Rajalla : Esineet luopumispäätöksen ja poistamisen välimaastossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201608292645
Title: Rajalla : Esineet luopumispäätöksen ja poistamisen välimaastossa
Author: Kankainen, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201608292645
http://hdl.handle.net/10138/166907
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Tutkielmani keskiössä ovat kotitalouksissa säilytettävät esineet, joista on tehty päätös luopua mutta luopumista ei ole vielä toteutettu. Tarkastelen esineestä luopumisen prosessia, jonka aikana kuluttaja tekee päätöksen luopua esineestä, katkaisee aikaisemman suhteensa esineeseen, tekee päätöksen sopivasta luopumistavasta sekä suorittaa varsinaisen esineestä luopumisen. Tutkielmani esineistä luopumispäätöksen ja poistamispäätöksen välissä on materiaalista kulutustutkimusta, joka keskittyy kuluttajien esinesuhteiden tarkasteluun ja kulutuksen symbolisiin vaikutuksiin. Tutkielmassani esitän, mistä viive tehdyn luopumispäätöksen ja varsinaisen luopumistapahtuman välille syntyy. Tutkimusaineistoni koostuu kahdentoista henkilön teemahaastatteluista. Aineistoa täydentävät havaintoni, joita tein haastateltavieni kotona tekemieni haastattelukäyntieni yhteydessä. Kahta haastateltavistani tapasin heidän kotiensa ulkopuolella eikä näiden haastattelujen yhteydessä toteutettu havainnointia. Aineistossani on lisäksi valokuvia, joista osa on itse ottamiani ja osa haastateltavan minulle toimittamia. Tarkasteltua ilmiötä on lähestytty hermeneuttista tutkimusotetta hyödyntäen. Tulkinnassa poistamisprosessin eri vaiheet sekä esineistä luopuminen kokonaisuutena ovat olleet ilmiön ymmärtämisen ja tulkintaprosessin etenemisen lähtökohta. Esineistä luopuminen on monivaiheinen prosessi, joka käynnistyy luopumispäätöksestä. Huomionarvoisimpana pidän havaintoani siitä, että esineiden poistaminen tuntuu olevan kotitalouksissa toistuvasti tehtävä toimenpide. Säännöllisyys ja rutiininomaisuus nostavat esineiden poistamiseen liittyvän toiminnan tarkastelun yhtä tärkeäksi tutkimuskohteeksi kuin esineiden hankintapäätösten tarkastelun. Esineistä luopumisen voi nähdä samaan tapaan identiteetin rakentamisen käytäntönä kuin esineiden hankinnan. Esineistä luopuminen on tapa ilmaista sitä, minkälaiseksi kuluttajaksi itsensä näkee ja kuinka toteuttaa kulttuurissa yhteisesti määriteltyjä käytäntöjä siitä, kuinka itselle tarpeettomista esineistä hankkiudutaan eroon. Esineiden poistaminen ei ole erillinen tapahtuma kulutuskaaren loppupäässä vaan kuluttajat tunnistavat sen olevan osa esineiden kuluttamisen kokonaisuutta. Esineiden poistamiseen liittyviä pohdintoja käydään jo uusien esineiden hankinnasta päätettäessä. Kuluttajat näkevät paljon vaivaa, jotta he voisivat luopua esineistä parhaaksi katsomallaan tavalla. Parhaan luopumistavan valintaan sekä luopumistapahtuman toteuttamiseen sisältyvät ne tekijät, jotka aiheuttavat viiveen esineen luopumispäätöksen ja todellisen luopumistapahtuman välille. Tästä syystä useissa kotitalouksissa on aktiivikäytöstä poistettuja esineitä, joita ei ole saatu poistettua kotitalouden hallusta. Kuluttajat tunnistavat esineiden poistamisprosessin pysähtymisen ja heillä on käytössään erilaisia keinoja pyrkiä sujuvoittamaan esineiden poistumista hallustaan. Näitä keinoja käytetään poistamisesta koituvan haitan vähentämiseksi sekä esineiden kotitalouksista poistumisen nopeuttamiseksi.
Subject: kotitalous
esineet
luopuminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record