Peruskoulujen turvallisuustyön kehittämistarpeita : sirpaleisuudesta kokonaisuuden hallintaan Tutor -turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin avulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201608172603
Title: Peruskoulujen turvallisuustyön kehittämistarpeita : sirpaleisuudesta kokonaisuuden hallintaan Tutor -turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin avulla
Author: Vallinkoski, Katja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201608172603
http://hdl.handle.net/10138/166107
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Objectives. School safety has long been a subject of wide-ranging debate, but scientific research on the subject has, however, been rather limited. Although the English language research is comprehensive, in educational sciences school safety has not been a common subject of research. Matti Waitinen's (2011) dissertation is the first school safety culture investigative research in Finland. Waitinen images safety culture of Helsinki comprehensive school, and points out that the differences in security levels can be explained by a different safety cultures. The purpose of this thesis is to find out what are the most common needs to develop safety work that are encountered in comprehensive schools. Research methods. The target group here are four comprehensive schools and their safety groups. The study was carried out as so-called mixed - methods study, where the research data came from both quantitative and qualitative orientation. The data - collection in the first phase of the research was a questionnaire sent to schools, the purpose of which was to orient the school safety team members to the subject. The next step was, Tutor audit, which the Rescue Department of Keski-Uusimaa had developed. The audit, data were generated as quantitative and qualitative, structured group interview section yielded precise values of the school, the level of security, but on the other hand recorded and eventually transcribed conversation around the subject produced a material for the later content analysis. Results and conclusions. Based on the results it can be concluded that the safety work of comprehensive schools found plenty of areas for development. The audits on the basis of the values obtained, it can be said that none of the schools reached in the overall interpretation of the law formed through the minimum requirement, that is, the basic level three. There were found seven development themes: documentation, everyday and communally safety work, risk management, preparedness and independent development of safety, safety skills and safety training, as well as safety communication and paying attention to substitutes and stakeholders. Although the number of results can not be generalized to the comprehensive schools in general, the results can get an understanding of what kind of developments must be done in schools. The general conclusion is that the security work must continue to pay great attention to.Tavoitteet. Koulujen turvallisuudesta on jo pitkään käyty laajaa keskustelua, mutta tieteellistä tutkimusta aiheesta on kuitenkin tehty varsin vähän. Vaikka englanninkielistä tutkimusta on runsaasti, ei etenkään kasvatustieteissä koulujen turvallisuus ole ollut yleinen tutkimusaihe. Matti Waitisen (2011) väitöskirja on ensimmäinen koulujen turvallisuuskulttuuria tutkiva suomalainen tutkimus. Waitinen kuvaa helsinkiläisten peruskoulujen turvallisuuskulttuuria ja toteaa, että erot turvallisuustasoissa selittyvät erilaisilla turvallisuuskulttuureilla. Tässä tutkielmassa tarkoituksena on selvittää, minkälaisia ovat ne yleisimmät turvallisuustyön kehittämistarpeet, joita peruskouluissa kohdataan. Menetelmät. Tässä tutkimuksessa tutkittiin neljää peruskoulua ja niiden turvallisuudesta vastaavia ryhmiä. Tutkimus suoritettiin mixed methods –tutkimuksena, aineistoa kertyi siis niin kvalitatiivista kuin kvantitatiivistakin. Aineistonkeruun ensimmäinen vaihe oli tutkimuskouluille lähetetty kyselylomake, jonka tarkoituksena oli orientoida koulujen turvallisuusryhmän jäsenet käsiteltävään aiheeseen. Seuraava vaihe oli Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kehittämän Tutor-turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin mukaisen auditoinnin suorittaminen. Auditoinnin yhteydessä kertyi kvalitatiivista ja kvantitatiivista aineistoa: strukturoidun ryhmähaastattelun osio tuotti tarkkoja arvoja koulun turvallisuuden tasosta ja litteroitu keskustelu aiheen ympärillä tuotti aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin laadullista aineistoa. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten perusteella voidaan todeta, että peruskoulujen turvallisuustyöstä löydetään runsaasti kehittämiskohteita. Auditointien perusteella saatujen arvojen perusteella voidaan sanoa, ettei yhdenkään kohteen kokonaistulos yltänyt lain tulkinnan kautta muodostettuun vähimmäisvaatimukseen, eli perustaso kolmeen. Kehittämiseen liittyviä teema-alueita löytyikin seitsemän: dokumentaatioon, arjessa tehtävään yhteisölliseen turvallisuustyöhön, riskienhallintaan, turvallisuuden omatoimiseen kehittämiseen ja varautumiseen, turvataitoihin ja turvallisuuskoulutukseen, turvallisuusviestinään sekä sijaisten ja sidosryhmien huomioimiseen liittyvät kehittämistarpeet. Vaikka neljän yksittäiskohteen tuloksia ei voida yleistää koskemaan peruskouluja yleisesti, voi tuloksista saada ymmärrystä siitä, minkälaisia kehittämistarpeita kouluista löydetään silloin, kun ulkopuolinen arvioija tarkastelee kouluissa tehtävää turvallisuustyötä. Yleinen johtopäätös onkin, että turvallisuustyön tekemiseen ja sen kehittämiseen on edelleen kiinnitettävä suurta huomiota.
Subject: safety
insecurity
safety work
risk management
safety management
safety culture
turvallisuus
turvattomuus
turvallisuustyö
riskienhallinta
turvallisuusjohtaminen
turvallisuuskulttuuri


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
peruskou.pdf 4.297Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record