Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015-2050

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/166673

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_35_2016.pdf 1.743Mb PDF View/Open
Title: Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015-2050
Author: Mattinen, Maija; Heljo, Juhani; Savolahti, Mikko
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2016
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 35/2016
ISBN: 978-952-11-4644-2
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/166673
Abstract: Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 % on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta (ml. liikenne), mikä tarkoittaa, että energia- ja ilmastopolitiikka ovat tiivis kokonaisuus. Vuonna 2016 Suomessa valmisteltiin uutta energia- ja ilmastostrategiaa, johon kuuluu myös skenaarioiden valmistelu. Tässä raportissa esitetty työ tukee strategian valmistelutyötä. Raportti jakaantuu kahteen osaan: rakennuskannan energiankäytön ennustamiseen ja puun pienpolton lisäämisen tarkasteluihin. Työssä tehtiin rakennustyypeittäin perusskenaarion mukainen tarkastelu, joka jatkaa tulevaisuuteen energiatilastojen lukuja vuodesta 2015 aina vuoteen 2050. Perusskenaariolla arvioidaan jo päätettyjen ja toimeenpantujen politiikkatoimien vaikutusta tulevaisuuden kehitykseen. Rakennuskannan energiankäytön osalta tehtiin ennuste peruskehityksestä ja lisäksi matalamman talouskasvun ennuste. Energiankulutus on esitetty sekä hankitun energian tasolla että hyötyenergiana. Varsinaisten asuinrakennusten (pientalot, rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalot) hankitun energian määrässä on pieni laskeva trendi, mutta energiantarve pysyy oleellisesti samalla tasolla tarkasteluajanjaksolla. Aurinkolämmön kehitykselle muodostettiin maltillinen lineaariseen kasvuun perustuva ennuste. Toiseksi työssä tarkasteltiin puun pienpolton lisäämisestä aiheutuvia pienhiukkaspäästöjä ja niiden vaikutusta väestöaltistukseen. Laskentaesimerkin perusteella voidaan todeta, että myös modernien, verrattain vähäpäästöisten varaavien takkojen kasvava käyttö lisää hengitysilman pienhiukkaspitoisuuksia.
Subject (ysa): rakennukset
rakennuskanta
asuinrakennukset
lämmitys
energiankulutus
skenaariot
pienhiukkaset
päästöt
strategiatyö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record