Pedagoginen johtaminen laitosjohtajien tehtäväkentällä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192709
Title: Pedagoginen johtaminen laitosjohtajien tehtäväkentällä
Author: Mäkipaja, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192709
http://hdl.handle.net/10138/166859
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The main aim of this research is to clarify practices and perceptions of heads of departments regarding the pedagogical leadership in the university. The research of pedagogical leadership has usually been focused on the elementary school context or in the day care context. In order to improve teaching and its quality in the university level, more information about leadership of teaching is also needed. The pedagogical leadership is understood here as leadership of teaching. Attention is also drawn to the models of university management and their impact to pedagogical leadership. Especially the focus is on the collegial and managerial models of management. The research is a qualitative study. The material was collected with focused interviews in spring 2015. The informants were seven heads of departments and one vice head of department, in a Finnish multidisciplinary university. The analysis was made with inductive content analysis. First, thematically similar contents were classified in sub-categories to make it possible to encapsulate the material. Secondly, the similar sub-categories were combined under main-categories. The research's focus was on how collegial and managerial models of management occur on the heads of departments' practices and perceptions of pedagogical leadership. Based on the analysis, ten main-categories were to be found. The organizing of the pedagogical leadership can happen in three ways: it's delegated, it's collegial or the head of department is in charge of it. The pedagogical principals are negotiated collegially, individually or the faculty has influence on them. The responsibility of the development of the pedagogical leadership is divided in to collegial or individual action. The efforts of the head of the department to improve the development of the pedagogical leadership, happen through his/her own actions or collegially implemented. To maintain the collegial management culture, it's important to underline its importance in the development of the leadership of teaching and also in the courses of management which are designed for the leaders of pedagogical leadership. Overall it's important to invest to these courses of management because they help to raise awareness of the importance of pedagogical leadership.Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää laitosjohtajien käytänteitä ja käsityksiä koskien yliopistossa tapahtuvaa pedagogista johtamista. Pedagogisen johtamisen tutkiminen on aiemmin keskittynyt päiväkoti- tai peruskoulukontekstiin, mutta ei yliopistokontekstiin. Jotta yliopistoissa tapahtuvaa opetusta ja laatua on mahdollista kehittää, tarvitaan lisää tietoa myös opetustoiminnan johtamisesta. Pedagoginen johtaminen ymmärretään tässä tutkimuksessa opetustoiminnan johtamisena. Tutkimuksessa kiinnitetään huomio myös yliopistoissa vallitseviin hallintokulttuureihin ja niiden yhteyttä ja vaikutusta tapahtuvaan pedagogiseen johtamiseen. Erityisesti tarkastelussa on kollegiaalinen ja manageriaalinen hallintokulttuuri. Tutkimus on laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin teemahaastattelulla ja tutkimuksen informantteina toimi suomalaisen monitieteisen yliopiston seitsemän laitosjohtajaa ja yksi varajohtaja. Haastattelut toteutettiin kevätlukukauden 2015 aikana. Tutkimusaineiston analyysiin käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä. Ensin samanlaisia teemoja kuvaavat ilmaisut luokiteltiin alakategorioihin, jotta aineistoa pystyi kiteyttämään. Seuraavaksi samantyyppisiä teemoja kuvaavat alaluokat yhdistettiin pääkategorioiksi. Tutkimuksessa haluttiin selvittää millä tavoin kollegiaalinen ja manageriaalinen näkemys johtamisesta ilmenee laitosjohtajien pedagogista johtamista koskevissa käsityksissä ja käytänteissä. Analyysin perusteella tunnistettiin kymmenen pääkategoriaa. Opetuksen pedagogisen johtamisen organisoinnissa tunnistettiin kolme pääkategoriaa: pedagogisen johtamisen delegointi, pedagogisen johtamisen näkeminen kollegiaalisena toimintana tai se on laitosjohtajan vastuulla. Opetuksen pedagogisista periaatteista sopiminen tapahtuu kollegiaalisesti, individuaalisesti tai tiedekunta vaikuttaa niihin. Opetuksen pedagogisen kehittämisen vastuu jakautuu joko kollegiaalisesti tai individuaalisesti. Laitosjohtajan pyrkimykset edistää opetuksen pedagogista kehittämistä tapahtuu joko hänen oman toiminnan kautta tai kollegiaalisesti toteutettuna. Kollegiaalisen hallintokulttuurin säilyttämiseksi tulisi sen tärkeyttä korostaa enemmän opetustoiminnan johtamisen kehittämisessä ja myös itse opetustoiminnan johtamisesta vastaavien johtajien koulutuksessa, ja ylipäätänsä panostaminen pedagogisen johtamisen koulutuksiin auttaisivat lisäämään tietoa pedagogisen johtamisen merkityksestä.
Subject: pedagoginen johtaminen
akateeminen johtaminen
laitosjohtaja
kollegiaalinen hallintokulttuuri
manageriaalinen hallintokulttuuri


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record