Quo vadis, articolo determinativo? : La grammatica del sintagma nominale italiano : Osservazioni sulla neutralizzazione della determinatezza in un corpus di titoli di film

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2346-6
Title: Quo vadis, articolo determinativo? : La grammatica del sintagma nominale italiano : Osservazioni sulla neutralizzazione della determinatezza in un corpus di titoli di film
Author: Ammunet, Riitta
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för moderna språk
Publisher: Unigrafia
Date: 2016-09-23
Language: it
URI: http://hdl.handle.net/10138/165715
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2346-6
Thesis level: Doctoral dissertation
Abstract: The aim of my doctoral thesis is to analyze and describe the manner in which the definite article is used in different kinds of noun phrases (NPs), ranging between i) autonomous titles that represent original pieces of artwork (i.e. film titles) and ii) headings that are linked and interrelated to each other (i.e. news headlines). The definite article can, in principle, always be omitted. However, there are also particular cases which are often related to certain text types or other conventions when the definite article is or is not omitted. My dissertation sheds more light on these pragmatic laws. Before my corpus analysis I conducted a perception study where informants were asked to comment on the acceptability of some examples representing different kinds of titles and headings. I also examined a sample of news headlines dating from 1 October 2013 until 15 March 2014. This study primarily focuses on headlines from daily newspapers (i.e. both paper and online newspapers). Headlines from news broadcasts and current affairs programmes were, however, also examined. My main research data has been collected from the www.mymovies.it film corpus. As my more specific data I chose to examine one year per decade between 1904 and 2014. The data consists of 2841 NPs from 7585 film titles. My analysis starts with John Hawkins's Location Theory and the analysis of the standard definite article within Italian language. Knud Lambrecht s theoretical description on the Information Structure is then used to examine interrelated headlines. The principle theoretical framework is based on Cognitive Linguistics and particularly Construction Grammar. I describe the characteristics of different linguistic levels, namely the syntactic, the semantic and pragmatic levels, with discourse pattern schemes. This approach has made it possible to describe these characteristics in a way that includes only the contextual aspect, i.e. the situational setting [frame], above all other aspects. The findings show that the use (or the omittance) of the definite article is influenced by multiple variables and conventions, sometimes together and sometimes separately. The dissertation, for instance, demonstrates that, in different types of action films, word choice in film titles contributes to the general omission of the definite article. Similarly, the definite article is omitted when the connection between a noun and its complement could in some way be anticipated. In contrast the definite article is typically written in a title or headline when the noun and the complement are not automatically associated with each other. Finally, my doctoral dissertation also touches on the historical development of the definite article, the so-called 'definite article cycle', and on Latin which, in the background, subtly continues to have its influence on modern Italian. This is the reason why the dissertation's title and also a couple of headings have been written in Latin.Väitöskirjassani tutkin määräisen artikkelin käyttäytymistä erilaisissa nominaalilausekkeissa. Näitä ovat toisaalta muun muassa itsenäiset kirjallisuuden ja elokuvien teosnimet, toisaalta toisiinsa linkittyvät nominaalisyntagmat, jotka muodostavat ketjutuksia ja joita esiintyy esimerkiksi sanomalehtiotsikoinnissa. Artikkeli voidaan periaatteessa aina jättää kirjoittamatta, mutta on kuitenkin olemassa tiettyjä, usein tekstityyppiin liittyviä konventioita. Näitä pragmaattisia lainalaisuuksia olen pyrkinyt avaamaan ja kuvaamaan väitöskirjassani. Ennen varsinaista korpusanalyysiäni olen ensinnäkin kartoittanut tutkimusaihettani perseptiotutkimuksella, jossa informantteja pyydettiin kommentoimaan esimerkkien hyväksyttävyyttä. Toinen pohjustava tutkimukseni koostui ajanjaksolla 1.10.2013 - 15.3.2014 kootusta otoksesta etupäässä sanomalehtiotsikoita, mutta myös TV:n uutislähetysten ja ajankohtaisohjelmien ruutuotsikoita. Väitöskirjani varsinainen korpus on www.mymovies.it -elokuvatietokannasta ajanjaksolla 1904 - 2014 joka vuosikymmen yhdeltä vuodelta koottu 7 585 elokuvanimen korpus, josta poimittu 2 841 nominaalinimeä. Työssäni olen aluksi peilannut italian määräisen artikkelin norminmukaista käyttäytymistä John Hawkinsin Location Theoryn tunnistettavuusaspektin kautta. Ketjutettujen otsikoiden myötä mukaan tuli Knud Lambrechtin informaatiorakenteen teoreettinen kuvaus. Myös varsinaisen analyysiosan teoreettiseksi viitekehykseksi valikoitui kognitiivinen kielitiede ja etenkin konstruktiokielioppi. Discourse pattern -skeemojen avulla kielen eri tasojen - syntaksin, semantiikan ja pragmatiikan - piirteet on voitu kuvata samanaikaisesti yhdessä samassa matriisissa niin, että vain kontekstuaalinen aspekti, käyttötilanne [frame], on muiden yläpuolella. Tutkimuksessa havaitsin, että määräisen artikkelin kirjoittamiseen (tai: kirjoittamatta jättämiseen) vaikuttavat moninaiset muuttujat ja konventiot, toisinaan yhdessä ja toisinaan erikseen. Näistä mainittakoon tässä pari esimerkkiä: Väitöskirjassa nousi muun muassa selvästi esiin eri toimintaelokuvatyyppien otsikoiden dynaamisen sanaston vaikutus siihen, että artikkeli otsikossa jätetään kirjoittamatta. Tämä artikkelin kirjoittamattomuus on tutkimukseni mukaan valinta usein myös silloin, kun substantiivin ja sen määreen liitto on jollain tavoin ennakoitavissa. Vastaavasti artikkeli tyypillisesti sen sijaan kirjoitetaan, jos substantiivi ja määre eivät automaattisesti assosioidu toisiinsa. Väitöskirjassani sivuosassa on alusta loppuun mukana myös määräisen artikkelin elinkaari ja taustalla vaikuttava latinan kieli - syy, miksi väitöskirjan nimi ja pari alaotsikkoakin on tarkoituksella kirjoitettu latinaksi.
Subject: humanistinen
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
quovadis.pdf 1.073Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record