Maahanmuuttajataustaisen oppilaan kielen kehityksen tukeminen koulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192705
Title: Maahanmuuttajataustaisen oppilaan kielen kehityksen tukeminen koulussa
Author: Räisänen, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192705
http://hdl.handle.net/10138/166877
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: The purpose of this master's thesis was to study the ways in which the development of multilingualism of children from different linguistic backgrounds is acknowledged and promoted in Finnish comprehensive schools. Do the schools have common practices or models through which the development of the students' language skills is actively promoted, or is it dependent merely upon the teachers' interest and devotion? And through which means the teachers themselves aim to promote the language development and learning of students from immigrant backgrounds? The theoretical framework of this thesis consists of the theories on language development and multilingualism, of the national core curriculum on teaching multilingual students, and of previous studies on promoting the language development of students from immigrant backgrounds. In this thesis, the subject was approached by studying the views and experiences of teachers. This study aims to describe the means through which the language development of the students from immigrant backgrounds is being promoted, by school cultures as well as by individual teachers, in the Finnish school context. The data was collected by using a web-based questionnaire, to which 16 teachers working in schools in the Capital Region answered. Since the study was qualitative by nature, open questions were used in the questionnaire. For the analysis of the data, content analysis was used. The results of this study indicate that the schools can be categorised according to their school culture, which is either reactive or proactive in regard to promoting the language development of students. Reactive school culture responds only to the inevitable needs regarding the language development of students. Proactive school culture aims see the language skills of the students as a resource. Most of the respondents worked at schools whose school culture seemed reactive. The means of individual teachers of promoting the language development can be categorised into three groups, which are: acknowledging and appreciating the student's language skills, utilising the student's language skills when studying, and co-operation with guardians. Almost all of the respondents mentioned at least one means of promoting the language development of students from immigrant backgrounds. The results of this study can be utilised, when teachers and schools are planning the means in which to integrate the language skills and backgrounds of students into teaching and school culture.Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella sitä, millä tavoin suomalaisissa peruskouluissa huomioidaan erilaisista kielitaustoista tulevien lasten monikielisyyden kehitys ja millä tavoin sitä pyritään tukemaan. Onko kouluissa yhteisiä käytänteitä ja toimintamalleja, joilla oppilaiden kielten kehitystä pyritään aktiivisesti tukemaan vai jääkö tämä kokonaan yksin opettajien mielenkiinnon ja omistautumisen varaan? Entä minkälaisin keinoin opettajat itse pyrkivät tukemaan maahanmuuttajataustaisen oppilaan kielen kehitystä ja oppimista? Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu kielen kehitykseen ja monikielisyyteen liittyvistä teorioista, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista monikielisten oppilaiden opetuksen osalta sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielen kehityksen tukemiseen liittyvistä aikaisemmista tutkimuksista. Tässä tutkielmassa aihetta lähestyttiin opettajien omien kokemusten ja näkemysten kautta. Tutkimus pyrkii kuvaamaan sekä koulun toimintakulttuuriin liittyviä että yksittäisen opettajan käyttämiä keinoja, joilla tukea maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielen kehitystä kokonaisuutena suomalaisessa koulukontekstissa. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselyllä, johon vastasi 16 pääkaupunkiseudun kouluissa työskentelevää opettajaa. Koska tutkimus oli luonteeltaan laadullinen, kyselyssä käytettiin avoimia kysymyksiä. Aineiston analyysissä käytettiin sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tulosten perusteella koulut voidaan jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, onko niiden toimintakulttuuri oppilaan kielen kehityksen suhteen reaktiivista vai proaktiivista. Reaktiivinen toimintakulttuuri vastaa vain välttämättömimpiin kielen kehitykseen liittyviin tarpeisiin. Proaktiivinen toimintakulttuuri pyrkii valjastamaan oppilaiden kielelliset taidot resursseiksi. Enemmistö tähän tutkimukseen vastanneista työskenteli reaktiivisen toimintakulttuurin kouluissa. Yksittäisten opettajien käytössä olevat keinot tukea kielen kehitystä voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan, joita ovat oppilaan osaamien kielten huomioiminen ja arvostus, oppilaan osaamien kielten hyödyntäminen opiskelussa sekä huoltajayhteistyö. Lähes jokainen vastaaja mainitsi tukevansa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielen kehitystä jollain tavalla. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää, kun opettajat ja koulut suunnittelevat sitä, kuinka oppilaiden kielitaito ja -taustat voidaan integroida osaksi koulun arkea ja opetusta.
Subject: immigrants
multilingualism
school culture
teaching methods
special education
maahanmuuttajataustaisten opetus
monikielisyys
toimintakulttuuri
opetusmenetelmät
erityispedagogiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record