"Opettajat ovat valmiita pelastamaan Suomen" : Arvot ja valtasuhteet opettajapuheessa Opettaja-lehdessä vuosina 1994, 2014 ja 2015

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192722
Julkaisun nimi: "Opettajat ovat valmiita pelastamaan Suomen" : Arvot ja valtasuhteet opettajapuheessa Opettaja-lehdessä vuosina 1994, 2014 ja 2015
Tekijä: Raunio, Elisa
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2016
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192722
http://hdl.handle.net/10138/166866
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: The purpose of this pro gradu thesis is to find out what kinds of value and power discourses are constructed in teacher discourse. According to previous research, teachers' unity, exemplarity and teachership as a profession have been emphasized in Finnish teacher discourse. The theoretical framework of this thesis draws from critical pedagogy, Foucault's analysis of power, critical discourse analysis (CDA), as well as the tradition of social constructionism, according to which language is seen as social action. The research was qualitative and data-driven, utilizing approaches associated with CDA. The data consisted of 250 opinionated texts containing teacher discourse in Opettaja (The Teacher) magazine published by OAJ, the Trade Union of Education in Finland. The texts were collected from magazines published in 1994, 2014, and 2015. In the analysis, the power relations between and within discourses, as well as the transformation between the different years and various contexts, were examined. Four power discourses emerged from the data. The discourses were comprised of discoursive units that construct the power relations of teachership. These discourses belong to two metadiscourses, which were named the renewing discourse and the preserving discourse. Furthermore, four value discourses concerning teachership were distinguished from the data. From these four value discourses, a synthesis of the ideal teacher was constructed. The ideal teacher is versatile, professional, and collegial, and has adopted an ethical and research-based working method. According to the results of the study, The Teacher magazine defines teachership as the kind of idealized teachership that is mainly traditional, strives for consensus, and positions the teacher as a passive subject. Thus, as a significant political agency, OAJ should problematize the traditional and ideal image of the teacher. Moreover, the teacher discourse of OAJ ought to give prominence to the multivoicedness of teachership, as well as teachership as an ideological activity.Tämän pro gradun tehtävänä on selvittää, millaisia opettajuuden arvo- ja valtadiskursseja rakennetaan opettajapuheessa. Aiempien tutkimusten mukaan suomalaisessa opettajapuheessa on painottunut pitkälti opettajien samanmielisyys, mallikelpoisuus ja opettajuus professiona. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys mukailee kriittistä pedagogiikkaa, Foucault'n valta-analyysia, sekä kriittistä diskurssianalyysia. Samalla tutkimus liittyy osaksi sosiaalisen konstruktionismin traditiota, jossa kieli nähdään sosiaalisena toimintana. Tutkimusstrategiana oli aineistolähtöinen laadullinen tutkimus, jossa hyödynnettiin kriittisen diskurssianalyysin lähestymistapoja. Tutkimusaineistona toimi yhteensä 250 opettajapuhetta sisältänyttä mielipidetekstiä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n Opettaja-lehden vuosikerroilta 1994, 2014 ja 2015. Analyysissa tutkittiin diskurssien välisiä ja sisäisiä valtasuhteita, sekä transformaatiota eri vuosikertojen ja kontekstien välillä. Keskeisenä tutkimustuloksena tunnistettiin neljä valtadiskurssia, jotka muodostuivat opettajuuden valta-asetelmia konstruoivista puheenjuonteista. Näiden diskurssien pohjalta rakentui kaksi metadiskurssia, jotka nimettiin uudistavaksi ja säilyttäväksi diskurssiksi. Toisena tuloksena tunnistettiin niin ikään neljä opettajuuden arvodiskurssia. Niiden avulla rakentui synteesi ihanneopettajuudesta, eli laaja-alaisesta, professionaalisesta ja kollegiaalisesta opettajasta, joka on omaksunut eettisen ja tutkivan työotteen. Johtopäätösteni perusteella Opettaja-lehdessä määritelty opettajuus on pitkälti traditionaalista, konsensushakuista ja opettajan passiiviseen subjektipositioon sijoittavaa ihanneopettajuutta. OAJ:n kaltaisen merkittävän poliittisen vaikuttajan olisikin tärkeää problematisoida traditionaalista ja ihanteellista opettajakuvaa. Lisäksi OAJ:n opettajapuheessa tulisi nostaa enemmän esiin opettajuuden moniäänisyyttä, sekä opettajuutta ideologisena toimintana.
Avainsanat: Fairclough
Foucault
opettajuus
arvot
valta
kriittinen pedagogiikka
kriittinen diskurssianalyysi
valtadiskurssit


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot