Insolvenssimenettelyn ja kansainvälisen välimiesmenettelyn välinen vuorovaikutus sekä konfliktit

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606202502
Julkaisun nimi: Insolvenssimenettelyn ja kansainvälisen välimiesmenettelyn välinen vuorovaikutus sekä konfliktit
Tekijä: Helvola, Amanda
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2016
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606202502
http://hdl.handle.net/10138/164911
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Tiivistelmä: Tutkielma käsittelee yrityksen maksukyvyttömyyteen jollakin tavoin kytkeytyvien riitojen välityskelpoisuutta, välityssopimuksen sitovuutta insolvenssitilanteessa, insolvenssimenettelyn aloittamisen mahdollisia vaikutuksia vireillä olevaan välimiesmenettelyyn sekä insolvenssioikeuteen liittyvän välitystuomion tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia kysymyksiä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää tavoitteiltaan poikkeavien ja osittain keskenään jopa ristiriitaisten menettelysäännösten yhteentörmäyksestä aiheutuvia ongelmakohtia ja kuvata tällä hetkellä vallitsevaa oikeustilaa. Tutkielma käsittelee edellä esitettyjä kysymyksiä tilanteessa, jossa välimiesmenettelyn osapuoli asetetaan insolvenssimenettelyyn välimiesmenettelyn aloittamisen jälkeen, mutta ennen kuin välitystuomioistuin on antanut ratkaisun asiassa. Tutkielmassa luodaan yleiskatsaus tärkeimpiin kysymystä koskeviin säädöksiin. Insolvenssimenettelyn ja kansainvälisen välimiesmenettelyn vuorovaikutusta ja konflikteja tutkitaan kansallisten lakien keskinäisen poikkeavuuden sekä asiaa käsittelevien kansallisten säädösten tai sopimusten puutteellisuudesta johtuen myös pintapuoleisesti kansallisella tasolla vertailemalla eri maiden oikeuskäytäntöä ja säädöksiä toisiinsa. Menettelyiden jo lähtökohtaisesta vastakkainasettelusta johtuen on selvää, että toista menettelyä koskeville säännöksille tulee yksittäistapauksessa tapauksen ominaispiirteiden perusteella antaa etusija, sillä keskenään ristiriitaiset säännökset eivät lähtökohtaisesti salli välimiesmenettelyn läpivientiä insolvenssimenettelyn aloittamisesta huolimatta ilman, että insolvenssimenettelyllä olisi mitään vaikutusta välimiesmenettelyyn. Tutkielmassa pohditaan insolvenssimenettelyn aloittamisen vaikutusta välimiesmenettelyn prosessiin, minkä säännösten perusteella menettelyn etusijaa koskevat ratkaisut tavataan tehdä ja kuinka ratkaisuun ohjaavat säännöt vaihtelevat eri valtioiden välillä.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot