Insolvenssimenettelyn ja kansainvälisen välimiesmenettelyn välinen vuorovaikutus sekä konfliktit

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606202502
Titel: Insolvenssimenettelyn ja kansainvälisen välimiesmenettelyn välinen vuorovaikutus sekä konfliktit
Författare: Helvola, Amanda
Medarbetare: Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606202502
http://hdl.handle.net/10138/164911
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstrakt: Tutkielma käsittelee yrityksen maksukyvyttömyyteen jollakin tavoin kytkeytyvien riitojen välityskelpoisuutta, välityssopimuksen sitovuutta insolvenssitilanteessa, insolvenssimenettelyn aloittamisen mahdollisia vaikutuksia vireillä olevaan välimiesmenettelyyn sekä insolvenssioikeuteen liittyvän välitystuomion tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia kysymyksiä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää tavoitteiltaan poikkeavien ja osittain keskenään jopa ristiriitaisten menettelysäännösten yhteentörmäyksestä aiheutuvia ongelmakohtia ja kuvata tällä hetkellä vallitsevaa oikeustilaa. Tutkielma käsittelee edellä esitettyjä kysymyksiä tilanteessa, jossa välimiesmenettelyn osapuoli asetetaan insolvenssimenettelyyn välimiesmenettelyn aloittamisen jälkeen, mutta ennen kuin välitystuomioistuin on antanut ratkaisun asiassa. Tutkielmassa luodaan yleiskatsaus tärkeimpiin kysymystä koskeviin säädöksiin. Insolvenssimenettelyn ja kansainvälisen välimiesmenettelyn vuorovaikutusta ja konflikteja tutkitaan kansallisten lakien keskinäisen poikkeavuuden sekä asiaa käsittelevien kansallisten säädösten tai sopimusten puutteellisuudesta johtuen myös pintapuoleisesti kansallisella tasolla vertailemalla eri maiden oikeuskäytäntöä ja säädöksiä toisiinsa. Menettelyiden jo lähtökohtaisesta vastakkainasettelusta johtuen on selvää, että toista menettelyä koskeville säännöksille tulee yksittäistapauksessa tapauksen ominaispiirteiden perusteella antaa etusija, sillä keskenään ristiriitaiset säännökset eivät lähtökohtaisesti salli välimiesmenettelyn läpivientiä insolvenssimenettelyn aloittamisesta huolimatta ilman, että insolvenssimenettelyllä olisi mitään vaikutusta välimiesmenettelyyn. Tutkielmassa pohditaan insolvenssimenettelyn aloittamisen vaikutusta välimiesmenettelyn prosessiin, minkä säännösten perusteella menettelyn etusijaa koskevat ratkaisut tavataan tehdä ja kuinka ratkaisuun ohjaavat säännöt vaihtelevat eri valtioiden välillä.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post