"Siit hyötyy koko organisaatio jos me jaetaan tietoa silleen et myös muut kehittyy" : Jaettu asiantuntijuus ja sen haasteet asiantuntijayrityksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192707
Title: "Siit hyötyy koko organisaatio jos me jaetaan tietoa silleen et myös muut kehittyy" : Jaettu asiantuntijuus ja sen haasteet asiantuntijayrityksessä
Author: Tolvanen, Kaija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192707
http://hdl.handle.net/10138/166870
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena oli kuvata jaetun asiantuntijuuden toteutumista ja siihen liittyviä haasteita asiantuntijayrityksessä. Tarkoituksena oli analysoida kohdeyrityksen tiedon jakamiseen liittyviä käytäntöjä, toimintaympäristöä, sekä näihin liittyviä haasteita jaetun asiantuntijuuden ja tiedon luomisen näkökulmasta. Tutkimuskysymykset olivat: miten jaettu asiantuntijuus toteutuu kohdeyrityksen tiedon jakamisen käytännöissä, sekä miten kohdeyrityksen toimintaympäristö mahdollistaa ja/tai rajoittaa jaetun asiantuntijuuden toteutumista. Työelämä on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi ja jatkuvaa kehitystä sekä tiedon merkitystä korostavaksi, mikä vaatii myös asiantuntijuuden tarkasteluun uutta, kollektiivista näkökulmaa. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä kollektiivista, jaettua asiantuntijuutta tarkastellaan ennen kaikkea yhteisöllisenä uuden tiedon luomisena. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteistyö ja jaettu ongelmanratkaisu edesauttavat uuden tiedon muodostumista näin tukien asiantuntijuuden ja koko organisaation kehittymistä. Tässä tutkielmassa tiedon luomista lähestytään Nonakan ja Takeuchin kehittämän tiedon luomisen mallin avulla, jossa uutta tietoa muodostuu hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutuksessa. Tutkimuskohteena oli henkilöstöpalvelualalla toimiva keskisuuri asiantuntijayritys. Tutkielma toteutettiin laadullisin menetelmin ja aineiston keruu tapahtui teemahaastatteluin. Tutkimuksessa haastateltiin 12:ta kohdeyrityksen pääkonttorilla työskentelevää, osittain eri tehtävissä toimivaa asiantuntijaa. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia, jonka tuloksena syntyi neljä pääteemaa: tiedon jakamisen käytännöt, työyhteisön sosiaaliset suhteet, työn tekemiseen liittyvät johtamiskäytännöt sekä fyysinen työympäristö ja työvälineet. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kohdeyrityksen tiedon jakamisen käytännöt ja toimintaympäristö sekä tukevat että rajoittavat jaetun asiantuntijuuden toteutumista. Asiantuntijoiden toimintatavoissa oli viitteitä uuden tiedon luomisesta, vaikkakaan toiminta tämän suhteen ei ollut kovin systemaattista. Toimintaympäristön luomat mahdollisuudet ja rajoitukset liittyivät aiempia tutkimuksia mukaillen muun muassa yleiseen ilmapiiriin, luottamukseen sekä fyysiseen työympäristöön. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että kehittämällä yrityksen sosiaalista ja fyysistä toimintaympäristöä voidaan tukea jaetun asiantuntijuuden toteutumista organisaatiossa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa kohdeyrityksen kehittämiseksi entistä vahvemmin jaettua asiantuntijuutta ja tiedon luomista tukevaksi innovatiiviseksi tietoyhteisöksi.The aim of this study was to describe shared expertise and its challenges in an expert organization. The intent was to analyze the knowledge sharing practises, working environment and the related challenges in the target company from the perspective of shared expertise and knowledge creation. The research questions were: how do the knowledge sharing practises reflect shared expertise in the target company and how does the working environment enable and/or limit the development of shared expertise in the target company. Working life has become more complex with a growing emphasis on continuous development and organizational knowledge. This change has created a demand for a new, collective perspective on the research of expertise. In the theoretical framework of this study the collective, shared expertise is viewed first and foremost as collective knowledge creation. Previous studies have shown that co-operation and collaborative problem solving contribute to the formation of new knowledge, which supports the development of expertise and the whole organization. In this study, knowledge creation is approached from the viewpoint of a knowledge creation model presented by Nonaka and Takeuchi. In this model new knowledge is created through interaction between tacit and explicit knowledge. The target company of this qualitative study was a medium-sized private employment agency and an expert organization. The data was collected through thematic interviews. Twelve experts, working in various positions in the head office of the target company were interviewed. With the help of content analysis, the data was divided into four main themes: knowledge sharing practises, social relationships in the workplace, work-related management practises and physical working environment and tools. The results of the study show that the knowledge sharing practices as well as the working environment both enable and limit the development of shared expertise and knowledge creation in the target company. The practices were somewhat indicating the realization of knowledge creation, although the activities leading to it were not very systematic. The limitations and possibilities created by the working environment were somewhat consistent with the previous studies being related to e.g. general atmosphere, trust and physical environment. Based on this study, conclusion can be made that organizations are able to contribute to the development of shared expertise and knowledge creation by improving the social and physical working environment of the company. By utilizing the results of this study, the target company can be developed into an innovative knowledge community supporting knowledge creation and shared expertise.
Subject: asiantuntijuus
jaettu asiantuntijuus
tiedon jakaminen
uuden tiedon luominen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record