Asuminen performanssina : Fenomenologinen analyysi vanhan talon asumisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192714
Title: Asuminen performanssina : Fenomenologinen analyysi vanhan talon asumisesta
Author: Wahlberg, Ulrika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192714
http://hdl.handle.net/10138/166873
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: This study is an analysis of the dwelling of an old house and unfolding it's ontology. The interpretation is mainly built on observations as well as interviews with inhabitants. The study is a process of interpretation driven also by the impressions on the phenomena delivered by visual arts, literature and media as well as by the researcher's own interpretations and experiences. What is the ontology of the dwelling of an old house, is a question posed in this study. A phenomenological analysis is the basis of the research. The method chosen means that the analysis is built on the phenomena itself and its unfolding. The research is first and foremost interested in the experience associated with the dwelling of an old house rather than its appearance. The study possesses features of a case study, as its main research material is composed of three cases: two open group discussions and an open interview. The analysis is also influenced by observation and personal reflection. The study is transdisciplinary and conveys a natural discourse between interpretations rising from different sciences. In addition to home economics, the study of arts and aesthetics are central to this dialogue. The goal is to generate new viewpoints to home economics and to give stimulus to the other sciences involved in the dialogue. The study questions within the sciences. In this study the transdisciplinary approach strives at returning new kinds of interpretations on the phenomena of dwelling, which in turn advances and builds the theoretical foundation and vision of home economics as well as probes in to the future. The analysis of the dwelling of an old house is a process of interpretation, which crystallizes as an idea of the dwelling of an old house as a performance. The dwelling of an old house is an overall aesthetic experience that includes motion, unpredictability and interaction. The metaphor of a performance highlights the dynamism and uniqueness of the dwelling.Tutkimus on analyysi vanhan talon asumisesta ja siitä miten se ilmenee. Tulkintaa on rakennettu pääasiallisesta asukkaiden haastattelujen ja havaintojen pohjalta. Tämän lisäksi analyysia ohjaa myös kuvataiteen ja kirjallisuuden sekä median välittämät käsitykset ilmiöstä. Myös tutkijan omat tulkinnat ja kokemukset vaikuttavat lopulliseen analyysiin. Tavoitteena on kuvata sitä, miten vanhan talon asuminen on. Tutkimuksessa kysytään, mikä on vanhan talon asumisen ontologia. Fenomenologinen analyysi toimii tutkimuksen lähtökohtana. Valittu menetelmä merkitsee sitä, että analyysi rakentuu itse ilmiöstä ja sen avaamisesta. Tutkimus on ensisijaisesti kiinnostunut vanhan talon asumisen kokemisesta eikä niinkään siitä, miten se ulospäin näyttäytyy. Tutkimuksessa on tapaustutkimuksen piirteitä, sen pääasiallinen aineisto muodostuu kolmesta tapauksesta: kahdesta avoimesta ryhmäkeskustelusta sekä yhdestä avoimesta haastattelusta. Tämän lisäksi analyysiin vaikuttavat havainnointi sekä oma reflektio. Tutkimuksen lähtökohdat ovat poikkitieteelliset. Tutkimus keskustelee luontevasti eri tieteiden pohjalta nousevien tulkintojen kanssa. Keskeisessä asemassa tässä dialogissa ovat kotitaloustieteen lisäksi taiteiden tutkimus ja estetiikka. Tarkoitus on, että tutkimus tuottaa uusia näkökulmia sekä kotitaloustieteelle että antaa virikkeitä muille dialogissa oleville tieteenaloille. Tutkimus on liikkumista ja kysymistä tieteiden sisällä, avoimena, erottelematta eri tieteenalojen rajoja. Tässä tutkimuksessa poikkitieteellinen lähestyminen tarkoittaa pyrkimystä tuottaa uudentyyppistä tulkintaa asumisen ilmiöstä, mikä puolestaan kehittää ja rakentaa kotitaloustieteen teoreettista perustaa ja visiota sekä luotaa tulevaan. Analyysi vanhan talon asumisesta on tulkitsemistoimintaa, joka kiteytyy ajatukseen vanhan talon asumisesta performanssina. Se on kokonaisvaltainen esteettinen kokemus, johon liittyy liike, arvaamattomuus ja vuorovaikutus. Performanssin metafora korostaa asumisen dynaamisuutta ja ainutkertaisuutta.
Subject: asuminen
fenomenologia
poikkitieteellisyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record