Nuoruus, kauneus ja terveys : Tutkimus opettajaopiskelijoiden ihmisihanteista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192727
Title: Nuoruus, kauneus ja terveys : Tutkimus opettajaopiskelijoiden ihmisihanteista
Author: Hiltunen, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192727
http://hdl.handle.net/10138/166876
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: In our society values and ideals are transferred partly by teachers and schools. The basic values of teaching are based on the definitions of the values in the Finnish national curriculum. Values can be transferred trough the behaviour of the teacher and the practices of the school. The transmission of values or the identification of one's own values are not always conscious. Especially the young people living in the modern media society are easily exposed to the environments information overload that contains discourses of values and ideals. Influencing the value transferring contents of media is not easy but influencing the values transferred by the schools and teachers is possible. It is important to study teachers and future teachers conceptions of values and ideals, so that we are able to have a better understanding of the transmission of values in schools. The aim of this study is to determine the internal and external values and ideals of the teacher students. Ideals were examined from the perspective of values. The study involved 22 teacher students who were either subject teachers or class teachers. The data were collected by e-form in the spring of 2015. The form contained three image interpretation assignments. Respondents were asked to search for pictures in accordance with the assignment and interpret them via three questions. The data consisted 66 images and 66 image interpretations. The data was analysed by content analysis and semiotic analysis. The content analysis was based on Schwartz value theory and the pictures were analysed with the concepts of semiotic theory. Through the text data I was able to determine student teachers internal values. Their internal values centered on social, aesthetic, security and self-direction values. The external values determined from the image data emphasized the importance of youth, beauty, health and slenderness. It seems that the ideals and values of teacher students are similar than the values of the Finnish people in general but differ from the base values of the Finnish national curriculum. The results of the study can be used when planning teaching in schools. It is important to acknowledge that teachers' values and ideals differ from the Finnish national curriculum even though the values in the curriculum are meant to be the base of learning.Opettajat ja koulu ovat yhteiskunnassamme merkittävä arvoja ja ihanteita välittävä taho. Opetuksen arvopohja rakentuu opetussuunnitelman kautta, mutta arvoja välittyy oppilaille myös opettajan oman toiminnan ja koulun käytänteiden kautta. Arvojen välittyminen ja omien arvojen tunnistaminen ei aina ole tiedostettua. Erityisesti nykyajan mediayhteiskunnassa elävät lapset ja nuoret ovat alttiina ympäristöä hallitsevalle informaatio- ja kuvatulvalle, jotka tuottavat arvoja ja ihanteita välittäviä diskursseja. Median arvosisältöjen rajaaminen on vaikeaa, mutta koulun ja opettajien välittämiin arvoihin ja ihanteisiin voimme vaikuttaa. On tärkeä tutkia nykyisten sekä tulevien opettajien arvo- ja ihannekäsityksiä, jotta pystymme paremmin ymmärtämään arvojen välittymistä koulumaailmassa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää opettajaopiskelijoiden sisäisiä ja ulkoisia ihmisihanteita. Ihanteita tutkittiin arvojen näkökulmasta. Tutkimukseen osallistui 22 opettajaopiskelijaa, jotka olivat joko aineenopettajia tai luokanopettajia. Aineisto on kerätty e-lomakkeen avulla keväällä 2015. Lomake koostui kolmesta kuvantulkintatehtävästä, jossa vastaajien piti etsiä tehtävänannon mukainen kuva ja tulkita sitä kolmen kysymyksen avulla. Aineisto koostui 66 kuvasta ja 66 kuvantulkinnasta ja se analysoitiin sisällön erittelyn, teoriaohjaavan sisällönanalyysin sekä semioottisen analyysin avulla. Teoriaohjaava sisällönanalyysi pohjautui Schwartzin arvotypologiaan, kuvien analyysin tukeutuessa semioottisen merkkiteorian käsitteisiin. Opettajaopiskelijoiden sisäisistä ihmisihanteista kertovassa tekstiaineistossa painottuivat sosiaalisuus-, esteettisyys-, turvallisuus- ja itseohjautuvuusarvot. Kuva-aineiston pohjalta analysoidut ulkoiset ihmisihanteet korostivat nuoruuden, kauneuden, terveyden sekä hoikkuuden merkitystä. Opettajaopiskelijoiden vastauksista nousevat arvot näyttivät jossain määrin mukailevan aiemman tutkimuksen mukaista yleistä suomalaista arvopohjaa, mutta eivät kansallisen opetussuunnitelman arvoja. Tuloksien käyttöarvo onkin luultavimmin suurin peruskoulun opetusta suunniteltaessa. On tärkeää tiedostaa, että opettajien arvot ja ihanteet painottuvat eri tavalla kuin opetussuunnitelman, jonka arvopohjan on tarkoitus toimia opetuksen perustana.
Subject: arvot
ihanteet
Schwartzin arvoteoria
semiotiikka
laadullinen aineisto
opettajaopiskelijat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record