Liikkuvan kuvan ja Flipped Classroom -menetelmän hyödyntäminen opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192729
Title: Liikkuvan kuvan ja Flipped Classroom -menetelmän hyödyntäminen opetuksessa
Alternative title: Combining Audiovisual Media and the Flipped Classroom Method in Education
Author: Mehtälä, Karri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192729
http://hdl.handle.net/10138/166875
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this Master's thesis is to study the use of videos in education. The main focus is on teachers who produce their own videos. Due to the exponential growth of audio-visual communication in social media and the internet, today's youth consume videos more than ever. In many ways schools continue to operate in the same way they have in previous decades and fail to utilize the full potential of the new medium. The theory section of this thesis consists of two chapters, which examine the use of videos in schools and the Flipped Classroom method, which is based on the idea of student-centred learning. Previous studies have shown, that the Flipped Learning method can improve student satisfaction and in some cases test results. Research findings on the qualities of a good instructional video are available. The research method chosen for this paper is one of theory-guided, qualitative content analysis. The theme-centred interview consists of three Finnish upper secondary school teachers, who had several years of experience in the making of instructional videos. Based on analysis of the semi-structured interview, three main categories were formed: videos in education, making of videos and teaching with videos. Case study as a research strategy helped to answer the main questions of why and how videos are used in schools. The study reveals, that teachers produce videos, because they want to teach in their own specific way. The teachers used other online videos only as additional material and they did not receive much collegial support. According to teachers, the Flipped Classroom method, which relies on videos as learning material, improved student and teacher satisfaction at school. It shifted the work from teaching towards guiding. The production of the videos was considered time consuming, but the student feedback was positive. Often students did not watch the videos at home, which was a problem for the teachers. In the future, the teachers want to develop and support students to produce their own videos. This could help them to understand the students' thinking processes and replace some of the written exams. Increasing the use of video at school could help develop students' media literacy, support different learning styles, encourage creativity, improve school satisfaction and narrow the communication gap between students and teachers. The findings can be applied by those who wish to produce their own instructional videos or try the Flipped Classroom method.Tutkielman tavoitteena on selvittää, miksi ja millä tavoin videoilla opetetaan. Tarkastelu keskittyy opettajiin, jotka tuottavat työnsä tueksi opetusvideoita. Internetin ja sosiaalisen median myötä audiovisuaalisen viestinnän määrä on kasvanut tällä vuosikymmenellä eksponentiaalisesti. Nuoret kokevat videot heille luonnolliseksi tavaksi ilmaista itseään, mutta kouluissa niiden hyödyntäminen on edelleen vähäistä. Tutkimuksen teoriaosuus rakentuu kahdesta luvusta, joissa käsitellään liikkuvaa kuvaa opetuksessa ja Flipped Classroom -menetelmää ja sen taustalla olevaa ajatusta opiskelijalähtöisestä opettamisesta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että käännetty opetus parantaa opiskelijoiden kouluviihtyvyyttä ja osassa tapauksista myös oppimistuloksia. Lisäksi tiedämme, mitkä tekijät määrittävät hyvää opetusvideota. Valittu tutkimusote oli tapaustutkimus, joka soveltui hyvin vastaamaan kysymyksiin miksi ja miten. Tutkimuksessa hyödynnettiin aiemmin kerättyä teemahaastatteluaineistoa. Haastatteluun osallistui kolme lukion aineenopettajaa, joilla kaikilla oli usean vuoden kokemus opetusvideoiden tekemisestä. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla aineisto luokiteltiin kolmeen pääluokkaan, jotka olivat videot opetuksessa, videoiden tekeminen ja videoilla opettaminen. Analyysissa havaittiin, että opettajat tekevät opetusvideoita, koska haluavat opettaa omalla tavallaan. Toisten tekemiä videoita käytettiin vain lisämateriaaleina ja kollegoilta saatu tuki oli vähäistä. Videoihin oleellisesti liittyvä Flipped Classroom -menetelmä paransi opettajien mukaan luokkahuoneen ilmapiiriä, lisäsi työskentelyyn käytettyä aikaa ja muutti työtä opettamisesta kohti ohjaamista. Opetusvideoiden tekeminen koettiin työlääksi, mutta opiskelijat arvostivat niitä. Opettajat kokivat ongelmalliseksi sen, että opiskelijat eivät aina katsoneet videoita omalla ajallaan. Haastatellut halusivat tulevaisuudessa kehittää opiskelijoiden omaa videoiden tuottamista. Itse tehty video havainnollistaisi opettajalle opiskelijan ajatusprosesseja ja voisi korvata lopputentin kurssiarvosteluna. Liikkuvan kuvan käytön lisääminen opetuksessa auttaisi nuoria ymmärtämään mediaa, tukisi erilaisia oppijoita, kannustaisi omaan tekijyyteen, voisi parantaa kouluviihtyvyyttä ja pienentäisi opettajien ja opiskelijoiden välistä kommunikaatiokuilua. Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää opetusvideoiden tekemisen harjoittelussa tai Flipped Classroom -menetelmän käyttöönotossa.
Subject: flipped classroom
opetusvideo
video
mediakasvatus
multimodaalisuus
sulautuva opetus
käänteinen opetus
Subject (yso): YouTube


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KarriMehtala_ProGradu.pdf 1.562Mb PDF View/Open
KarriMehtala_ProGradu_.pdf 1.562Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record