Pukeutumisen jakamistalous : Kehittämistutkimus vaatelainaamojen tuotevalikoimalle ja palvelutuotteelle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192700
Title: Pukeutumisen jakamistalous : Kehittämistutkimus vaatelainaamojen tuotevalikoimalle ja palvelutuotteelle
Author: Hannikainen, Terhi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192700
http://hdl.handle.net/10138/166862
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study is to use design research to present clothing libraries and discuss the possibilities of fulfilling consumers' needs by preferring sharing clothes rather than buying new ones. The theoretical part of this study examines how clothing libraries fit in the context of sharing economy, circular economy and Product-service systems (PSS). Clothing libraries can be seen as a great example of the sharing economy. Sharing and renting clothes illustrates a way of consuming clothes in a sustainable and communal way. In this study the first cycle of development research is conducted. Based on the results of the cycle, suggestions for improving the range and services of the clothing libraries are given. Design research was used as the method of this study. The data consists of interviews from entrepreneurs and e-surveys from members of the Vaatepuu and Vaaterekki brands. 20 members answered the survey. The entrepreneurs (N=3) were interviewed about the clothing library concept. In addition information was collected about their approach to customer satisfaction as well as technical and functional quality of service. The data from members was collected using an e-form survey to ask how and in which context they use the products. They were also asked which elements influence their purchasing decisions. Customer satisfaction was evaluated by asking members for their opinions about the range of selection and the features of the products. The customers' satisfaction with the service was evaluated in relation to the functional quality of the service: its availability and its operational principles. Opinions were asked utilizing the five-step Likert-scale. Both sets of material were analysed qualitatively, with the help of theory based content analysis. Opinions measuring the variables were analysed using mean and standard deviation. According to the results, the members are satisfied with the concept based selection. However, they wish it would change more often. Members feel that the quality of service is good. Members are satisfied with the length of renting time and the prices of the memberships. According to the findings the selection could vary according to season. The service could be improved by extending opening hours, making an online catalogue, offering a possibility of returning clothes out of hours and offering new membership options.Tämän tutkimuksen tehtävänä on kehittämistutkimuksen menetelmin avata vaatelainaamojen kontekstia ja mahdollisuuksia täyttää vaatteiden kuluttamiseen liittyviä tarpeita suosimalla vaatteiden jakamista ja yhteisomistajuutta yksityisen omistamisen sijaan. Tutkimuksen teoriaosassa selvitetään vaatelainaamojen paikkaa jakamistalouden, kiertotalouden ja tuotepalvelusysteemien (PSS) kentällä. Vaatelainaamot ovat malliesimerkki jakamistaloudesta. Vaatteiden lainaaminen voidaan nähdä väylänä kuluttaa vaatteita yhteisöllisesti ja kestävin periaattein. Tutkimuksessa toteutetaan kehittämistutkimuksen ensimmäinen sykli, jonka pohjalta on esitetään toimenpiteitä, joilla vaatelainaamon tuotevalikoimaa ja palvelutuotetta voitaisiin kehittää. Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksen menetelmin. Aineisto koostui Vaatepuu- ja Vaaterekki-vaatelainaamojen yrittäjien haastatteluista ja jäsenille suunnatusta e-lomakekyselystä. Kyselyyn vastasi 20 vaatelainaamon jäsentä. Yrittäjiä (N=3) haastattelemalla kerättiin tietoa vaatelainaamokonseptista ja keinoista, joilla he pyrkivät ylläpitämään tyytyväisyyttä tuotevalikoimaan eli palvelun teknisestä laatua ja tyytyväisyyttä palvelutuotteeseen eli palvelun toiminnallista laatua. E-lomakekyselyllä selvitettiin vaatelainaamotuotteiden käyttökontekstia ja käyttötapaa sekä lainatuotteiden valintaan ja ostopäätökseen liittyviä perusteita. Tyytyväisyyttä tuotevalikoimaan arvioitiin kuulemalla mielipiteitä tuotevalikoiman laajuudesta ja tuotteiden ominaispiirteistä. Tyytyväisyyttä palvelutuotteeseen arvioitiin suhteessa toiminnallisen tason laatuun: palvelun saatavuuteen ja toimintaperiaatteisiin. Väittämiin vastattiin viisiportaisella Likert-asteikolla. Tutkimusaineistot analysoitiin laadullisesti teoriasidonnaisella sisällön analyysillä. Mielipiteitä mittaavia muuttujia tarkasteltiin keskiarvoilla ja keskihajonnalla. Teknisen laadun osalta jäsenet ovat tyytyväisiä konseptinmukaiseen tuotevalikoimaan, mutta toivovat valikoiman vaihtuvan useammin. Toiminnallisen palvelun osalta jäsenet kokevat saavansa lainaamossa hyvää palvelua. Jäsenet ovat tyytyväisiä laina-ajan pituuteen ja jäsenmaksun suuruuteen. Aineiston perusteella vaatelainaamon tuotevalikoimaa voitaisiin kehittää vuodenaikojen mukaan vaihtuvalla valikoimalla. Tuotepalvelua voitaisi kehittää laajentamalla aukioloaikoja, verkkokatalogilla, palautusluukulla ja uudella yhden tuotteen jäsenmallilla.
Subject: PSS
vaatelainaamo
jakamistalous
kiertotalous
vaatteiden kuluttaminen
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record