaus vaikuttaa osituksen loppu-tulokseen. Kyse on tilanteista, joissa henkivakuutuksessa vakuutettuna ollut henkilö kuolee ja vakuu-tuskorvaus maksetaan hänen nimeämilleen edunsaajille. Suomen lainsäädännössä ei ole erillisiä sään-nöksiä henkivakuutuksen huomioimisesta jäämistöosituksessa. Sen sijaan vakuutussopimus 47:3 § sisältää lähtökohdan: mikäli vakuutuskorvauksen edunsaajamääräys on voimassa, ei vakuutuskorvaus kuulu kuolinpesään. Luvussa perehdyn esimerkein tilanteisiin, joissa olisi ehkä perusteltua poiketa vakuu-tussopimuslain pääsäännöstä. Tutkielman viimeisessä pääluvussa nousevat keskiöön erityiskysymykset liittyen avioliittolain suojasään-nöstöön, lahjansaajan palautusvastuuseen sekä testamenttiin. Lisäksi luvussa tulee käsiteltäviksi yleiset varal-lisuusoikeudelliset periaatteet sekä edunsaajamääräyksen pätemättömyys. Ensinnäkin tarkastelun kohteena on, millä perustein AL:n vastikesääntöjä voidaan soveltaa sekä vastikeperusteiden edellytyksien täyttymistä puolison ottaman henkivakuutuksen kohdalla. Tarkastelun keskiössä on muun muassa tilanteet, joissa hen-kivakuutus täyttää vastikeperusteiden edellytykset, mutta kuolinpesän varat ovat riittämättömät täyden vastik-keen maksuun, jolloin edunsaajan palautusvastuu voi tulla kyseeseen. Palautusvastuu ei kuitenkaan ole yk-siselitteinen, sillä AL 40 a § koskee nimenomaan lahjansaajan palautusvastuuta. Näin ollen on tarkasteltava henkivakuutuksen ja lahjan suhdetta sekä täyttääkö vakuutuskorvaus lahjan tunnusmerkistön ja millä edel-lytyksillä lesken on mahdollista vaatia vakuutuskorvauksen palauttamista. Lahjansaajan palautusvastuun edel-lytykseksi on asetettu vilpillinen mieli - pohdittavaksi siten tuleekin missä määrin edunsaajalta voidaan koh-tuullisesti edellyttää vilpillistä mieltä. Lisäksi samassa yhteydessä esitetään vertailua perintökaaren rintaperil-listen suojasäännökseen ylisuurten henkivakuutuskorvausten varalta. Suurella painoarvolla luvussa ovat myös yleiset varallisuusoikeudelliset periaatteet ja kysymys siitä, millä perusteilla lesken on mahdollista saada tur-vaa niiden nojalla. Erityisesti oikeustoimilain kohtuullistamissäännöt ovat käsittelyn kohteena. Lähtökohtana on sopimusosapuolten oikeuksien turvaaminen, joten arvioitavaksi tulee milloin sopimuksen tosiasialliset vai-kutukset ulottuvat koskemaan kolmatta niin, että tämän on mahdollista vedota esimerkiksi OikTL 36 § sovitte-lusäännökseen. Lisäksi luvussa neljä pohditaan niin vakuutussopimuksen ja edunsaajamääräyksen pätemät-tömyyttä. Lopuksi kaikki edellä esitetty pyritään vivomaan kokoavasti yhteen ja esittämään perusteltuja kan-nanottoja sekä ehdoituksia oikeustilan kehittämiseksi de lege ferenda.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record