A Theory of Multicultural Texts : The Music of Erik Bergman As a Phenomenon of Multicultural Europe

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2423-4
Title: A Theory of Multicultural Texts : The Music of Erik Bergman As a Phenomenon of Multicultural Europe
Alternative title: Teoria multikulttuurisista teksteistä : Erik Bergmanin musiikki multikulttuurisen Euroopan ilmiönä
Author: Shpinitskaya, Julia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, Musicology
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-09-30
Language: eng
Belongs to series: Acta Semiotica Fennica XLIX; Approaches to Musical Semiotics 22 - URN:ISSN:1235-497X - URN:ISSN:1458-4921
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2423-4
http://hdl.handle.net/10138/166661
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation is a study of musical cultural mixtures, essentially focusing on mixtures in contemporary European art music and compositions of the Finnish-Swedish composer Erik Bergman as a complex case of cultural mixtures and mixing processes. The study suggests a theoretical framework and analytical tools for interpreting and deconstructing mixtures defined as multicultural texts. In the second part of the project, the suggested tools are applied to analyse the music of Erik Bergman, whose work is considered to be a particular example of the multicultural texts, in which the initial cultural components have blended into fusion on the level of sound. The project creates various perspectives to study the subject of musical mixtures described as virtual models of cultural communication, where different cultural identities, discourses, and aesthetics are presented simultaneously. Having as its goal the identifying and highlighting of different aspects of mixtures and strategies of their modelling, the multidisciplinary project, with a primary background in musicology and semiotics, combines diverse theories and concepts, involving different branches of semiotics (from Yuri Lotman s cultural semiotics to the intertextual studies and interpretative semiotics of Umberto Eco), as well as the concept of virtual reality, temporal theories, studies of cultural identity, the theory of topics, and studies of cultural forms of sound and their conceptualisation. The research work results in the creation of a comprehensive theory that proposes background, terminology, and several tools and strategies for studying mixtures, while tracing cultural information and its transformation inside them. The theory takes into account processes of virtual cultural modelling, the role of the author and the reader, and addresses an extensive category of the multicultural texts taken as personal creations. This novel understanding of musical mixtures leads to an analysis of mixtures on the level of sound essence and sound strategies. The research also creates a new perspective on Erik Bergman s music, an author with extraordinary cultural experiences and many cultural identities speaking through his authorial voice. The analytical part of the project demonstrates how diverse strategies of modelling, cultural compositional techniques, and sound strategies work to compose (and decompose) a multicultural text.Väitöskirja on tutkielma musiikillis-kulttuurisista sekoittumista pääkohteenaan sekoittumat ( mixtures ) modernissa eurooppalaisessa taidemusiikissa ja suomenruotsalaisen säveltäjän Erik Bergmanin sävellyksissä kulttuuristen sekoittumien ja sekoittumisprosessien kompleksisena esimerkkitapauksena. Tutkielma esittelee teoreettisen viitekehyksen ja menetelmät näiden sekoittumien musiikilliselle analyysille ja tulkinnalle. Väitöskirjan toisessa osassa edellä mainittuja menetelmiä sovelletaan Erik Bergmanin musiikin analyysiin. Hänen tuotantoaan tarkastellaan musiikillisten sekoittumien erityislaatuisena esimerkkinä, jossa alkujaan kulttuuriset komponentit sulautuvat yhteen äänen tasolla. Tutkielman kontekstissa musiikilliset sekoittumat määritellään multikulttuurisiksi teksteiksi. Näitä voidaan kuvailla kulttuurisen kommunikaation virtuaalisina malleina, joissa erilaiset kulttuuriset identiteetit, diskurssit ja estetiikat esiintyvät samanaikaisesti. Tavoitteenaan identifioida ja tuoda esiin näiden sekoittumien erilaisia aspekteja ja niiden mallintamisen strategioita tämä monitieteellinen projekti, pääasiallisena taustanaan musiikkitiede ja semiotiikka, luo erilaisia perspektiivejä musiikillisten sekoittumien tutkimiseen. Siten se yhdistää useita teorioita ja käsitteitä semiotiikan erilaiset alat mukaan lukien (Juri Lotmanin kulttuurisemiotiikasta Umberto Econ intertekstuaalisiin tutkielmiin ja tulkitsevaan semiotiikkaan). Tutkielma kytkee myös toisiinsa virtuaalisen todellisuuden käsitteen, ajallisuutta koskevat teoriat, tutkimukset kulttuurisesta identiteetistä, toposteorian ja äänen kulttuuriset ilmenemismuodot ja niiden käsitteellistämisen. Väitöskirjan tulos on monipuolinen teoria, joka esittelee taustan ja terminologian sekä erilaiset menetelmät ja strategiat sekoittumien ja niiden sisältämän kulttuurisen informaation ja transformaation tutkimiselle. Teoria käsittää myös virtuaalisen kulttuurisen mallintamisen prosessit, tekijän ja lukijan roolin sekä laaja-alaisen kategorian multikulttuurisista teksteistä yksilöllisinä luomuksina. Tämä uusi näkökulma musiikillisiin sekoittumiin johtaa niiden analyysiin äänen olemuksen ja strategioiden tasolla. Tutkimus avaa myös uusia näköaloja Erik Bergmanin musiikkiin ja niihin erityislaatuisiin kulttuurisiin kokemuksiin ja moniin kulttuurisiin identiteetteihin, jotka puhuvat hänen tekijän äänellään. Tutkimusprojektin analyyttinen osa osoittaa, kuinka mallintamisen erilaiset strategiat, säveltämisen kulttuuriset tekniikat ja äänistrategiat osallistuvat multikulttuuristen tekstien rakentumiseen (ja hajottamiseen).
Subject: musicology
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
Usage restriction:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
atheoryo.pdf 31.54Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record