Ahdistuksesta uskoon : Eugen Drewermann ja syvyyspsykologinen kristinuskon tulkinta

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2382-4
Title: Ahdistuksesta uskoon : Eugen Drewermann ja syvyyspsykologinen kristinuskon tulkinta
Author: Soukka, Pirkko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-09-10
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2382-4
http://hdl.handle.net/10138/166046
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Abstract Pirkko Soukka From Anxiety to Faith: Eugen Drewermann and the Depth Psychological Interpretation of the Christian Faith The aim of this study is to analyze and evaluate Eugen Drewermann`s concept of birth of faith (fides qua). My research question is, what new does Eugen Drewermann contribute to the theological concept of birth of faith as he applies depth psychology to it, and what is the theological significance of this application? I analyze Drewermann s concepts of being without faith, finding God s revelation, the contents of this revelation, and the birth of faith. I employ concept, proposition, argument, structural- and requirement analyses. I also evaluate some of the discussions stirred by Drewermann s thinking. I have used Drewermann´s hermeneutical and dogmatic studies as my sources. According to Drewermann, every human being is under the condition of existential and psychological anxiety from which the only rescue is faith. God reveals himself to everybody s inner being. What we see in the Bible is this revelation as reflected by man s inner being. The revelation can be found in the unconscious mind and in the mental images brought forth by biblical texts. Everyone can discover these images by letting the texts of the Bible become alive to them. Drewermann suggests that the meaning of these images is best explained by the analytical psychology of Carl Gustav Jung. Revelation is essentially about finding God and finding ourselves. Faith is born when the loving spirit, which Drewermann calls the spirit of Jesus of Nazareth, awakens the images of the unconscious. God calls forth faith in man s inner being through this spirit and by means of these images. Faith causes the anxiety to vanish and man is able to find his true self. Integrating depth psychological contents into theology is the leading principle in Drewermann s interpretation of the birth of faith. This has yielded some theologically important results as well as those that are theologically disputable. These outcomes can be seen, for instance, in Drewermann s concept of anxiety, in his understanding of God s self-disclosure in creation, and in the way he suggests God is found, all of which are essential to his thinking. His concept of anxiety accurately expresses the holistic character of human experience. On the other hand, his idea of an inner image as the foundation of revelation is not depth psychologically correct. Moreover, Drewermann s view that revelation can be found in the Bible from behind the text is difficult to prove psychologically. Also his view of the contents of revelation is theologically narrow and the spirit of Jesus of Nazareth as a theological concept is vague. Drewermann correctly emphasizes that the birth of faith is an experience both existential and psychological. His idea of faith that is free from anxiety is, however, theologically unusual and psychologically unrealistic. Nevertheless, my study proves that Drewermann´s interpretation of the birth of faith gives new perspectives to the theological interpretation of the birth of faith. He is a pioneer in applying depth psychology to theology.Tiivistelmä Pirkko Soukka Ahdistuksesta uskoon: Eugen Drewermann ja syvyyspsykologinen kristinuskon tulkinta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida ja arvioida Eugen Drewermannin käsitystä uskon syntymisestä. Tutkimuskysymyksenä on: mitä uutta Eugen Drewermann tuo syvyyspsykologiaa soveltamalla teologiseen käsitykseen uskon (fides qua) syntymisestä ja mikä on syvyyspsykologian soveltamisen teologinen merkitys? Analysoin Drewermannin käsitystä ilman uskoa olemisen tilasta, ilmoituksen kohtaamisesta, ilmoituksen sisällöstä ja uskon syntymisestä. Sovellan käsite-, propositio-, argumentaatio-, rakenne- ja edellytysten analyysia. Arvioin myös Drewermannin käsityksistä käytyä keskustelua. Lähteinä ovat hänen keskeisimmät raamatuntulkinta- ja systemaattisen teologian teoksensa. Ihmiset elävät Drewermannin mukaan eksistentiaalisen ja psyykkisen ahdistuksen vallassa, josta ainoastaan usko voi pelastaa. Jumala ilmoittaa itsestään ihmisten sisimmälle. Sieltä se myös on heijastunut Raamattuun. Ilmoitus löytyy ihmisten tiedostamattomasta mielestä ja Raamatun teksteihin sitoutuneista kuvista. Jokainen voi löytää nämä kuvat Raamatun tekstisisältöön eläytymällä. Kuvien sisällön tulkitsee hänen mukaansa parhaiten Carl Gustav Jungin analyyttinen psykologia. Ilmoituksen sisältönä on Jumalan löytäminen ja minuuden löytäminen. Usko syntyy, kun Drewermannin Jeesuksen hengeksi kutsuma rakkaudellinen henki herättää kuvat ihmisen sisimmästä. Jumala synnyttää uskon sen ja luomisilmoituksen kuvien välityksellä. Silloin katoaa ahdistus ja ihminen löytää minuutensa. Syvyyspsykologisen sisällön integroiminen teologiaan hallitsee Drewermannin esittämää uskon syntymisen tulkintaa. Se on tuottanut sekä teologisesti merkittäviä että teologisesti kiistanalaisia tuloksia. Tämä ilmenee esimerkiksi hänen keskeisissä ahdistuksen, luomisilmoituksen ja Jumalan löytämisen käsitteissään. Ahdistuskäsite tuo hyvin esiin inhimillisen kokemuksen kokonaisvaltaisuuden. Luomisilmoituskäsitteen perustana oleva sisäisen kuvan käsite ei sen sijaan ole syvyyspsykologisesti korrekti. Myös näkemystä ilmoituksen löytämisestä Raamatun tekstien takaa on vaikea perustella psykologisesti. Käsitys ilmoituksen sisällöstä on lisäksi teologisesti kapea ja Jeesus Nasaretilaisen henki on teologisena käsitteenä hämärä. Drewermann korostaa oikein, että uskon syntyminen on sekä eksistentiaalinen että psyykkinen tapahtuma. Hänen käsityksensä ahdistuksettomasta uskosta on kuitenkin teologisesti poikkeuksellinen ja psykologisesti epärealistinen. Tutkimukseni osoittaa silti, että Drewermannin tulkinta uskon syntymisestä tarjoaa uusia näkökulmia teologiseen uskon syntymisen tulkintaan. Se on pioneerityötä syvyyspsykologian teologiaan soveltamisessa.
Subject: teologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ahdistuk.pdf 1.941Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record