Oppilaan toiminnanohjauksen tukeminen alkuopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192724
Title: Oppilaan toiminnanohjauksen tukeminen alkuopetuksessa
Author: Uronen, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192724
http://hdl.handle.net/10138/166854
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The purpose of this study is to identify the factors that enhance or hinder meeting of the objectives, which are in this case learning in a classroom environment. In addition, we observe methods on how achieving abovementioned goals can be supported. These observations will hopefully lead to discovering a functional system for supporting students' learning. The study's theoretical section focuses on the theory of learning and executive functions. Previous studies have shown, that there is a correlation between executive functions and learning methods (e.g Gathercole, Pickering, Knight & Stegmann, 2004). Hence in this study there is an emphasis on supporting learning from an executive functions point of view. Methods. This study is a qualitative case study, with elements of action research. Action research is used through intervention, where the objective was to alter the students' actions more beneficial for learning. Data was acquired through observing and participation in the first grade primary school class. Participants consisted of 23 students and one teacher. The target of observation was the actions of these participants in the class room. Data was gathered over a span of three weeks a total of 52 hours. The material was analysed by using qualitative content analysis. Results and conclusions. The study showed that executive functions is closely tied to learning, as an enhancing and hindering factor. Guidance of the student's attention, active participating, self-direction, spontaneity, co-operation and peer support resulted in learning enhancement. The students' lack of concentration, unnecessary noise from students, inconsiderate behaviour, the lack of shifting, restlessness and students becoming passive hindered learning in the classroom. In addition, it was found that the teacher's choices of teaching methods and upbringing were important factors in promoting students' goal-oriented activity. The study shows that student executive functions, and thus learning can be influenced by the environment in which the student works in. The study's model of intervention can be applied to the teachers' practical work, either as such or, depending on the student's needs.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät edistävät tai vaikeuttavat tavoitteiden saavuttamista eli oppimista luokkahuoneessa. Lisäksi tarkastellaan keinoja, joilla tavoitteiden saavuttamista voidaan tukea ja siten tavoitteena on löytää toimiva ohjausmenetelmä oppilaan oppimisen tueksi. Tutkimuksen teoriaosassa on perehdytty oppimisen ja toiminnanohjauksen teoriaan. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että toiminnanohjauksen ja oppimisen välillä on havaittu yhteys (esim. Gathercole, Pickering, Knight & Stegmann, 2004). Siksi tutkimuksessa perehdytään oppimisen tukemiseen toiminnanohjauksen näkökulmasta. Menetelmät. Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa on elementtejä toimintatutkimuksesta. Toimintatutkimuksellisuus näyttäytyy interventiossa, jonka avulla pyrittiin muuttamaan oppilaiden toimintaa suotuisammaksi oppimisen suhteen. Aineisto hankittiin tarkkailevaa ja osallistuvaa havainnointia hyödyntäen yhden uudenmaalaisen alakoulun ensimmäisessä luokassa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 23 oppilasta ja luokan opettaja. Havainnoinnin kohteena oli näiden toimijoiden toiminta luokkahuoneessa. Aineistoa kertyi yhteensä kolmen viikon ajalta 52 tuntia ja se tallennettiin havainnointipäiväkirjaan tekstin muodossa. Tekstistä tehtiin ymmärrettävää laadullisen teoriaohjaavaan sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus osoitti, että toiminnanohjaus on sidoksissa oppimiseen niin edistävänä kuin vaikeuttavana tekijänä. Oppilaan tarkkaavaisuuden suuntaaminen, aktiivinen toiminta, itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus sekä yhteistyö ja vertaistuki näyttäytyivät oppimista edistävinä tekijöinä. Oppilaan tarkkaavaisuuden suuntautuminen epäolennaisiin asioihin, oppilaasta johtuvat tarpeettomat äänet, harkitsematon toiminta, toiminnan muuntamisen puute, motorinen levottomuus ja oppilaan passivoituminen olivat puolestaan oppimista vaikeuttavia tekijöitä. Lisäksi havaittiin, että opettajan valinnat opetuksesta ja kasvatuksesta toimivat oppilaan tavoitteellisen toiminnan edistäjänä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että oppilaan toiminnanohjausta ja siten oppimista on mahdollista tukea vaikuttamalla ympäristöön, jossa oppilas toimii. Tutkimuksen interventio-osan toiminnanohjauksen tukitoimia voi soveltaa käytännön opettajatyöhön joko sellaisenaan tai soveltuvin osin oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden.
Subject: oppiminen
tavoitteet
toiminnanohjaus
opettaja
toiminnanohjauksen tukeminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu_AU.pdf 1.865Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record