Listayhtiöiden jatkuva tiedonantovelvollisuus finanssikovenanttien rikkoutuessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606182470
Title: Listayhtiöiden jatkuva tiedonantovelvollisuus finanssikovenanttien rikkoutuessa
Author: Anttila, Christa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606182470
http://hdl.handle.net/10138/164912
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstract: Listayhtiön osakkeen markkinahinta perustuu informaatioon osakkeen tulevasta tuotosta. Tehokkaasti informoidut markkinat kykenevät hinnoittelemaan arvopapereita luotettavammin, minkä vuoksi markkinatoimijoiden käytettävissä olevaa informaatiota pyritään lisäämään lainsäädännöllisin keinoin. Arvopaperimarkkinalain jatkuva tiedonantovelvollisuus asettaa listayhtiölle velvollisuuden julkistaa listayhtiön arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttava tieto ilman aiheetonta viivytystä. Laki tai oikeuskäytäntö ei kuitenkaan anna ”olennaisen vaikutuksen” käsitteelle tyhjentävää määritelmää. Jatkuva tiedonantovelvollisuus tarkoittaa käytännössä, että listayhtiön johdon on tehtävä etukäteisarvio tietyn päätöksen tai seikan vaikutuksesta listayhtiön osakkeen arvoon. Listayhtiön etukäteisarvioinnin helpottamiseksi muun muassa arvopaperimarkkinalain valmisteluasiakirjoissa, Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa sekä itsesääntelyssä on lueteltu tietoja, jotka yleensä ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan listayhtiön arvopaperin arvoon. Edellä mainitut luettelevat esimerkkejä, eli näiden lisäksi voi olla myös muita päätöksiä ja seikkoja, joista listayhtiön tulee tiedottaa mahdollisimman nopeasti. Helsingin Pörssin säännöissä, jotka luetaan itsesääntelyksi, todetaan, että kovenantin rikkoutuminen voi olla arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttava seikka. Kovenantit ovat rahoitussopimuksen erityisehtoja. Niiden tarkoituksena on vähentää lainanantajan ja velallisyhtiön välistä epätasapuolista informaation jakautumista. Kovenantit jaotellaan yleensä (a) finanssikovenantteihin ja (b) toimintakovenantteihin. Tässä tutkielmassa pääpaino on ensiksi mainituissa finanssikovenanteissa. Finanssikovenantit asettavat velallisyhtiön taloudellista suorituskykyä mittaaville tilinpäätös- ja tunnuslukuarvoille tiettyjä raja-arvoja. Kun velallisyhtiön tilinpäätös- tai tunnusluvut ylittävät tai alittavat kovenanteissa asetetut raja-arvot (kovenantin rikkoutuminen), lainanantaja saa siitä tiedon. Lainantajalla on kovenantin rikkoutuessa mahdollisuus irtisanoa rahoitussopimus taikka asettaa velallisyhtiölle uusia toiminnallisia vaatimuksia ja rajoitteita. Nämä kovenantin rikkoutumisen seuraukset voivat vaikuttaa listayhtiön osakkeen arvoon, minkä johdosta yhtiön tiedottamisvelvollisuus voi syntyä. Kun listayhtiö arvioi jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mahdollista syntymistä, listayhtiön tulee vastata kysymykseen, ottaisiko järkevästi toimiva sijoittaja kyseisen tiedon huomioon sijoituspäätöstä tehdessään. Tällainen arviointi tehdään taloustieteeseen perustuen. Taloustieteellisten sääntöjen ja taloustieteellisten tutkimusten avulla voidaan tunnistaa kovenantin rikkoutumisen seurauksia, jotka oletettavasti kiinnostavat sijoittajia erityisen paljon. Tällaisia kovenantin rikkoutumisen seurauksia pyritään tutkielmassa tarkastelemaan ja jäsentämään käytännönläheisestä näkökulmasta. Tutkielman viimeisessä kohdassa todetaan, että erityisesti rahoitussopimuksen irtisanominen on omiaan vaikuttamaan olennaisesti arvopaperin arvoon, mikäli rahoitussopimus on listayhtiön toiminnan kannalta merkittävä. Lisäksi todetaan nimenomaisen investointirajoituksen, nimenomaisen osingonmaksurajoituksen sekä kovenanttien rikkoutumisen yhteiskustannusten voivan tietyissä tilanteissa olla omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Kun edellä mainittujen kovenantin rikkoutumisen seurausten toteutuminen on riittävän todennäköistä, listayhtiölle voi syntyä velvollisuus julkistaa tieto kovenantin rikkoutumisesta ja sen seurauksista ilman aiheetonta viivytystä. Listayhtiöllä voi kuitenkin tietyin edellytyksin olla mahdollisuus lykätä tiedottamista. Lopuksi tutkielmassa tehdään joitakin yleisluoteisia loppupäätelmiä arvopaperimarkkinalain jatkuvan tiedonantovelvollisuuden oikeudellisesta arvioinnista.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Christa Anttila_Pro gradu-tutkielma_25.4.2016.pdf 986.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record