Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja niihin yhteydessä olevat tekijät : Tarkastelua pintasuuntautuneen lähestymistavan näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192710
Title: Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja niihin yhteydessä olevat tekijät : Tarkastelua pintasuuntautuneen lähestymistavan näkökulmasta
Author: Liimatainen, Rosa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192710
http://hdl.handle.net/10138/166863
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. This study examined university students' approaches to learning, conceptions of learning and the factors that are related to the approaches. These factors were examined especially from the point of view of surface approach. The aim of the study was to identify especially how the surface approach appears in the students' interviews and which factors are related to them. Research questions were: 1. How did the approaches to learning appear in the students' interviews? 2. Which factors are related to approaches to learning a) in the learning environment and b) in the students themselves? Methods. The study used qualitative research method. Interviews of ten students from University of Helsinki, from four different faculties, were analysed. Students were selected on the basis of having scored highly on a scale measuring the surface approach to learning in the HowULearn questionnaire. The factors which are related to approaches to learning were analysed deductively. Approaches to learning, learning goals and conceptions of learning were analysed inductively. Results and conclusions. Two types of factors which are related to approaches to learning were identified: factors related to the learning environments and factors related to the students. The surface approach was generally (more visible in student interviews for example in their) related to students' motivation to complete the courses. Elements of the deep approach to learning were identified among some of the students. These elements were, for example, active processing of the study material. Three different profiles of students were identified, when analysing the approaches to learning at an individual level. The students mainly adopted a 1) surface approaches to learning, but the data also revealed 3) students with a deep approach and 3) students who adopted both approaches. Disciplinary differences were also identified. Students who study hard disciplines showed more surface approach to learning than students who study soft disciplines. In the future more scientific research should be conducted especially on students adopting a surface approach to learning. This would help to understand the factors, which have an impact on surface approach and the ways it could be prevented.Tavoitteet. Tutkielmassa tarkasteltiin yliopisto-opiskelijoiden lähestymistapoja oppimiseen, oppimiskäsityksiä ja tekijöitä, jotka ovat yhteydessä lähestymistapoihin. Tekijöitä tarkasteltiin erityisesti pintasuuntautuneen lähestymistavan näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena oli tunnistaa erityisesti, miten pintasuuntautuneisuus ilmenee aineistossa ja mitkä tekijät ovat siihen yhteydessä. Tutkimuskysymyksinä oli: 1. Miten lähestymistavat ilmenevät opiskelijoiden haastatteluissa? 2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä lähestymistapoihin a) oppimisympäristössä ja b) opiskelijassa itsessään? Menetelmät. Tutkielma tehtiin kvalitatiivisella tutkimusotteella. Aineistona tutkielmassa oli kymmenen Helsingin yliopiston opiskelijan haastattelut, neljästä eri tiedekunnasta. Opiskelijat olivat saaneet korkeita pintasuuntautuneisuuden arvoja HowULearn- kyselyssä. Lähestymistapoihin yhteydessä olevia tekijöitä analysoitiin teoriaohjaavasti. Lähestymistavat, tavoitteet ja oppimiskäsitykset analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tekijöitä, jotka ovat yhteydessä opiskelijoiden lähestymistapoihin tunnistettiin kahdesta ryhmästä: oppimisympäristöön ja opiskelijaan itseensä liittyviä tekijöitä. Pintasuuntautuneisuutta näkyi opiskelijoiden vastauksissa yleisesti enemmän esimerkiksi motivaatiossa suorittaa kursseja. Osalla opiskelijoista tunnistettiin myös syväsuuntautuneisuuteen viittaavia tekijöitä, kuten oppimateriaalin aktiivinen työstäminen. Aineistoa tarkasteltiin myös yksilötasolla, jolloin tunnistettiin kolme erilaista ryhmää. Pääasiassa opiskelijat olivat 1) pintasuuntautuneita, mutta aineistosta löytyi myös 2) syväsuuntautuneita sekä 3) molempia lähestymistapoja painottavia opiskelijoita. Opiskelijoilla näkyi lähestymistavoissa tieteenalakohtaisia eroja, jossa kovia tieteenaloja opiskelevat opiskelivat pintasuuntautuneemmin kuin pehmeiden tieteenalojen opiskelijat. Tulevaisuudessa tulisi tehdä tutkimusta etenkin pintasuuntautuneista opiskelijoista, jotta pystyttäisi paremmin ymmärtämään tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, ja sitä miten pintasuuntautuneisuutta voitaisiin mahdollisesti estää.
Subject: lähestymistavat oppimiseen
pintasuuntautunut lähestymistapa
oppimiskäsitys
opiskelustrategiat
tavoitteet opiskelussa
oppimisympäristö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
RosaLiimatainenProgradu.pdf 534.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record