Eettinen kuluttaminen : tieto ja asenne kuluttajan valinnoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211689
Title: Eettinen kuluttaminen : tieto ja asenne kuluttajan valinnoissa
Author: Torniainen, Meri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211689
http://hdl.handle.net/10138/16506
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: The purpose of the thesis is to portray the attitude of a Finnish consumer towards ethical consumption. Ethical consumption is studied by dividing it into three different sectors. Ethical consumption is studied through consumers' attitudes, action and the information available from ethical products and companies. Data for the empirical part of the thesis was collected with an internet survey. A link for the survey was on the Finnish Consumers' Associations front webpage. Link was also posted on two different discussion forums in internet. The survey was also sent to my acquaintances. Target for this survey was hence hard to forecast in advance. As a result I got 247 respondents. The concept of ethical consumption is hard to define. Everyone's moral defines what is ethical and what is not. Ethical action aims for the well being of an individual and humankind. A consumer who acts ethically takes care of others wellbeing and does not concentrate on himself only. In this study ethical consumption takes into account the environmental problems and the social problems. Social problems are ethical problems which consider the wellbeing and rights of animals, human and nature. Ethical problems are for example animal testing, poor working and employment conditions, child labour and the environmental pollution. According to my findings people think really positively about ethical consumption. They are interested on ethical aspects but on the other hand they do not want to make any extra effort, for example finding information. Consumers are easily ready to abandon ethical aspects in their action. According to the research consumers think that their choices do matter in companies' action. Consumers are ready to boycott companies but they are also ready to buy ethically acting companies' products, even with a premium price. Consumers suffer from a lack of information and they do not trust on the information that companies deliver. On the other hand there is quite a lot of information available which might confuse some consumers. To consume ethically is complicated but it also gives pleasure for many consumers.Tutkielman tavoitteena on selvittää suomalaisten kuluttajien suhtautumista eettiseen kuluttamiseeen. Eettistä kuluttamista tutkitaan jakamalla se kolmeen eri osa-alueeseen. Eettistä kuluttamista tutkitaan kuluttajan suhtautumisen, toiminnan sekä eettisistä tuotteista ja yrityksistä saatavilla olevan tiedon kautta. Tutkimuksen empiirisessä osiossa analysoidaan verkkokyselyn avulla saatuja tuloksia kuluttajan suhtautumisesta eettiseen kuluttamiseen. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, johon oli linkki Suomen Kuluttajaliiton verkkosivujen etusivulla. Linkki lomakkeeseen oli myös kahdella eri keskustelupalstalla sekä se lähetettiin tutuilleni sähköpostitse. Kohderyhmä ei ollut näin ollen ennalta määritelty. Lopulliseksi vastaaja määräksi saatiin 247 vastaajaa. Eettistä kuluttamista on vaikea rajata tarkoittamaan mitään tiettyä asiaa. Jokaisen moraaliperiaatteet määrittelevät sen, mikä toiminta mielletään eettiseksi ja mikä ei. Eettinen toiminta tähtää niin yksilön kuin ihmiskunnan hyvinvointiin. Eettisesti toimiva kuluttaja huolehtii myös toisten hyvinvoinnista eikä keskity vain itseensä. Tässä tutkimuksessa eettisellä kuluttamisella tarkoitetaan kulutusta, joka huomioi sekä kulutuksen aiheuttamat ympäristö ongelmat, että yhteiskunnalliset ongelmat. Yhteiskunnallisilla ongelmilla tarkoitetaan niitä eettisiä ongelmia, jotka koskevat eläinten, ihmisten sekä ympäristön oikeuksia sekä hyvinvointia. Eettisiä ongelmia ovat muun muassa eläinkokeiden käyttö, epäinhimilliset työolosuhteet, lapsityövoima, epäoikeudenmukainen palkkaus sekä ympäristön pilaantuminen ja saastuminen. Aineiston perusteella voidaan todeta kuluttajien suhtautumisen olevan todella positiivinen eettistä kuluttamista kohtaan. Eettisyydestä ollaan kiinnostuneita mutta toisaalta sen eteen ei jakseta nähdä vaivaa. Siitä ollaan myös helposti valmiita tinkimään. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kuluttaja kokee valinnoillaan olevan merkitystä yritysten toimintaan. Yrityksiä ollaan valmiita boikotoimaan sekä eettisesti toimivien yritysten tuotteita ollaan valmiita ostamaan, vaikka normaalituotteita kalliimalla hinnalla. Kuluttajat kokevat pulaa eettisistä tuotteista saatavilla olevasta tiedosta, eikä yritysten itsestään antamiin tietoihin luoteta. Toisaalta informaatiomäärä, sekä sen laatu saattavat hämmentää kuluttaja. Eettinen kuluttaminen on kuluttajalle monimutkaista mutta myös nautintoa tuottavaa.
Subject: ethical consumer
ethical consumption
attitude
eettinen kuluttaminen
eettinen kuluttaja


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record