Perhe- ja kaverisuhteiden merkitys päihdehäiriöiden esiintymiseen nuorisorikollisilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192703
Title: Perhe- ja kaverisuhteiden merkitys päihdehäiriöiden esiintymiseen nuorisorikollisilla
Author: Terhemaa, Reetta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192703
http://hdl.handle.net/10138/166857
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The aim of the study was to examine the influence of family and peer relations on the incidence of substance use disorders in juvenile offenders. The studies so far have mainly focused on the associations between adolescents' social relations and early substance experimentation and amount of substance use but there are only few studies that have examined the social aspects of adolescents with substance use disorders. This study aimed to find out whether the social aspects that studies have found to be associated with substance use also come up in the sample of juvenile offenders with substance use disorders, and if there were factors that protect from substance use disorders. Methods. The participants in this study were drawn from an American study, The Pathways to Desistance. The 1354 participants were enrolled into the study between November 2000 and January 2003 from the juvenile and adult court systems in Mericopa County and Philadelphia County. The participants were between 14 and 18 years old at the time of their committing offense. The 1302 participants that had answered the questionnaires regarding substance use disorders were included in this study. The participants were divided into two groups: adolescents that had had substance use disorders and to adolescents that had never had substance use disorders. The groups were compared by factors relating to family and peer relations cross-sectionally with logistic regression analysis. Results and conclusions. According to the results, maternal hostility, parents' drug problems and antisocial behavior and influence of the peers were associated with the group of substance use disorders. Factors that protect from substance use disorders were high paternal warmth, parental knowledge and parental monitoring. These results support the earlier findings of the importance of social relations in adolescents' substance use and also raise hypotheses of possible factors influencing the development of substance use disorders. It is highly important to be aware of the risk factors influencing young adolescents' substance use so that it is possible to create early interventions and prevent future problems.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia perhe- ja kaverisuhteiden merkitystä päihdehäiriöiden esiintymiseen alaikäisillä nuorisorikollisilla. Tähänastisissa tutkimuksissa on tutkittu paljon sosiaalisten suhteiden yhteyksiä nuorten päihteiden käytön aloittamiseen sekä päihteiden käytön määrään, mutta alaikäisten nuorten sosiaalisia suhteita on tutkittu varsin vähän päihdehäiriöistasolla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, nouseeko päihdehäiriöisten nuorisorikollisten sosiaalisissa suhteissa esiin aiemman tutkimustiedon mukaisia päihteiden käytön sosiaalisia riskitekijöitä sekä suojaavia tekijöitä. Menetelmät. Tutkimuksen aineistona on käytetty yhdysvaltalaista The Pathways to Desistance -tutkimusta, jonka aineisto on kerätty Mericopan ja Philadelphian nuorten ja aikuisten tuomioistuinjärjestelmistä marraskuun 2000 ja tammikuun 2003 välillä. Aineisto koostuu yhteensä 1354 nuorisorikollisesta, jotka ovat rikoksentekohetkellä olleet 14–18-vuotiaita. Tähän tutkimukseen valikoitui aineistosta yhteensä 1302 nuorta, jotka olivat vastanneet päihdehäiriöitä mittaaviin kyselyihin. Koehenkilöt jaettiin vastaustensa perusteella kahteen ryhmään: nuoriin, joilla on elämän aikana todettu päihdehäiriö ja nuoriin, joilla ei ole todettu päihdehäiriöitä. Tutkittavia ryhmiä verrattiin keskenään perhe- ja kaverisuhteisiin liittyvien tekijöiden suhteen poikkileikkausasetelmalla logistisella regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten mukaan äidin koettu kylmyys, vanhempien huumeongelmat, ikätovereiden antisosiaalinen käytös sekä ikätovereiden antisosiaalinen vaikuttaminen ennustivat päihdehäiriöisten ryhmään kuulumista. Päihdehäiriöltä suojaavia tekijöitä olivat puolestaan isän koettu korkea lämpimyys, vanhempien tietoisuus nuoren tekemisistä sekä vanhempien toteuttama valvonta. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aiempaa tutkimustietoa sosiaalisten suhteiden merkityksestä nuorten päihteiden käytölle ja nostavat hypoteeseja mahdollisista päihdehäiriöiden syntyyn johtaneista tekijöistä. Tietoisuus varhaisnuorten päihteiden käyttöön vaikuttavista riskitekijöistä on erittäin tärkeää, jotta myöhempiä ongelmia pystyttäisiin ajoissa ennaltaehkäisemään.
Subject: päihteiden käyttö
päihdehäiriö
nuorisorikollinen
perhesuhteet
kaverisuhteet
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record