Associations of early life stress, late adulthood quality of life and depression on DNAm age in men

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192708
Title: Associations of early life stress, late adulthood quality of life and depression on DNAm age in men
Author: Ehrnrooth, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192708
http://hdl.handle.net/10138/166853
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psykologia
Psychology
Psykologi
Abstract: Goals As the proportion of the elderly population increases, studying biomarkers of cellular aging have become an important focus of research. However, these risk factors of age-related diseases have been difficult to identify. Recently an estimator of cellular aging, based on DNA methylation levels, the DNAm age, has been developed, and it has been linked to risk for both greater mortality and physical and mental health diseases. Effects of early life stress and later health on DNAm age have not yet been studied together. We set out to study, if early life stress and later quality of life and depression each separately or in combination associate with DNAm age. Methods The participants comprised Finnish males, of which 83 were separated from their families during the World War 2, and 83 non-separated controls belonging to the Helsinki Birth Cohort Study. Genome-wide methylation profiles, Rand-36 quality of life and BDI-1 depression inventory were assessed during years 2001-2004. DNAm age was estimated using the Horvath procedure. Associations of separation status, Rand-36 scores and BDI scores on DNAm age were studied with linear regression after adjusting for chronological age, cell type counts, tobacco smoking and frequency of alcohol consumption. Results and conclusions The separation status did not associate with the DNAm age. The Rand-36 Bodily Pain –scale associated differently with DNAm age in the separated group compared to the non-separated group. In analyses stratified for separation status, mild-severe depressive symptoms associated with lower DNAm age in the separated group. Similarly, lower quality of life on Rand-36 Role Functioning-scale and Emotional and Role Functioning Physical -scale associated with lower DNAm age in the separated group. Results are in line with previous studies, which have shown that early life stress doesn't associate with the DNAm age, but the cumulative total life stress and later adulthood diseases do associate with the DNAm age. This study brings novel information of the associations of early life stress and later depression symptomatology and psychosocial quality of life on the DNAm age, and suggests the early life stress and later depression and poorer psychosocial quality of life to have a cumulative effect on the DNAm age. More studies and longitudinal follow-up is needed to clarify the role of DNAm age as a biomarker of cellular aging, especially when examining the effects of early life stress exposure and later health together.Tavoitteet Ikääntyneiden osuuden lisääntyessä väestössä on solutason ikääntymiseen liittyvien tekijöiden selvittäminen noussut tärkeäksi tutkimuskohteeksi. Näitä ikääntymiseen liittyvien sairauksien riskitekijöitä on kuitenkin ollut vaikeaa tunnistaa. Hiljattain kehitetyn DNA:n metylaatioon perustuvan solujen ikääntymisen indikaattorin, DNAm-iän, on havaittu olevan yhteydessä niin kuolleisuuteen kuin fyysisiin ja psyykkisiin sairauksiin. Varhaisen stressin ja myöhemmän terveyden yhteyttä DNAm-ikään ei ole vielä tutkittu yhdessä, ja tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, ovatko varhainen stressi ja myöhäisessä aikuisiässä mitattu masennusoireilu ja elämänlaatu yhteydessä myöhäisessä aikuisiässä mitattuun DNAm-ikään. Menetelmät Aineisto oli osa Helsinki Birth Cohort Study-kohorttia ja koostui suomalaisista miehistä, joista 83 evakuoitiin perheidensä luota Toisen Maailmansodan aikaan, ja 83 kontrollihenkilöstä, joita ei evakuoitu. Metylaatioprofiili koko genomin kattavasti, BDI-1-depressiokysely ja Rand-36-elämänlaatumittari mitattiin vuosina 2001-2004. Metylaatioprofiileista määritettiin DNAm-ikä Horvathin laskurin mukaan. Varhaisen evakuoinnin ja myöhemmän masennuksen ja elämänlaadun yhteyksiä DNAm-ikään tutkittiin lineaarisella regressioanalyysillä, jossa kontrolloitiin kronologinen ikä, tupakointi, alkoholinkäyttö sekä DNA:sta arvioidut solutyypit. Tulokset ja johtopäätökset Varhainen stressi ei ollut yhteydessä DNAm-ikään. Varhaisen stressin ja Rand-36:n Ruumiillinen kipu -asteikon välillä havaittiin yhdysvaikutus DNAm-ikään. Analysoitaessa evakuoitujen ja ei-evakuoituneiden ryhmiä erikseen, lievä-vakava masennusoireilu oli yhteydessä pienempään DNAm-ikään evakuoitujen ryhmässä. Samoin Rand-36 Emotionaalinen roolitoiminta -asteikon ja Fyysisen roolitoiminta -asteikon huonommat pisteet olivat yhteydessä pienempään DNAm-ikään evakuoitujen ryhmässä. Tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa, joissa yhteyttä varhaisen stressin ja DNAm-iän välillä ei ole havaittu, mutta yhteys aikuisiän sairauksiin ja kumuloituneeseen stressiin on havaittu. Tulokset antavat uutta tietoa varhaisen stressin ja myöhemmän masennuksen ja fyysisen ja emotionaalisen elämänlaadun yhteydestä DNAm-ikään, ja viittaavat varhaisen stressin ja myöhempien terveysongelmien kumuloituvan vaikutuksen olevan yhteydessä DNAm-ikään. Lisätutkimusten sekä pitkittäisseurannan avulla voidaan tulevaisuudessa selvittää, mikä on DNAm-iän rooli solutason ikääntymistä indikoivana tekijänä, erityisesti tutkittaessa varhaisen stressin kokemisen ja myöhemmän terveydentilan vaikutuksia yhdessä.
Subject: DNAm age
early life stress
depression
quality of life


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record