Paikallinen opetussuunnitelmatyö opettajan silmin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192732
Title: Paikallinen opetussuunnitelmatyö opettajan silmin
Author: Saarinen, Sanni-Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192732
http://hdl.handle.net/10138/166858
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. Curriculum reform is currently taking place in Finland and the new national core curriculum is to be put into operation in August 2016. In Finland local curriculums are drawn up on the grounds of the new national core curriculum. These local curriculums need to be approved by the beginning of August. The national core curriculum states the principles regarding local curriculum work but does not define the ways the process is to be organized. The objective of this study is to describe the local curriculum processes and teachers' experiences of these processes. The study worked out how local curriculums are built, which factors affect the curriculum process and how teachers view local curriculum work. Methods. The nature of this study is a qualitative one and it aims to describe and understand the phenomenon in question. The research data was collected by using a semi-structured themed questionnaire. The themes arouse from the new national core curriculum and from its chapter concerning local curriculums. The questionnaire was conducted in an electronic form and it was shared in three groups of education professionals on Facebook. The total of 29 answers was received. The informants came from different parts of Finland and most of them worked as a class teacher. The data was structured and analysed by theory-oriented content analysis with computer assistance. Results and conclusions. The study revealed that local curriculums in Finland are built with diverse methods but with very different practices. A variation between informants was definite regarding the time used in curriculum work, the recompense for the work and the optionality of the curriculum work. In addition, the agents and their chances to influence local curriculums varied a lot. The teachers' views on local curriculum processes were twofolded – the curriculum work was mostly seen rewarding and at the same time regarded as a burden. The conclusion is that the curriculum work can be hindered by a lack of time and by poor management and leadership. When the local curriculum work is explicit from its beginning and the local curriculum is thought to have importance in one's work, the teachers feel inspired and motivated in building a curriculum.Tavoitteet. Suomessa on parhaillaan käynnissä perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja uusien perusteiden mukaiseen opetukseen siirrytään peruskouluissa elokuussa 2016. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Opetuksen järjestäjien tulee hyväksyä nämä paikalliset suunnitelmat 1.8.2016 mennessä. Opetussuunnitelman perusteissa määrätään paikallisen opetussuunnitelmatyön reunaehdot ja paikallisiin suunnitelmiin kirjattavat asiat. Perusteet eivät kuitenkaan juuri ota kantaa siihen, miten opetussuunnitelmaprosessi tulisi järjestää. Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata paikallisen opetussuunnitelmatyön toteutusta sekä opettajien kokemuksia paikallisesta opetussuunnitelmatyöstä käynnissä olevan uudistuksen yhteydessä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten paikallisia opetussuunnitelmia laadittiin, mitkä tekijät vaikuttivat paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön ja millaista paikallinen opetussuunnitelmatyö oli perusopetuksen opettajien silmin. Menetelmät. Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena oli kuvailla ja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä. Aineiston keruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemoitettua kyselyä. Kyselyn teemat nousivat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden paikallisia opetussuunnitelmia käsittelevästä osiosta. Kysely toteutettiin sähköisessä muodossa ja se jaettiin kolmessa opetusalan ammattilaisten ryhmässä Facebookissa. Vastauksia kyselyyn kertyi yhteensä 29. Vastaajat olivat eri puolilta Suomea ja heistä suurin osa työskenteli luokanopettajina. Aineiston jäsennys ja analyysi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin kautta tietokoneavusteisesti ATLAS.ti- ja Microsoft Word -ohjelmilla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa selvisi, että paikallisia opetussuunnitelmia laaditaan Suomessa monipuolisia menetelmiä käyttäen, mutta hyvin erilaisin käytäntein. Vaihtelua vastaajien kesken esiintyi työhön käytettävän ajan, työstä saatavan korvauksen ja työn valinnaisuuden suhteen. Myös paikalliseen opetussuunnitelmaan vaikuttavat tahot sekä vaikuttamisen tavat vaihtelivat suuresti vastaajien välillä. Kokemukset opetussuunnitelmatyöstä olivat kaksijakoisia – työtä pidettiin suurimmaksi osaksi sekä palkitsevana että kuormittavana. Kuormittavaksi opetussuunnitelmatyön tekevät ajan puute sekä huono työn johtaminen ja organisointi. Opetussuunnitelmatyö koetaan opettajien keskuudessa palkitsevaksi, mikäli työ on selkeää alusta asti ja paikallinen opetussuunnitelma koetaan oman työn kannalta merkitykselliseksi.
Subject: opetussuunnitelma
opetussuunnitelmaprosessi
paikallinen opetussuunnitelma
opetussuunnitelmauudistus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sanni_Saarinen_pro gradu_2016.pdf 870.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record