Suomalaisen luottotietotoiminnan kehittyminen ja tulevaisuus : erityisesti positiivisten luottotietojen kannalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222540
Title: Suomalaisen luottotietotoiminnan kehittyminen ja tulevaisuus : erityisesti positiivisten luottotietojen kannalta
Author: Haapamäki, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222540
http://hdl.handle.net/10138/164921
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma keskittyy suomalaisen luottotietotoiminnan kehitykseen ja positiivisten luottotietojen keräämiseen. Suomessa on harjoi-tettu luottotietotoimintaa yli 100 vuoden ajan, ja tänä aikana on useaan kertaan mietitty positiivisten luottotietojen sisällyttämistä luottotietorekisteriin. Tällä hetkellä Suomessa kerätään luottotietorekistereihin vain negatiivisia tietoja, eli maksuhäiriömerkintöjä. Useimmissa EU-jäsenvaltioissa kerätään rekistereihin myös positiivisia tietoja, kuten rekisteröidyn henkilön luottojen määrä, tulot tai kiinteistöomistukset. Tutkielmassa tutustutaan erilaisiin malleihin luottotietorekistereistä eri maiden lainsäädännön ja esimerk-kien kautta. Positiivisten luottotietojen keräämiseen liittyy läheisesti tietosuojaongelmat. Esimerkiksi Suomessa positiivisten tietojen poisjättä-mistä on perusteltu yksityisyyden suojan loukkauksella. Tämän vuoksi tutkielmassa tutustutaan lähemmin EU-tason sääntelyyn henkilötietojen suojasta, erityisesti perehtyen uuteen tietosuoja-asetukseen ja sen tuomiin muutoksiin henkilötietojen keräämisen suhteen. Toisena syynä positiivisten tietojen esteeksi on perusteltu sen mukanaan tuomio hallinnointikuluja. Tutkielmassa pereh-dytään tarkemmin siihen, mitä kaikkia kuluja todella positiivisten tietojen kerääminen toisi mukanaan. Tarkoituksena tutkielmassa on löytää mahdolliset ratkaisut esitettyihin ongelmiin ja perehtyä tarkemmin esitettyjen ongelmien todellisuuteen. Koko EU-alueella on tällä hetkellä voimakkaasti lisääntymässä palveluiden digitalisointi ja tämä vaikuttaa Suomessakin. Suomeen ollaan tällä hetkellä perustamassa uusia sähköisiä rekistereitä, jotta tietoa voitaisiin käsitellä nopeammin ja helpommin. Tutkiel-massa tutustutaan näihin uusiin rekistereihin ja pohditaan mahdollisuutta käyttää niitä hyödyksi luotonantotilanteessa positiivisen luottotietorekisterin luomisen suhteen. Aihe on ajankohtainen, sillä EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan tänä vuonna ja kah-den vuoden siirtymisajan jälkeen tulee vuonna 2018 kaikkien jäsenvaltioiden sääntely olla sillä tasolla. Tietosuoja-asetus tuo mu-kanaan uusia periaatteita, joilla voi olla suurikin vaikutus luottotietotoimintaan. Tutkielmassa selvitetään vastausta seuraaviin kysymyksiin: Mikä on estänyt positiivisten luottotietojen keräämisen Suomessa ja miten nämä esteet voitaisiin välttää? Miltä luottotietotoiminnan tulevaisuus Suomessa näyttää, olisiko positiivisten luottotietojen kerääminen tarvittavaa vai voitaisiinko löytää toinen ratkaisu?


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record