"Arjen sanoittamista, mutta ei niin, että nuori ahdistuu" : nuoren toimijuus kodin arjessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192715
Title: "Arjen sanoittamista, mutta ei niin, että nuori ahdistuu" : nuoren toimijuus kodin arjessa
Alternative title: "Teaching the meanings in every day living, smell of homemade bun as well as participation and doing together" : Building factors for agency of young people in home
Author: Hietanen, Lea
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192715
http://hdl.handle.net/10138/166880
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims. The main objective of this research was to find out what kind of factors are related to agency of young people in parental home context. This research explored assets from householdings perspective in everyday living. Continuous changes in the internal everyday householding and external operational environments challenges agency of young people. Young people also facing the chancing and growing expectations and demands. The research motive from the household teacher's perspective was to find out what kind of viewpoints can be found from everyday householding that can be use for recognizing and strengthening the relationship between the agency of young people and householding. Theoretical viewpoints for this research were attaches to dynamics of family members home been and work, the modalities of agency and positive psychology research. Research questions were: 1. Which agency building factors are resulting from home constructing activity? 2. What kind of tensions and conclusions can be found from householding activities? 3. What the young person has learned in householding classes and how this is present in householding activities? Methods. The research was carried out as a qualitative research. Research material was gathered from stories received by email. The material consisted of written stories about young people's participation in everyday living. These stories were written by parents who have or have had upper comprehensive school aged children living in their home. Ten stories were received. Results and conclusions. Relationship between object and subject of home constructing activity were seen as building factors for agency. Tensions and strenghts between young and parent were seen to be resolution from young peoples participation in home. Tensions and conclusions were themed by (1) changes in home operation model, (2) parents attitude and role, (3) youngs attitude and role and (4) things guiding individuality and object. External communities, specially youngs relationships with peers and household teaching were seen to support young agency in home. Teaching the meanings to every day living aroust from the research material. Parents described this as discussion and interaction with the young and it was seen as important factor for building agency.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli lähteä selvittämään nuoren toimijuuteen kytkeytyviä tekijöitä kodin kontekstissa, sekä tarkastelemaan kotitaloustoimintaa ohjaavia tekijöitä perheen ja nuoren arjessa. Jatkuvassa muutosvirrassa elävä arki kodin sisällä, kuin kodin ulkopuolisissa toimintaympäristöissä haastaa nuorta toimijaa muuttuvien ja kasvavien odotuksien ja vaatimuksien keskellä. Tutkimusmotiivi kotitalousopettajan silmin oli koota lisäksi näkökulmia kodin arjesta, joiden avulla nuorten toimijuutta ja kotitaloustoimintaan liittyvien tekijöiden keskinäistä suhdetta osataan tunnistaa ja vahvistaa myös koulun kotitalousopetuksessa. Tutkimuksen teoreettiset näkökulmat kiinnittyivät perheenjäsenten kotona olemisen ja tekemisen dynamiikkaan (Korvela 2003) ja toimijuuden modaliteetteihin (Jyrkämä 2008), sekä positiivisen psykologian tutkimukseen. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Millaisia toimijuutta rakentavia tekijöitä kodintuottamistoiminnassa esiintyy? 2. Millaisia jännitteitä ja vahvuuksia kodin toiminnassa esiintyy? 3. Mitä nuori on oppinut kotitaloustunnilla ja miten se näkyy kodintoiminnassa? Menetelmät. Tutkimusstrategiaksi valittiin laadullinen tutkimusote. Tutkimusaineisto kerättiin sähköpostitse lähetettyjen osallistumispyyntöjen ja tutkimuskirjeiden avulla. Tutkimuksen aineisto rakentui yläkoulukouluikäisten kotona asuvien nuorten vanhempien, sekä jo kodistaan poismuuttaneiden nuorten vanhempien kirjoittamista kertomuksista nuorten osallisuudesta kodin arjessa. Aineisto koostui kymmenestä kirjoitetusta kertomuksesta. Tulokset ja johtopäätökset. Toimijuutta rakentavat tekijät muodostuivat kodintuottamistoiminnan kohteen ja tekijän välisen suhteen mukaan. Nuoren osallisuus kodissa toi julki vanhemman ja nuoren keskinäisessä toiminnassa syntyviä jännitteitä ja ratkaisuja kotitaloustoimintaa kohtaan. Jännitteet ja vahvuudet teemoiteltiin seuraavanlaisesti; kodin toimintamallin muutos, vanhemman asenne ja rooli, nuoren asenne ja rooli ja tekijän yksilöllisyyttä ja kohdetta ohjaavat asiat. Kodin ulkopuolisten yhteisöjen, erityisesti nuoren vertaissuhteiden ja kotitalousopetuksen nähdään rakentavan nuoren toimijuutta. Arjen sanoittaminen esiintyi aineistossa vanhemman kuvaamana keskusteluyhteytenä kuvaten vuorovaikutuksen merkittävyyttä toimijuuden rakentumiseen.
Subject: koti
arki
perhe
nuoruus
toimijuus
kotitalousopetus
positiivinen psykologia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record