Kestävä kehitys luokanopettajien opetuksessa ja toiminnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192726
Title: Kestävä kehitys luokanopettajien opetuksessa ja toiminnassa
Author: Malinen, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192726
http://hdl.handle.net/10138/166883
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. There is only scarce research based information on sustainable development (SD) when it comes to class teachers actions and teaching. The aim of this study was to investigate how class teachers take into account education of sustainable development (ESD) and different angles of sustainable development in their actions and teaching. Another aim of this study was to investigate if there is a correlation between teachers SD based actions and SD based teaching and if there are differences in demographic factors (age, sex, location) in how teachers implement ESD. Differences between schools in how teachers implement ESD were also investigated in this study. Methods. The survey data was part of SEED research (Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development) which is supported by the Academy of Finland. The aim of the SEED-project is to investigate and support sustainable development in Finnish basic education by charting teachers and pupils actions in terms of sustainable development. PASW 18 was utilized in the quantitative analysis of the survey questionnaires. The nationwide survey was conducted in the spring of 2010 and it was answered by 231 class teachers from 80 different schools. Results and conclusions. The results of the study indicate that class teachers in Finland adhere to sustainable development in their actions and teaching on a mediocre level. Different angles of sustainable development are not in balance in teachers actions and teaching, as social and ecological angles are highlighted whereas the economical angle is the least utilized and recognized. Teachers who adhere to sustainable development in their actions don't take the different angles of sustainable development into account in their teaching very well. The study found that teachers who worked in the cities and teachers who represented the older age group take sustainable development into account the most. Men take into account the economical angle of sustainable development more than women whereas women take more into account the ecological and social angles of sustainable development. There were significant differences between schools in how they take sustainable development into account in teachers actions and teaching.Tavoitteet. Kestävän kehityksen toteutumista opettajien toiminnassa ja opetuksessa on tutkittu niukasti luokanopettajien näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten luokanopettajat ottavat omassa toiminnassaan sekä opetuksessaan huomioon kestävän kehityksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä kestävän kehityksen osa-alueet painottuvat opettajien toiminnassa ja opetuksessa, ja miten opettajien oma toiminta ja opetus korreloivat kestävän kehityksen suhteen. Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko demografisilla tekijöillä (ikä, sukupuoli, koulun sijainti) merkitystä kestävän kehityksen toteutumiseen opettajien toiminnassa ja opetuksessa ja onko koulujen välillä eroja kestävän kehityksen kasvatuksen toteutumisen suhteen. Menetelmät. Tutkimusaineisto oli osa Suomen Akatemian tukeman SEED-tutkimushankkeen Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen projektissa kerättyä kyselyaineistoa. SEED-hankkeen (Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development), tarkoituksena on tutkia ja tukea suomalaisen perusopetuksen kestävän kehityksen kasvatusta kartoittamalla opettajien ja oppilaiden kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Aineistoa analysoitiin kvantitatiivisesti PASW 18 -ohjelmaa hyödyntäen. Kyselytutkimus oli suoritettu keväällä 2010 valtakunnallisesti. Vastaajia kyselyyn oli yhteensä 231 luokanopettajaa ja kouluja tutkimuksessa mukana oli 80. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että luokanopettajat Suomessa noudattavat kestävää kehitystä opetuksessaan sekä toiminnassaan keskinkertaisesti. Kestävän kehityksen osa-alueet eivät näyttäydy opetuksessa eivätkä käytöksessä tasaveroisesti, vaan opettajat painottavat eniten sosiaalista ja ekologista kestävyyden näkökulmaa, kun taas taloudellinen kestävän kehityksen osa-alue on heikoiten sovellettu ja tunnistettu osa-alue. Opettajat, jotka kyselyn mukaan noudattavat kestävää kehitystä omassa toiminnassaan, eivät kuitenkaan ottaneet kyselyn mukaan kovin hyvin opetuksessaan esille kestävän kehityksen eri teemoja. Tutkimuksen mukaan kestävää kehitystä opetuksessa huomioivat eniten kaupunkimaisten koulujen opettajat ja vanhemman ikäryhmän opettajat. Miehet huomioivat enemmän taloudellista näkökulmaa ja naiset sosiaalis-ekologista näkökulmaa opetuksessa. Koulujen välillä ilmeni erittäin merkitseviä eroja kestävän kehityksen noudattamisen suhteen.
Subject: kestävä kehitys
kestävän kehityksen kasvatus
luokanopettajat
koulun toimintakulttuuri


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record