An Imperial Idyll. Finland in Russian Travelogues (1810-1860)

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-653-413-1
Titel: An Imperial Idyll. Finland in Russian Travelogues (1810-1860)
Författare: Minard, Nathanaelle
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, History (Sw.)
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Utgivare: Finska Vetenskaps-Societeten
Datum: 2016-09-03
Språk: eng
Tillhör serie: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-653-413-1
http://hdl.handle.net/10138/165479
Nivå: Monografiavhandling
Abstrakt: The construction of Russian representations of Finland and their functions in the polite culture of early-nineteenth-century Russia is the subject of the present dissertation. Based on travellers written accounts, the study examines in particular the interaction between travellers perceptions of Finland and the imperial context. Applying postcolonial theory, and in particular Edward Said s findings with regard to the role and place of culture in the construction of empires, I propose a new approach to Russian perceptions of Finland during a period that has too often been described as simply Romantic without any further characterisation. As a survey of the history of ideas based on literary sources, my work borrows elements from classical literary analysis, but focuses more strongly on the attitudes of a social group − the Russian nobility − and on the values of these representations. The first part of the dissertation explores the construction of a formal framework enabling the appreciation of Finland s terrain in Russia during the late-eighteenth and early-nineteenth centuries. The practices of Russian tourists and the discourse they elaborated on Finland were in many ways typical of the Romantic shift in the Grand Tour at the beginning of the nineteenth century: through a change of focus from classical canons to the individual impressions of the narrator, European sentimental literature and pastoral aesthetics constructed a grammar through which to approach and describe the Finnish wilderness. Part 2 examines how Russians travelled in Finland, and notably the dominance during the first half of the nineteenth century of what sociologist John Urry defined as the tourist gaze . Given the focus on scenic pleasure in the travelling experiences of Russians, their descriptions constructed Finland as an infinite collection of visual delights but also as a desolate territory in terms of culture. The travelogues thus left little space for the representation of Finnish elites who, when they appeared at all, were endowed with the same pastoral virtues of simplicity, fraternal spirit and honesty as the talonpoika (peasant, in Finnish). Part 3 presents how Russian travel literature constructed Finland as an ideal colony of an ideal empire. The idyllic image of Finns as agrarian people, essentially loyal to the Monarch who had given them a fatherland, showed the imperial project and the country s annexation in a favourable light. Although apparently less antagonistic than the images developed about the Caucasus and Poland during the same period, the pastoral descriptions of Finland similarly contributed to establishing Russia s cultural superiority and political domination over a primitive and underdeveloped borderland.Tutkielmani kohteena on venäläisten mielikuva Suomesta osana imperiumia. Tutkimustyö perustuu matkailijoiden kirjoituksiin tuhatkahdensansataaluvun ensimmäisellä puoliskolla ja lähteiden analyysi keskittyy venäläisaateliston kertomuksiin Suomesta osana keisarikuntaa. Lähestymistapani perustuu jälkikolonialistiseen teoreemaan ja Edward Saidin selvityksiin kulttuurin roolista valtakuntien muodostuksessa. Tutkielma perustuu kirjallisiin lähteisiin ja omaksuu elementtejä klassisesta kirjallisesta analyysistä ja keskittyy erityisesti yhden sosiaalisen ryhmän, venäläisen ylimystön asenteisiin ja arvoperusteisiin, sekä niiden seurauksena muodostettuihin tulkintoihin Suomesta. Tutkielman ensimmäinen osa käsittelee matkailijioiden asenteiden muodostumista Venäjällä. Venäläisten matkakertomusten herättämä uudenlainen keskustelu ja kuvaustyyli oli monin tavoin tyypillistä kyseisellä ajanjaksolla, ja liittyy eurooppalaisen ylimystön arvomuutoksiin tuhatseitsemänsataaluvun jälkipuolella. Huomio siirtyi klassisista koulukunnista kertojan yksilöllisen tunnemaailman kuvaukseen. Eurooppalainen tunteellinen kirjallisuus ja lähestymistavan muutos muodostivat rakenteen, jonka kautta venäläismatkailijat kykenivät lähestymään ja kuvaamaan suomalaista maisemaa uudesta näkökulmasta. Toinen osa käsittelee sitä, miten venäläiset matkustivat Suomessa, ja etenkin 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla vallinnutta "tuijotusturismia", kuten sosiologi John Urry ilmiötä kutsui. Venäläisten matkakokemukset keskittyivät maisemista nauttimiseen, ja matkakuvaukset olivat täynnä visuaalisia kokemuksia. Matkakertomukset eivät kertoneet paljoa kulttuurista tai suomalaisesta ylimystöstä. Suomalainen ylimystö, silloin harvoin kun sattui kertomuksissa esiintymään, kuvattiin kategorisesti yksinkertaisina ja rehellisinä talonpoikina. Venäläiset matkakertomukset kuvasivat Suomen "täydellisen Venäjän täydellisenä siirtomaana". Venäjän mahtipontisen valtakunnan rakentaminen ja Suomen liittäminen imperiumiin kuvattiin kauniissa valossa ja suomalaiset nähtiin kruunulle uskollisina maalaisina, joille hallitsija oli suonut isänmaan. Viimeinen osa käsittelee sitä, miksi venäläisten suhtautuminen Suomeen oli vähemmän vihamielinen kuin kuvaukset Kaukasukselta tai Puolasta samalla ajanjaksolla. Toisaalta suomalaisten luokittelu yksinkertaisiksi maalaisiksi vahvisti ajatusrakenteita, joissa korostettiin Venäjän kulttuurista ylemmyyttä ja poliittista ylivoimaa alkukantaiseen ja alikehittyneeseen rajamaahan nähden.
Subject: history
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post