Alusvaatteet omin käsin : Tapaustutkimus alusvaatteiden käsin valmistamisesta 2010-luvulla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Alanko, Riikka
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201609192701
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/166856
dc.description.abstract The purpose was to study handmade underwear and their making in 2010's Finland. The study examined features of handmade underwear, which include the range of underwear types, the structure of underwear and the aesthetic style of underwear. The study also aimed to understand craft enthusiasts motivations for making underwear, both relating to underclothes themselves and to general values and attitudes. The theoretical viewpoints examined in the study were processes and meanings of making crafts, DIY-culture as well as styles, history and meanings of underwear. The research strategy was qualitative case study and it was based on data triangulation. Both the features of handmade underwear and the motivations for their making were examined with photographs and texts published in the Internet as well as qualitative questionnaire responses. The visual and textual data was collected from two sewing-related Facebook-groups and individual blogs and the data consisted of 65 photographs and 122 files that included text or both photographs and text. The questionnaire responses were collected using online questionnaire and the final data included 51 responses. The data was analyzed by using content analysis with theoretical approach and Atlas.ti 7.5.10 was used as a software tool in the analysis. Making underwear by hand could be seen as a small phenomenon among craft enthusiasts on the Internet. Underwear types examined in the study were bras and underpants for women, men and children. The structures and materials of the handmade underwear were mainly similar to industrially made ones. However there was more diversity in the aesthetic styles of the handmade underwear. The most frequent aesthetic styles were colorfulness, use of different types of printed fabrics, use of recycled and leftover materials as well as playful, joyful and humoristic expressive style. The most important motivations for making underwear were related to the clothes themselves, the most common reason being need for fit and comfort. Furthermore quality of the product and need for individual look were motivations that relate to the product. Motivations that relate to values and attitudes were economic benefit, ecological and ethical reasons, fulfilling craft enthusiasts lifestyle and aiming at self-sufficiency. The economic and ecological values were seen in utilization of leftover materials, which was a common motivation for making underwear. According to this study the making of handmade underwear appears to have influences of DIY-craft, which includes aspects of individuality, consumption and taking responsibility of one's own needs. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia alusvaatteita käsityön harrastajat valmistavat 2010-luvun Suomessa ja minkälaisia tekemistä motivoivia lähtökohtia heillä on alusvaatteiden käsin valmistamiselle. Tutkimuksessa tarkasteltuja alusvaatteiden ominaisuuksia olivat alusvaatetyyppien kirjo, alusvaatteiden rakenteelliset ratkaisut sekä niiden esteettinen ilme. Valmistamisen lähtökohtia tarkasteltiin sekä alusvaatteeseen liittyvien syiden että arvoihin ja asenteisiin liittyvien syiden kautta. Näkökulmia alusvaatteiden ominaisuuksien ja niiden valmistamisen tarkasteluun tarjosivat käsityön prosessien ja merkitysten, DIY-kulttuurin sekä pukeutumisen ja alusvaatteiden piirteiden ja merkitysmaailmojen tarkastelu. Tutkimuksen strategia oli laadullinen tapaustutkimus ja aineisto oli triangulatiivinen. Sekä alusvaatteiden ominaisuuksia että niiden valmistamisen lähtökohtia selvitettiin verkossa julkaistujen kuvien ja tekstien sekä tutkimusta varten kerätyn laadullisen kyselyaineiston avulla. Verkko-aineisto kerättiin kahdesta Facebookin ompelu-aiheisesta ryhmästä sekä blogeista, ja aineisto sisälsi 65 pelkästään kuvaa sekä 122 kuvia ja/ tai tekstiä sisältävää tiedostoa. Kyselyaineisto kerättiin e-lomakkeella ja siihen kertyi 51 vastausta. Molemmat aineistot analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä soveltaen ja apuna käytettiin Atlas.ti 7.5.10 -tietokoneohjelmaa. Alusvaatteiden, joiden tarkastelu rajautui rintaliiveihin sekä naisten, miesten ja lasten alushousuihin, käsin valmistaminen näyttäytyi tutkimuksen perusteella pienimuotoisena ilmiönä käsityöharrastajien keskuudessa verkossa. Alusvaatteiden rakenteelliset ratkaisut ja materiaalit mukailivat pääosin teollisesti valmistettuja alusvaatteita. Esteettiseltä ilmeeltään alusvaatteet olivat kuitenkin kaupallista tarjontaa moninaisempia ja ilmettä leimasivat voimakkaimmin värikkyys ja monenlaiset kuosit, kierrätys- ja ylijämämateriaalien käyttö sekä leikkisä, iloinen ja humoristinen ilmaisullinen tyyli. Alusvaatteiden valmistamisen lähtökohdissa painottuivat vaatteeseen liittyvät syyt, joista eniten esiintyi istuvuuden ja mukavuuden tarve. Tämän lisäksi tuotteen laatu ja persoonallisen ulkonäön toive toimivat valmistamisen lähtökohtina. Arvoihin ja asenteisiin liittyviä lähtökohtia olivat taloudellinen hyöty, ekologisuus ja eettisyys sekä käsityöläisen elämäntavan toteuttaminen ja omavaraisuuden tavoittelu. Taloudelliset ja ekologiset arvot näkyivät myös materiaalien hyötykäytössä, joka oli yleinen alusvaatteiden valmistamisen lähtökohta. Tutkimuksen mukaan alusvaatteiden käsin valmistaminen näyttäytyy DIY-tyyppisenä käsityönä, jossa otetaan vastuu omien tarpeiden täyttämisestä ja jossa itse tekeminen sisältää näkökulmia kuluttamisesta ja yksilöllisyyden tavoittelusta. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject alusvaatteet fi
dc.subject pukeutuminen fi
dc.subject käsityö fi
dc.subject DIY-kulttuuri fi
dc.subject tapaustutkimus fi
dc.title Alusvaatteet omin käsin : Tapaustutkimus alusvaatteiden käsin valmistamisesta 2010-luvulla fi
dc.title.alternative Underwear by own hands : Case study of making handmade underwear in 2010's en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201609192701

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma Riikka Alanko 1.6.2016.pdf 2.823Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record