Väkivallan ja rauhan ontologiat : Tutkimuksia poliittisesta teologiasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, teologiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Theology en
dc.contributor.author Kemppainen, Lauri
dc.date.accessioned 2016-07-26T09:26:26Z
dc.date.available 2016-08-09 fi
dc.date.available 2016-07-26T09:26:26Z
dc.date.issued 2016-08-19
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-2378-7 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/164963
dc.description.abstract This compilation dissertation is a study in intellectual history. Using the methods of systematic analysis, it evaluates the modern Anglo-American theological discussion of a Christian ontology of peace as opposed to a secular ontology of violence. This discussion represents an intellectual movement sometimes called new theological traditionalism. Characteristic of the new traditionalism is a critique of modernism, liberalism, and secularism. The purpose of the dissertation is to identify and evaluate metaphysical and epistemological concepts, argumentation, and presuppositions that permeate the discussion: What is meant by the ontologies of peace and violence? On what basis is one called a Christian, and the other secular? What role do ontological assumptions play in theologians socio-political stances? The analysis reveals that the concept ontology is used in a sense akin to worldview. At stake in this discussion are the metaphysical foundations of being. Ontological convictions flow into (and spring from) rational and moral convictions. Human action, too, springs from ontological foundations, however implicit. This in turn impacts political decision-making as well. According to John Milbank, the founder of Radical Orthodoxy, the theological trend most relevant to this study, modern and postmodern ideologies that favor secularism are based on metaphysical assumptions of an ontology of violence. In this model, chaos, otherness, and difference are locked in ontological combat against order, sameness, and identity. The Christian vision, per contra, represents an ontology of peace, with goodness, truth, and beauty at the foundation of being. The four articles that form the main body of this dissertation serve as case studies, so to speak, of Milbank s portrayal of the ontologies of violence and peace. They can be roughly divided into two sets. The first two articles, Radical Orthodoxy and David Bentley Hart s Rhetorical Ontology of Peace, focus on ontology. The last two, Licence to Kill? Just War and Christological Pacifism in Light of the Ontology of Peace and Godless Leviathan or a Guardian Liberty? Theological Perspectives on Political Liberalism, step into the realm of politics. The case studies begin as analyses of Radical Orthodoxy and then turn towards its implications in the political sphere. It can be shown that, however clear and even unconditional the ontology of peace is assessed, both philosophically and theologically, putting it into practice is more problematic. Metaphysical-philosophical discussion is one thing; but in real life, the line between the ontologies is more porous. This is not unlike the line between meta-ethics and normative ethics. People with largely divergent worldviews can take shared courses of action. By contrast, people with shared ontological assumptions sometimes draw diverging practical conclusions. Calling a given ontology Christian does not make foreseeing its practical conclusions easy. However, a Christian ontology of peace necessarily rules out certain options, such as nationalism and egoism that idolize state or self. A Christian ontology of peace thus serves to counterbalance societal secularism. en
dc.description.abstract Tämä artikkeliväitöskirja edustaa systemaattisen analyysin metodilla tehtyä aatehistoriallista tutkimusta. Tutkimuskohteena on tuore angloamerikkalainen teologinen keskustelu, joka käsittelee kristillistä rauhan ontologiaa vaihtoehtona sekularistiselle väkivallan ontologialle . Keskustelu edustaa ilmiötä, jota voi nimittää teologiseksi uudeksi traditionalismiksi . Uuden traditionalismin ominaispiirteisiin kuuluu kriittinen suhtautuminen modernismin, liberalismin ja sekularismin painotuksiin. Väitöstutkimuksen tehtävänä on ollut selvittää kyseisessä keskustelussa ilmeneviä väkivaltaan ja rauhaan liittyviä olemiskäsitteellisiä näkemyksiä: Mitä rauhan ontologialla ja väkivallan ontologialla tarkoitetaan? Miksi juuri kristillinen ontologia edustaa rauhaa ja sekularistinen ontologia väkivaltaa? Miten kysymykset ontologiasta ilmenevät teologien yhteiskunnallis-poliittisissa kannanotoissa? Tutkimustuloksena paljastuu, että käsitettä ontologia käytetään kyseisessä keskustelussa maailmankatsomukseen rinnastettavassa mielessä. Sillä viitataan näkemykseen olemassaolon metafyysisestä syvärakenteesta. Ontologiset näkemykset ovat kytköksissä siihen, mitä ihminen pitää rationaalisena tai moraalisena. Ihminen myös toimii aina jonkinlaisen ontologian pohjalta. Ontologiat vaikuttavat siten myös poliittisiin toimintasuosituksiin. Väitöskirjan kannalta keskeisen teologisen suuntauksen, radikaalin ortodoksian (Radical Orthodoxy), perustajan John Milbankin mukaan sekularismia suosivat moderni ja postmoderni ajattelu rakentuvat metafyysiselle oletukselle väkivallan ontologiasta . Väkivallan ontologia tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan oleminen on pohjimmiltaan kaaoksen ja järjestyksen, samuuden ja toiseuden, eron ja identiteetin välistä taistelua. Kristillisen vision Milbank tulkitsee rauhan ontologiaksi , jossa oleminen nähdään hyvyyden, totuuden ja kauneuden harmonisena yhteytenä. Milbankin näkemystä väkivallan ja rauhan ontologioista valotetaan väitöskirjassa neljän erilaisena tapaustutkimuksena toimivan artikkelin kautta. Karkean jaon mukaan kaksi ensimmäistä artikkelia ( Radikaali ortodoksia ja David Bentley Hartin retorinen rauhan ontologia ) käsittelevät ontologiaa ja kaksi jälkimmäistä ( Lupa tappaa? Oikeutettu sota ja kristologinen pasifismi rauhan ontologian valossa sekä Jumalaton Leviatan vai vapauden vartija? Teologisia näkökulmia poliittiseen liberalismiin ) politiikkaa. Ensimmäisissä teksteissä syvennytään radikaaliortodoksiseen teologiaan, jälkimmäisissä taas tarkastellaan tiettyjä poliittisen teologian kysymyksiä radikaaliortodoksisessa valossa. Artikkelien pohjalta voi perustellusti väittää, että vaikka rauhanontologinen visio on filosofiselta ja teologiselta kannalta suhteellisen selkeä, on sen pragmaattinen toteuttaminen monitulkintaisempi prosessi. Kun siirrytään metafyysis-filosofisen keskustelun ulkopuolelle, on rajaa rauhan ja väkivallan ontologian välille vaikeampi vetää. Kyseessä on metaetiikan ja normatiivisen etiikan suhteeseen verrattavissa oleva ilmiö. Ihmiset, jotka liittävät ratkaisunsa hyvinkin erilaisiin maailmankatsomuksellisiin kokonaisnäkemyksiin, voivat käytännössä toimia samalla tavalla. Ja vastaavasti, yhteisen ontologisen vision jakavat henkilöt voivat joissakin tilanteissa päätyä täysin päinvastaisiin normatiivisiin ratkaisuihin. Näyttäisi siis olevan eri asia pitää jotakin tiettyä ontologiaa esimerkiksi kristillisen uskon mukaisena, kuin päättää, millaisia johtopäätöksiä siitä olisi syytä vetää poliittiseen toimintaan. Kristillinen rauhan ontologia rajaa kuitenkin tietyt vaihtoehdot pois ja toimii siten tarvittaessa vastakulttuurina sekularistisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi kansallisvaltion ensisijaisuutta hinnalla millä hyvänsä korostavaa nationalismia tai sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta piittaamatonta egoismia ei voi sisällyttää rauhanontologiseen toimintaan. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-2377-0 fi
dc.relation.isformatof Unigrafia: 2016 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject teologia fi
dc.title Väkivallan ja rauhan ontologiat : Tutkimuksia poliittisesta teologiasta fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Saarinen, Risto
dc.ths Vainio, Olli-Pekka
dc.opn Seppälä, Serafim
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vakivall.pdf 541.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record