Neljän luokanopettajan ajatuksia historiataitojen asemasta omassa opetuksessaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192731
Title: Neljän luokanopettajan ajatuksia historiataitojen asemasta omassa opetuksessaan
Author: Virrankari, Daria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192731
http://hdl.handle.net/10138/166869
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Teaching historical thinking in elementary school has been part of the curriculum since 1994. In this study historical thinking is seen as in the current curriculum (OPS 2004) as source skills, understanding time, cause and effect and historical empathy. Although teaching historical thinking has been part of the curriculum for 20 years, its teaching in elementary school has been scarce. The research problem is why historical thinking is not taught as it stands in the curriculum. In this study I survey four class teacher's thoughts about historical thinking in their teaching and how the teachers' vision of history as a school subject affects their teaching of historical thinking. I also examine how teaching materials used by teachers affect the teaching of historical thinking and compare the teachers' visions to research literature on the subject. Study was executed as a semi-structured thematic interview. During the spring of 2015 I interviewed four history teaching class teachers in Southern and Northern Finland. Interviewees were selected so that they would differ from one another for example by their background, teaching experience and alma mater. Interviews were recorded with the acceptance of the interviewees and transcribed for analysis. The data was analyzed using textual analysis and by comparing it to existing surveys. The study shows that the teachers' vision of history is outdated; ergo it is not in line with the targets set by the current curriculum. In the teachers' thoughts knowing history was seen as remembering important things and explaining the present through the past. The study also suggests that the teachers are not fully aware what is meant by historical thinking. It revealed that the teaching of history, at least in the eyes of the four teachers surveyed, leans a lot on history schoolbooks, which also respond badly to aims set by the curriculum.Historiataitojen painottaminen on ollut osa Perusopetuksen opetussuunnitelmaa jo vuoden 1994 opetussuunnitelmasta lähtien. Historiataidoilla tarkoitetaan tässä työssä voimassa olevan opetussuunnitelman (OPS 2004) perusteella määriteltyjä historiallisen ajattelun taitoja, eli lähteidenhallintataitoja, ajan hahmottamisen taitoja, syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä, sekä historiallista empatiaa. Vaikka taitopainotteinen historian opetus on ollut osa opetussuunnitelmaa jo 20 vuotta, on sen opettaminen edelleen vähäistä alakoulussa. Tutkimusongelma onkin, miksi historiataitoja ei opeteta opetussuunnitelman mukaisesti. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan neljän luokanopettajan ajatuksia historiataitojen asemasta omassa opetuksessaan ja pohditaan, miten opettajien näkemys historiasta koulun oppiaineena vaikuttaa historiataitojen opettamiseen. Lisäksi tarkastellaan, miten opettajien käyttämät oppimateriaalit tukevat taitopainotteista historian opetusta ja peilataan opettajien näkemyksiä alan tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Kevään 2015 aikana haastattelin neljää historiaa opettavaa luokanopettajaa Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Haastateltavat valittiin niin, että he olisivat mahdollisimman erilaisia taustojensa, kuten opetuskokemuksen määrän ja opiskelupaikan suhteen. Haastattelut nauhoitettiin opettajien suostumuksella ja litteroitiin analyysia varten. Aineistoa vertailtiin muun muassa sisällönanalyysin menetelmiä hyödyntäen ja keskustelutettiin olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden kanssa. Tutkimuksesta käy ilmi, että opettajien kuva historiasta oppiaineena on vanhentunut eli se ei ole samassa linjassa vallitsevan opetussuunnitelman tavoitteiden kanssa. Opettajien kertomuksissa historian osaaminen nähtiin lähinnä tärkeiden asioiden muistamisena ja nykyajan selittämisenä menneisyydellä. Lisäksi tutkimus antoi viitteitä siitä, etteivät opettajat tiedä, mitä historiataidoilla tarkoitetaan. Tutkimuksessa opetus tuettiin vahvasti käytössä oleviin oppikirjoihin, jotka niin ikään vastasivat huonosti opetussuunnitelman luomia tavoitteita.
Subject: historian opettaminen alakoulussa
historiataidot
historian opetussuunnitelma


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record